НОХД 4583/2019 - Разпореждане - 25-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 4583/2019г.

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е  № 14819

Гр. Пловдив, 25.07.2019.г.

Теофана Спасова, съдия при Пловдивски районен съд, като се запознах с материалите по НОХД №4583/2019г. по описа на ПРС-ХХІІІн.с. и като обсъдих въпросите, предмет на проверка от съдията-докладчик съгласно чл.258, ал.1 от НПК, намирам, че не са налице предпоставките за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено, тъй като на досъдебното производство е допуснато остранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

Досъдебното производство е образувано и водено срещу З.Г.К. за престъпление по чл.343б ал.3 от НК.

При извършената служебна проверка, съдът намира, че внесеният за разглеждане обвинителен акт по делото не отговаря на изискванията на чл.246, ал.2 от НПК. Този извод се налага поради това, че както в обстоятелствената част на акта, така и в неговия диспозитив спрямо К. е повдигнато обвинение за това, че е осъществил престъплението по горепосочената правна квалификация : „като е управлявал МПС – лек автомобил, след употреба на наркотични вещества - кокаин”. Със същия диспозитив К. е бил привлечен към наказателна отговорност във фазата на досъдебното производство на 11.03.2010г.

     Всичко това, според съда, представлява съществено, но отстранимо нарушение на правилата на чл.246 от НПК, тъй като първо не е налице коректно повдигнато обвинение спрямо З.К.. Последното е породено от факта, че по смисъла на императивната норма на чл.343б ал.3 от НК наказателно отговорно може да бъде лице, което управлява МПС, след употреба на наркотични вещества „установено по надлежния ред.” Тоест тази последна предпоставка за ангажиране на наказателната отговорност на К. по никакъв начин не е намерила място в повдигнатото му обвинение както от разследващия орган, така и във внесения за разглеждане от съда обвинителен акт.

       Горепосоченото обстоятелство е довело до порок на обвинителния акт и неспазване на изискванията на чл.246 от НПК в същия, тъй като по същество липсва посочване на престъплението, извършено от обвиняемия К. в изискуемата от Наказателния кодекс форма и съдържание.

       Не на последно място гореописаното е довело до съществено нарушаване правата и интересите на обвиняемия, тъй като от повдигнатото му в досъдебната фаза обвинение и от внесения за разглеждане обвинителен акт за същия не би могло да стане ясно точно в извършването на какво престъпление е обвинен.

     Горепосочените факти налагат връщане на делото на Районна прокуратура-гр. Пловдив, тъй като е налице описаното нарушение. Следва наблюдаващият разследването прокурор да прецени какво именно коректно обвинение да се повдигне спрямо К., което да отговаря на всички изисквания на процесуалния и на материалния закон.

     По изложените мотиви съдът счита, че съдебното производство по настоящото дело следва да бъде прекратено, а същото – да бъде върнато на Районна прокуратура - гр. Пловдив за отстраняване на описаното нарушение.

    С оглед на горното и на основание чл. 358 ал.1 т.3 вр. чл.249 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.248 ал.2 т.3 от НПК

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

    ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 4583/2019г. по описа на ПРС-ХХІІІн.с.

    ВРЪЩАМ ДЕЛОТО на Районна прокуратура-гр. Пловдив за отстраняване на допуснатото отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, съобразно мотивната част на разпореждането.

 

    Разпореждането подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред ПОС.

     РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Вярно, секретар Н.Т.