НОХД 4560/2019 - Споразумение - 24-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4560/2019г.

 ПРОТОКОЛ № 636

 

24.07.2019 г.                                                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХХV   Наказателен   състав

на двадесет и четвърти юли                         две хиляди и деветнадесета година

В съдебно заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

Секретар: ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор:  ЗДРАВКО АЛЕНДАРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от  Съдията

БП НОХД № 4560 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМАТА Н.Й.К. се явява лично и с адв. Г.А., служебен защитник от досъдебното производство.

РП – ПЛОВДИВ изпраща представител.

СВИДЕТЕЛИТЕ:

И.Н.З. – нередовно призован, не се явява.

Г.В.М.   – нередовно призован, не се явява.

  

Представителят на РП – Пловдив представя разписка за връчен обвинителен акт.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на подсъдимата:

Н.Й.К., ЕГН **********, ЛНЧ **********, родена на *** г. в ***, адрес ***, ***, ***, средно образование, работеща, разведена, неосъждана, ***.

ПОДС.К.: Получих препис от обвинителния акт днес. Не правя възражение за това, че не е спазен 3 – дневният срок. Владея писмено и говоримо български език. Тук съм завършила образованието си. Нямам нужда от преводач.

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл.55 от НПК.

ПОДС. К.: Разбрах правата си.

 

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи и нови искания.

АДВ. А.: Нямаме искания за отводи и нови искания.

ПОДС. К.: Нямам искания за отводи и нови искания.

 

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

         Председателят на състава докладва основанията за образуване на съдебното производство.    

         Предостави се възможност на прокурора да изложи обстоятелствата, включени в обвинението.      

         ДОКЛАДВАХА СЕ.

 

ПОДС. К.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Не желая да давам обяснения. Искам да сключа споразумение. 

ПРОКУРОР: С подсъдимата и защитника й постигнахме споразумение за приключване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона и, което представям и моля да  одобрите.

АДВ. А.: Както каза представителят на държавното обвинение постигнали сме споразумение. Моля да го одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ПОДС. К.: Поддържам казаното от защитника ми. Моля да одобрите сключеното споразумение.

 

СЪДЪТ обявява почивка с оглед възможността да се обсъдят параметри на споразумение и да се представи такова на съда.

Заседанието продължава в 14:45 часа при същия състав, секретар и страни.

 

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ същото.

 

ПОДС. К.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

СЪДЪТ намира, че така представеното споразумение, е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 от НПК и следва на осн. чл. 382, ал.6 от НПК съдържанието му да бъде вписано в настоящия съдебен протокол.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

Подсъдимата Н.Й.К., ЕГН **********, ЛНЧ **********, родена на *** г. в ***, адрес ***, ***, ***, средно образование, работеща, разведена, неосъждана, ***  е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК за това, че на 20.07.2019 г., в  гр. Пловдив, е управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген“ модел „Битъл“  с регистрационен номер ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 3.04 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв № 445/22.07.2019 г. на Специализирана химическа лаборатория при „УМБАЛ-Пловдив“ АД гр. Пловдив.

За така извършеното от подсъдимата Н.Й.К. престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА, при условията на чл.54 от НК, наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 500 лева.

         На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимата Н.Й.К. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на ЕДНА ГОДИНА  с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

 На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК  ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимата Н.Й.К. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на ЕДНА ГОДИНА времето, през което същата е била задържана по реда на ЗМВР и НПК от 21.07.2019 година, до влизане в сила на настоящото определение, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 343г вр. с чл. 343б ал. 1 вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК   ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА на подсъдимата Н.Й.К. и наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК от така наложено на подсъдимата Н.Й.К.  наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ ПРИСПАДА времето, през което свидетелството й за управление на МПС е било отнето по административен ред, считано от 21.07.2019 г.. до влизане в сила на настоящото определение.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимата Н.Й.К. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР Пловдив сумата от 40 лева, представляваща направени по делото разноски.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

Районна прокуратура гр. Пловдив           Подсъдим: .………....

                                                                                       /Н.К./

…………………………………..                                         

Прокурор /Здравко Алендаров/

Защитник: 

/адв. А./                                                                                                                                                

СЪДЪТ, след тайно съвещание, намира, че така постигнатото подробно и окончателно споразумение не противоречи на закона и на морала, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по БП НОХД № 4560/19 г. по описа на Районен съд Пловдив, ХХV н.с. следва да се прекрати.

Ето защо

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.384, ал.3, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК

ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив, представлявана от прокурор ЗДРАВКО АЛЕНДАРОВ от една страна и подсъдимата Н.Й.К. и АДВ. Г.А. от друга страна споразумение за решаване на БП НОХД №  4560/19 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХV н.с.

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП НОХД № 4560/19 по описа на Пловдивски районен съд, ХХV н.с.

         СЪДЪТ уведомява подсъдимата, че има възможност в 7-дневен срок от днес доброволно да заплати наложената му глоба, както и разноски като следва вносната бележка да бъде представена в деловодството на състава.

         СЪДЪТ уведомява подсъдимата, че при неизпълнение на това нейно задължение ще бъде издаден изпълнителен лист.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14:50 часа.

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС