НОХД 4425/2019 - Споразумение - 25-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4425/2019г.

П Р О Т О К О Л № 638

 

25.07.2019 г.                                                                              Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                III наказателен състав

На двадесет и пети юли                                  две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ИВАНКА ШИКОВА

КАЛИН КАЛИНОВ

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ КАМЕНОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4425 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 09,45 часа се явиха:

 

РП ПЛОВДИВ – изпраща представител.

ПОДСЪДИМИТЕ:

С.Х.С. – редовно уведомен, се явява лично и със защитника си адв. С.П., с пълномощно по ДП.

АДВ. Ж.П. – редовно уведомен, не се явява.

ПОДС. С.: Нямам против само единият от защитниците ми да ме защитава.

А.О.Д. - редовно уведомен, се явява лично и със защитника си адв. С.В..

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. С.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Производството е по  реда на чл. 384а, ал. 2 НПК. Образувано е във връзка с постигнато споразумение с двама от подсъдимите по НОХД № 3427/2019 г. по описа на ПРС - ХХV н.с. и техните защитници и РП-Пловдив за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 604/2018 г. по описа на Второ РУП Пловдив.

Сне се самоличността на подсъдимите лица:

С.Х.С. - роден на *** ***, ..., български гражданин, със средно образование, в момента изтърпяващ мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по различно дело, неженен, във фактическо съжителство, осъждан, живущ ***, ЕГН **********.

А.О.Д. - роден на *** г. в …, ******, със средно образование, неработещ, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********.

Разясниха се правата на подсъдимите по чл. 55 НПК.

ПОДС. С.: Разбирам правата си.

ПОДС. Д.: Разбирам правата си.

 

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

Предвид липсата на постъпили отводи и нови искания, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се Предложението за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 604/2018 г. по описа на Второ РУП Пловдив.

ПРОЧЕТЕ СЕ.

 

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА ПОДСЪДИМИТЕ:

ПОДС. С.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

ПОДС. Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

ПРОКУРОР: Моля да одобрите така представеното споразумение. Същото отговаря на изискванията на закона, съдържа необходимите реквизити, подписано е доброволно от обвиняемите, които са се съгласили делото да приключи по този ред. Считам, че така определеното им наказание е съответно на чл. 36 НК. Моля да одобрите така представеното споразумение.

АДВ. П.: Присъединявам се към казаното от прокурора. Моля да одобрите така представеното споразумение.

АДВ. П.: Също.

АДВ.  В.: Също.

СЪДЪТ, след като се запозна с текста на представеното споразумение, намира, че същото е изготвено в изискуемата от закона писмена форма, сключено е между процесуално легитимирани лица и съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК. Престъпленията, предмет на настоящото наказателно производство не попадат в обхвата на рестриктивната разпоредба на чл. 381, ал. 2 НПК, като причинените от деянието съставомерни имуществени вреди са възстановени. Подсъдимите съзнават последиците от приключването на делото по този ред, доброволно са подписали споразумението и се признават изцяло за виновни в извършването на вмененото им престъпно деяние, като това признание се подкрепя по еднопосочен начин от събраните в хода на досъдебното производство доказателствени материали.

Едновременно с това съдът констатира, че всички страни по НОХД 3427/2019 г. по описа на РС-Пловдив, 25 н. с., са изразили съгласие за това делото да приключи с частично споразумение само по отношение на двамата подсъдими.

Ето защо и като прецени, че така представеното споразумение отговаря на изискванията на закона, следва на основание чл. 382, ал. 6 НПК същото да бъде отразено в протокола в неговия окончателен смисъл:

Подсъдимият С.Х.С. - роден на *** ***, ..., български гражданин, със средно образование, в момента изтърпяващ мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по различно дело, неженен, във фактическо съжителство, осъждан, живущ ***, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК, а именно: на 19.08.2018г. в гр. Пловдив в съучастие като извършител с П.М.П. ЕГН ********** и А.О.Д. ЕГН ********** като извършители, е отнел чужда движима вещ – 1 бр. златен ланец 14 карата с тегло 8.64 грама на стойност 561.60 лева от владението на Д.К.И.от гр. Садово с намерение противозаконно да я присвои, като е употребил за това сила.  

За така извършеното от подсъдимия С.Х.С. престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия С.Х.С. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2 и ал. 1, т. 1 НК от така определеното наказание времето, през което подсъдимият С.Х.С. е бил задържан по реда на ЗМВР на 22.08.2018 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

Подсъдимият А.О.Д. - роден на *** г. в …, ..., ******, със средно образование, неработещ, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК, а именно: на 19.08.2018г. в гр.Пловдив в съучастие като извършител с П.М.П. ЕГН ********** и С.Х.С. ЕГН ********** като извършители, е отнел чужда движима вещ – 1 бр. златен ланец 14 карата с тегло 8.64 грама на стойност 561.60 лева от владението на Д.К.И.от гр. Садово с намерение противозаконно да я присвои, като е употребил за това сила.  

За така извършеното от подсъдимия А.О.Д. престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия А.О.Д. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2 и ал. 1, т. 1 НК от така определеното наказание времето, през което подсъдимият А.О.Д. е бил задържан по реда на ЗМВР на 22.08.2018 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

Районна прокуратура гр. Пловдив           Подсъдим: ……………………..

…………………………………..                           /С.С./                                 

Прокурор /Николай Каменов/                                             

                                                                 Защитник: ……...…..

                                                                  /адв. С.П./

 

 

Подсъдим: ……………………..           /А.Д./

                  

Защитник:.....................

                                                                  /адв. С.В./

 

Съдът, след съвещание намира, че така постигнатото и вписано окончателно споразумение не противоречи на закона и морала, определеното по взаимно съгласие между страните по споразумението наказание не е явно несправедливо и е от естество да реализира законоустановените цели на санкцията за лична и генерална превенция по смисъла на чл. 36 НК.

Ето защо така представеното споразумение следва да бъде одобрено в неговия окончателен и вписан вариант, поради което и на основание чл. 384а, ал. 2, вр. чл. 382, ал. 7 НПК Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА на основание чл. 384а, ал. 2, вр. чл. 382, ал. 7 НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Николай Каменов от една страна и от друга страна подсъдимия С.С. лично и с адв. С.П. и адв. Ж.П. и подсъдимия А.Д. лично и с адв. В. *** и вписано споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 604/2018 г. по описа на Второ РУП Пловдив по отношение на подсъдимия С.Х.С. и подсъдимия А.Д..

                                                                 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                   2.

 

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 381, вр. чл. 24, ал. 3 НПК, Съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 4425/2019 г., по описа на ПРС, III н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимите С.Х.С. и А.Д. мярка за неотклонение „Парична гаранция в размер на 700,00 лв.” следва да бъде отменена, поради което

         ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4425/2019 г., по описа на ПРС, III н.с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимите С.Х.С. и А.Д. мярка за неотклонение „Парична гаранция в размер на 700,00 лв.”.

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

        

Цялото делото ДА СЕ ИЗПРАТИ на 25 н. с., за продължаване на производството спрямо подс. П.П.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 10,00 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                   2.

 

       СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала! МК