НОХД 4499/2019 - Споразумение - 29-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4499/2019г.

            П Р О Т О К О Л № 6 4 9

 

29.07.2018 г.                                                                        Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                             ХІV наказателен състав

На двадесет и девети юли                               две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                  

Секретар: Петя Сарпанова

Прокурор: Николай Каменов

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 4499 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10,00 часа се явиха:        

 

РП – Пловдив изпраща представител.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.П.Т. се явява лично и с адв. Н.П..

         

          ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. П.:  Да се даде ход на делото.

          ОБВ. Т.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът намира, че са налице процесуални предпоставки за даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          Сне се самоличността на обвиняемият.

Н.П.Т., роден на *** ***, б., б. г., разведен, със средно образование, безработен, неосъждан (реабилитиран), с ЕГН **********.

 

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи. С обвиняемият и неговия защитник сме уговорили параметри на споразумение. Моля да го одобрите.

          АДВ. П.: Отводи нямам. Моля да одобрите представеното споразумение.

ОБВ. Т.: Съгласен съм с договореното споразумение.

СЪДЪТ

          О П Р Е Д Е Л И:

          Докладва се делото чрез прочитане на споразумението от прокурора.

          ОБВ. Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

          Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5, ал. 6 от НПК,  не противоречи на закона и морала, а договореното между страните наказание е в състояние да постигне  целите на чл.36 от НК, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ОДОБРЯВА на основание чл.382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор Н. Каменов от една страна и обвиняемият Н.П.Т. с адв. Н.П. от друга страна споразумение за решаване на делото по НОХД № 4499/2019г. по описа на ПРС - ХІV н.с. /образувано след приключване на досъдебно производство № 72/2019г. по описа на РУ на МВР гр. Хисаря/ за следното:

Обвиняемият Н.П.Т., роден на *** ***, б., б. г., със средно образование, безработен, разведен, неосъждан (реабилитиран), с ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК за това, че на 15.04.2019 г. в с. Р. К., обл. Пловдив, **** е държал 167,30 гр. взривно вещество – нитроцелулозен димен и бездимен ловен барут, тип „Сокол“ и боеприпаси за огнестрелно оръжие – 58 бр. стандартни патрони, от които 49 бр. бойни малокалибрени кал.22 LR и 9 бр. стандартни ловни патрони, калибър 12, бр. да има такова надлежно разрешение.

За така извършеното от обвиняемия Н.П.Т., престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА  наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 189, ал. 3 от НП ОСЪЖДА обвиняемия Н.П.Т. да заплати направените по делото разноски за изготвяне на експертизи в общ размер от 190,44 (сто и деветдесет лева и четиридесет и четири стотинки), вносими по сметка на ОДМВР - гр. Пловдив.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 9 броя малокалибрени патрони кал.22 LR и 4 броя гилзи от патрони кал.22 LR, намиращи се на съхранение при мл. ПИ по КОС при РУ на МВР гр.Хисаря – С. М. на основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК отнемат в полза на Държавата, след което да се унищожат по предвидения в закона ред.

 

За РП-Пловдив  .........../п/.............                      ........../п/..............

 Прокурор: /Николай Каменов/                           Обв. /Н. Т./

 

          .........../п/.................

           Адв. /Н. П./

 

          С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 24 ал. 3 от НПК на производство по НОХД № 4499/2019г. по описа на ПРС – ХІV н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение взета спрямо обвиняемият Н.П.Т. „Подписка“ следва да бъде отменена, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4499/2019г. по описа на ПРС – ХIV н.с. на основание  чл.24, ал.3 от НПК.

          ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемият Н.П.Т. мярка за неотклонение „Подписка“.

          Уведоми се осъденият, че му се предоставя 7 дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, като след изтичането му ако не бъдат внесени сумите по определените сметки ще бъде издадени служебно изпълнителни листове.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

          Протоколът се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 10,10 часа.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

                                                          СЕКРЕТАР: (п)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.