НОХД 4609/2019 - Споразумение - 26-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4609/2019г.

П Р О Т О К О Л №645

 

26.07.2019 г.                                                                       ГР. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                  ХХVІ наказателен състав

На двадесет и шести юли             две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                  

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ

Сложи за разглеждане докладвано от съдията НОХД № 4609 по описа за 2019 г.

 

На именното повикване в 11,30  часа се явиха:

        

         ЗА РП-ПЛОВДИВ - редовно и своевременно призована, се явява прокурор МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ.

 

         ОБВИНЯЕМИЯТ:

Й.А.К. - редовно и своевременно призован, се явява лично и с упълномощения си защитник адв. Г.-З..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Г.-З.: Да се даде ход на делото.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

    СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Й.А.К., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес и адрес ***, б., български гражданин, разведен, със средно образование, работещ, неосъждан – реабилитиран по право

Съдът разясни на обвиняемия правата му по чл. 55 НПК.

         Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

        

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Моля да одобрите постигнатото със защитника и обвиняемия споразумение, което не противоречи на закона, морала и добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да одобрите в представения му вид, като моля да се включи в споразумението приспадане на времето, през което обвиняемият е бил задържна.

 

         АДВ. Г.-З.: Нямам отводи и нови искания. Моля да бъде одобрено постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение. Съгласна съм с предложението на прокурора.

        

Предвид липсата на отводи и нови искания Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

        

ОБВ. К.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

Съдът, след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което съдържанието му следва да бъде вписано в съдебния протокол.

Предвид гореизложеното на основание чл.384 ал.1 и чл.382 ал.6 и ал.7 от НПК  следва да бъде вписано съдържанието на споразумението в съдебния протокол и същото да бъде одобрено.

         Ето защо съдът

ОПРЕДЕЛИ

ВПИСВА в съдебния протокол споразумение относно следното:

Обвиняемият Й.А.К., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес и адрес ***, б., български гражданин, разведен, със средно образование, работещ, неосъждан – реабилитиран по право, е извършил ВИНОВНО престъплението по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. ІІ-ро вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК за това, че на 12.07.2019 год. в гр. Пловдив, чрез използването на техническо средство – гаечен ключ № 13, е направил опит да отнеме чужди движими вещи – 2 бр. акумулаторни батерии марка „Искра“ 135 ah/h, всеки на стойност 80,00 лв., или на обща стойност 160,00 лв. от товарен автомобил марка и модел „Мерцедес Атего 818Л“ с рег. № ****, от владението на „Стил 89“ ЕООД гр. Пловдив, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение да ги присвои като деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини.    

За така извършеното от обвиняемата Й.А.К., ЕГН ********** престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. ІІ-ро вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение.

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА времето, през което Й.А.К. е задържан по реда на ЗМВР на 12.07.2019 г. и с постановление на РП – Пловдив, считано от 25.07.2019г. до 26.07.2019 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

На основание чл. 53, ал. 1, б. „А“ от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - 1 бр. гаечен ключ № 13 марка „Drop Forget“, намиращ се на съхранение при домакина на 05 РУ на МВР – Пловдив.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 2 бр. гаечни ключове № 10 и № 14, и двата марка „Drop Forget“, както и 1 бр. латексова ръкавица,  намиращи се на съхранение при домакина на 05 РУ на МВР – Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ на Й.А.К., ЕГН **********.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Й.А.К. да заплати по сметка на ОД на МВР – Пловдив направените разноски в размер на 147,20 лв.

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                           ОБВИНЯЕМ:

ПРОКУРОР: ................                                    /К./....................

/МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ/

        

                                     ЗАЩИТНИК:

                                     /АДВ. Г.-З./ ................


 

Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото между РП - Пловдив представлявана от прокурор МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ, от една страна, и обвиняемия Й.А.К. лично и чрез упълномощения си защитник адв. Г.-З., от друга страна, споразумение за решаване  на  НОХД №4609/2019  г. по описа на ПРС - ХХVI н.с.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………….......

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, съдът е на становище, че производството по НОХД №4609/2019 г. по описа на ПРС - ХХVI н.с. следва да бъде прекратено, поради което и на осн. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №4609/2019 по описа на ПРС, ХХVІ н.с.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Обвиняемият се уведоми, че ако в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото определение, не заплати сумите, за които е осъден, ще му бъде издаден изпълнителен лист за същите.

         Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 11,40 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                 

  

   СЕКРЕТАР:

 

 

                                   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                   СЕКРЕТАР: Д.Д.