НОХД 4434/2019 - Споразумение - 19-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4434/2019г.

П Р О Т О К О Л № 629

 

 

19.07.2019 г.                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      І наказателен състав

На деветнадесети юли                   две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

 

                  

Секретар: Станка Деведжиева

Прокурор: Мирослав Йосифов

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 4434 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10:15 часа се явиха:      

 

            РП - Пловдив редовно призована, изпраща представител.

ПОДС. Л.Д.К. - се явява лично и с адв. А.Т.М., негов защитник от досъдебното производство.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на подсъдимия.

Л.Д.К. - роден на *** год. в *****, живущ по постоянен адрес и адрес ***, ****, б.г., със средно образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС. К.: Днес получих копие от обвинителен акт, но не желая да се ползвам от тридневния срок за запознаване с него.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.

АДВ. М.: Нямам отводи и нови искания.

 

С оглед липсата на отводи и нови искания

С Ъ Д Ъ Т

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО  СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО от председателя на съдебния състав с разясняване основанията за образуване на съдебното производство Предостави се възможност на прокурора да изложи обстоятелствата, включени в обвинението

ПРОКУРОР: Поддържам написаното в обвинителния акт. Нямам какво да добавя.

ПОДС. К.: Запознат съм със съдържанието на обвинителния акт. Разбирам обвинението. Не се нуждая от допълнителни разяснения. Признавам се за виновен. Обяснения не желая да дам. Изразявам съжаление за стореното.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник постигнахме параметри на споразумение. Представяме същото в писмен вид. Моля да го одобрите.

АДВ. М.: Моля да одобрите така представеното споразумение.

ПОДС. К.: Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

Съдът намира, че в представения проект за споразумение не следва да се правят промени, поради което и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК в съдебния протокол следва да се впише окончателният вариант на споразумението. Така мотивиран съдът

ОПРЕДЕЛИ

ВПИСВА на основание чл. 382, ал. 6 от НПК в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението, както следва:

         Подсъдимият Л.Д.К. - роден на *** год. в *****, живущ по постоянен адрес и адрес ***, ****, б.г., със средно образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по 343б, ал. 3 от НК за това, че на 11.07.2019 год. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел „Мазда 323“ с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества –марихуана /ТНС/ и амфетамин /АМР/.

         За така извършеното  от подсъдимия Л.Д.К.  престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК  му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание  „лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода  с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Л.Д.К.  наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 11.07.2019 год., като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА наказание ГЛОБА.

На основание чл. 343г от НК ЛИШАВА подсъдимия Л.Д.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 3 от НК се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние подсъдимият Л.Д.К. е бил лишен по административен ред да управлява МПС от 11.07.2019 г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение.

ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО – един брой „Drug Check 3000”– намиращо се на съхранение при Домакина на Първо РУП при ОД на МВР - Пловдив, ДА СЕ УНИЩОЖИ  като вещ без стойност.

 

 

 

За РП-Пловдив  ...........................                      ...........................

 Прокурор: /М. Йосифов/                                            Подс. /Л. К./

 

                                                                           ................................

Адв. /Ан. М. /

 

Съдът счита, че представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5, ал. 6 от НПК,  не противоречи на закона и морала, а договореното между страните наказание е в състояние да постигне целите на чл.36 от НК, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА на основание чл.382, ал. 7 от НПК вписания в съдебния протокол окончателен вариант на споразумението  постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор Мирослав Йосифов от една страна и подсъдимият Л.Д.К., заедно с адв. А.М. от друга страна за решаване на делото по НОХД № 4434/2019 г. по описа на ПРС - І н.с.

        

С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 24 ал. 3 от НПК производството по НОХД № 4434/2019 г. по описа на ПРС - І н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение „Подписка”, взета спрямо подс. Л.Д.К. по настоящото дело следва да бъде отменена, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4434/2019 г. по описа на ПРС - I н.с. на основание чл.24 ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Л.Д.К. мярка за неотклонение „Подписка” по настоящото дело.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 10:25 часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                       

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала.

С. Д.