НОХД 4584/2019 - Споразумение - 25-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4584/2019г.

 

       П Р О Т О К О Л№ 641

 

  25.07.2019 година                                           град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХХІІІ наказателен състав

На двадесет и пети юли                две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА

      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:ТОСКА ИВАНОВА

                                                    МАРИЙКА КАРАМИХАЙЛОВА

 Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА                                              

   ПРОКУРОР: КРЕМЕНА РОГЛЕКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД  БП  № 4584 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10.40 се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Г.М., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., от преди.

ПРОКУРОР:  Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на подсъдимият:

Т.Г.М., роден на ***г***, б, български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

         ПОДС.М.: Получил съм препис от ОА и от разпореждането на съда своевременно.

        Разясниха са правата на страните по чл.274 – 275 от НПК.

        ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.

        АДВ.С.: Също.

        СЪДЪТ с оглед липсата на постъпили отводи, възражения и нови искания

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

        ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО С ПРОЧИТАНЕ НА ОА ОТ ПРОКУРОРА.

        ПОДС.М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.

ПРОКУРОР: Представям споразумение в писмен вид, което постигнахме и изготвихме и моля да го одобрите.

АДВ.С.: Моля да одобрите представеното споразумение.

Съдът с оглед на това, че е сезиран със споразумение за решаване на делото преди приключване на съдебното следствие,  съобразно с чл.384 от НПК, намира, че не следва да се продължава следствието и следва да се пристъпи към процедурата по реда на глава 29 от НПК, затова и

ОПРЕДЕЛИ:

Да се докладва представеното от страните споразумение за решаване на делото.

Докладва се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМ М.: /Запитан на основание чл.382, ал.4 от НПК/: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че така представеното споразумение в писмен вид отговаря на изискванията по чл.381, ал.5 от НПК относно съдържанието му, като не се налага предлагане на промени в същото, поради което и основание чл.382, ал.6 от НПК съдържанието му следва да се впише в съдебния протокол. Ето защо и

  О П Р Е Д Е Л И:

        ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Г.М., роден на ***г***, б, български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК затова, че на 16.07.2019 год. в гр.Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, както следва:  –марихуана с общо нето тегло 6,92 гр. със съдържание на активен компонент 10,1 тегловни % тетрахидроканабинол /ТХК/, на стойност 41,52 лв., при единична цена за грам от 6 лв. съгласно ПМС № 23/1998 год. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, амфетамин с общо нето тегло 0,29 гр. със съдържание на активен компонент амфетамин 11,2 тегловни % , на стойност 8,70 лв., при единична цена за грам от 30 лв. съгласно ПМС № 23/1998 год. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството или всички наркотични вещества на обща стойност 50,22 лв.

За така извършеното от подсъдимия Т.Г.М., престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 и ал.2 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия Т.Г.М. не се налага предвиденото  по-леко наказание глоба.

На основание чл.66 ал.1 от НК  така наложеното на подсъдимия Т.Г.М. наказание в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Т.Г.М. наказание  ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа на 16.07.2019г. като един ден задържане се счита за един ден лишаване от свобода.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - – суха, зелена растителна маса- марихуана със съдържание на активен компонент 10,1 тегловни % тетрахидроканабинол /ТХК/-5,34гр- остатък след ХЕ – на съхранение в ЦМУ, Отдел „МРР-НОП“ гр.София – бяло на цвят на бучка прахообразно вещество със съдържание на активен компонент 11,2  тегловни % амфетамин-0,17гр- остатък след ХЕ – на съхранение в ЦМУ, Отдел „МРР-НОП“ гр.София  ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да се унищожат по предвидения ред.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – празна метална кутия с размери 3,5/3,5см, квадратна; празна  цилиндрична кутия с размери 7см височина, 4см диаметър, 1 брой сива електронна везна, неустановена марка, празни опаковки от наркотични вещества /полиетиленови/ партиени/– на съхранение при домакина на 04 РУ на МВР гр.Пловдив – ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Т.Г.М. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на  155 лева по сметка на ОДМВР – Пловдив.

 

За РП-Пловдив  ...........................          ........................................      

/К.РОГЛЕКОВА/                       /ПОДС.М./

 

                     ........................................

                                                                           /адв.С. /

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                             1.

                                            

                                             2.

 

        Съдът, след съвещание намира, че така представеното споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 и ал.6 от НПК, а престъплението, за което е постигнато не е сред предвидените в чл.381, ал.2 от НПК. Ето защо и същото следва да се одобри и затова на основание чл.384, ал.1, вр. с чл.382, ал.7 от НПК

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор КРЕМЕНА РОГЛЕКОВА,  от една страна и подсъдимият Т.М., представляван от адвокат С. от друга страна споразумение за решаване на НОХД № 4584/2019 г. по описа на ПРС - ХХІІІ н.с.

Определението за одобряване на споразумението е окончателно.

С оглед така одобреното споразумение и на основание чл.24, ал.3 от НПК съдът счита, че следва да прекрати наказателното производство по делото.

Предвид решаване на делото със споразумение и прекратяване на наказателното производство съдът намира, че взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“  вече се явява безпредметна и поради това следва да се отмени.

Ето защо и Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД№4584/2019г. по описа на ПРС - ХХІІІ н.с. на осн. чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимият Т.Г.М., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

        Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ПОС.

 

         Съдът уведоми се осъденият Т.Г.М. , че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите  разноски, която следва да бъде платена по съответната сметка до изтичането на този срок, в противен случай ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

 

 

 

        Протоколът се изготви в СЗ.

        Заседанието се закри в 10.45 часа.

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:    

                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                       1.

                                                       2.

       

                                                       СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.