НОХД 4585/2019 - Споразумение - 25-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4585/2019г.

 

       П Р О Т О К О Л № 642

 

  25.07.2019 година                                           град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХХІІІ наказателен състав

На двадесет и пети юли                две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА 

 

 Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА                                              

   ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД  БП  № 4585 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 11.00 се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ К.Т.В., редовно призован, се явява лично и с адвокат В В, представя пълномощно.

ПРОКУРОР:  Да се даде ход на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на подсъдимият:

К.Т.В. - роден на *** г. в гр. К, живущ ***, б, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

         ПОДС.В.: Получил съм препис от ОА и от разпореждането на съда своевременно.

        Разясниха са правата на страните по чл.274 – 275 от НПК.

        ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.

        АДВ.В.: Също.

        СЪДЪТ с оглед липсата на постъпили отводи, възражения и нови искания

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

        ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО С ПРОЧИТАНЕ НА ОА ОТ ПРОКУРОРА.

        ПОДС.В.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.

ПРОКУРОР: Представям споразумение в писмен вид, което постигнахме и изготвихме и моля да го одобрите.

АДВ.В.: Моля да одобрите представеното споразумение.

Съдът с оглед на това, че е сезиран със споразумение за решаване на делото преди приключване на съдебното следствие,  съобразно с чл.384 от НПК, намира, че не следва да се продължава следствието и следва да се пристъпи към процедурата по реда на глава 29 от НПК, затова и

ОПРЕДЕЛИ:

Да се докладва представеното от страните споразумение за решаване на делото.

Докладва се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМ В.: /Запитан на основание чл.382, ал.4 от НПК/: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че така представеното споразумение в писмен вид отговаря на изискванията по чл.381, ал.5 от НПК относно съдържанието му, като не се налага предлагане на промени в същото, поради което и основание чл.382, ал.6 от НПК съдържанието му следва да се впише в съдебния протокол. Ето защо и

  О П Р Е Д Е Л И:

        ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

ПОДСЪДИМИЯТ К.Т.В. - роден на *** г. в гр. К, живущ ***, б, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343Б ал.1 от НК, за това,че  на 17.07.2019 г. в гр. Пловдив, на бул. „Васил Априлов“ управлявал лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег. №…, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,14 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез Алкотест Дрегер 7510 с фабричен № ARBA0075.

За така извършеното от подсъдимия К.Т.В., престъпление по чл.343б ал.1 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 и ал.2 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА от 190 /СТО И ДЕВЕТДЕСЕТ/ лева.

На основание чл.66 ал.1 от НК  така наложеното на подсъдимия К.Т.В. наказание в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия К.Т.В. наказание  ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа на 17.07.2019г. като един ден задържане се счита за един ден лишаване от свобода.

 

За така извършеното от подсъдимия К.Т.В. престъпление по чл.343б ал.1 от НК, на основание чл.343 Г вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от  ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК от така наложеното на подсъдимия К.Т.В. наказание ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред чрез отнемане на свидетелството му за правоуправление, считано от 17.07.2019г.

 

 

За РП-Пловдив  ...........................          ........................................      

/Н.Николов/                       /ПОДС.В./

 

                     ........................................

                                                                           /адв.В. /

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                         

 

        Съдът, след съвещание намира, че така представеното споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 и ал.6 от НПК, а престъплението, за което е постигнато не е сред предвидените в чл.381, ал.2 от НПК. Ето защо и същото следва да се одобри и затова на основание чл.384, ал.1, вр. с чл.382, ал.7 от НПК

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор НИКОЛАЙ НИКОЛОВ,  от една страна и подсъдимият К.Т.В., представляван от адвокат В. от друга страна споразумение за решаване на НОХД № 4585/2019 г. по описа на ПРС - ХХІІІ н.с.

Определението за одобряване на споразумението е окончателно.

С оглед така одобреното споразумение и на основание чл.24, ал.3 от НПК съдът счита, че следва да прекрати наказателното производство по делото.

Предвид решаване на делото със споразумение и прекратяване на наказателното производство съдът намира, че взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“  вече се явява безпредметна и поради това следва да се отмени.

Ето защо и Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД№4585/2019г. по описа на ПРС - ХХІІІ н.с. на осн. чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимият К.Т.В., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

        Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ПОС.

 

        

 

 

Съдът уведоми се осъденият К.Т.В. , че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимата глоба, която следва да бъде платена по съответната сметка до изтичането на този срок, в противен случай ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

 

 

        Протоколът се изготви в СЗ.

        Заседанието се закри в 11.10 часа.

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:    

                                   

       

                                                       СЕКРЕТАР:

 

 

 

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.