НОХД 4433/2019 - Споразумение - 19-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4433/2019г.

П Р О Т О К О Л  № 628

 

19.07.2019 г.                                                                          Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    І наказателен състав

На деветнадесети юли                             две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                  

Секретар: Станка Деведжиева

Прокурор: Румяна Зайкова-Калеева

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 4433 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:        

 

РП – Пловдив изпраща представител.

ОБВИНЯЕМИЯ:  П.В.П. - се явява лично, заедно с неговия защитник от досъдебното производство – адв. Н. В..    

         

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуални предпоставки за даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          Сне се самоличността на обвиняемия.

П.В.П. - роден на *** ***,  *****, б.г., неженен, средно образование,  неосъждан, ЕГН **********.

На обвиняемия се разясниха правата по чл.55 от НПК.

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи. Поддържаме внесеното споразумение моля да го одобрите

          АДВ. В.: Нямам отводи. Моля да одобрите така представеното споразумение.

ОБВ. П.: Моля да одобрите така представеното споразумение.

С оглед заявеното от страните съдът счита, че следва да бъде даден ход на съдебното следствие по реда на глава 29 от НПК, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО следствие за решаване на делото със споразумение, след внасяне на същото в съда.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО от председателя на съдебния състав с разясняване основанията за образуване на съдебното производство Предостави се възможност на прокурора да изложи обстоятелствата, включени в споразумението

ПРОКУРОР: Поддържам обвинението, така както е описано в представения проект за споразумение. Нямам какво да добавя.

ОБВ. П.: Запознат съм със съдържанието на споразумението. Разбирам обвинението. Не се нуждая от допълнителни разяснения.       Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

          Съдът намира, че в представения проект за споразумение не следва да се правят промени, поради което и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК в съдебния протокол следва да се впише окончателният вариант на споразумението, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.382, ал. 6 от НПК ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумение между прокурор Румяна Зайкова-Калеева, обв. П.П. с адв. В. за следното:

 

Обвиняемият П.В.П. - роден на *** ***,  *****, б.г., неженен, средно образование,  неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за това че на 13.07.2019 г. в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Пежо“, модел „106“ с рег. № ******след употребата на наркотични вещества – ТНС /тетрахидроканабинол/.

          За така извършеното  от обвиняемият П.В.П. престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК  му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание  „лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.

          На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното на обвиняемия наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 13.07.2019 год., като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 343г от НК ЛИШАВА обвиняемия П.В.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 3 от НК се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние П. е бил лишен по административен ред да управлява МПС от 13.07.2019 г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение.

ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО – един брой „Drug Check 3000” LOT ARLN-0461 и REF 8325554 – намиращо се в кориците на делото, ДА СЕ УНИЩОЖИ  като вещ без стойност.

 

 

За РП-Пловдив  ...........................                       ........................... 

 Прокурор: /Р. Зайкова-Калеева/                        Обв. /П. П. /

 

 

          ................................

           Адв. /Н. В. /

 

Съдът счита, че представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК,  не противоречи на закона и морала, а договореното между страните наказание е в състояние да постигне целите на чл.36 от НК, поради което

          СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

          ОДОБРЯВА на основание чл.382, ал. 7 от НПК вписания в съдебния протокол, окончателен вариант на споразумението за решаване на делото по НОХД № 4433/2019 г. по описа на ПРС - І н.с. постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор Румяна Зайкова-Калеева от една страна, обвиняемия  П.В.П. с адв. В. от друга страна

          С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 24 ал. 3 от НПК производството по НОХД № 4433/2019г. по описа на ПРС - І н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо обвиняемия  по настоящото дело да бъде отменена, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №  4433/2019 г. по описа на ПРС - I н.с. на основание чл. 24, ал. 3 от НПК.

          ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо обвиняемия по настоящото дело.

 

Уведоми се осъденият, че му се предоставя 7 дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимата глоба, като след изтичането му ако не бъдат внесени сумите по определените сметки ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

          Протоколът се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 10:15 часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала.

С. Д.