НОХД 4414/2019 - Споразумение - 18-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4414/2019г.

ПРОТОКОЛ № 626

18.07.2019 година                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ІХ наказателен състав

На осемнадесети юли          две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ КАМЕНОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4414 описа за 2019 година.

На поименното повикване в 14,00 часа се явиха:

ПОДС. Т.А.Т. *** се явява лично.

         РП – ПЛОВДИВ – редовно призована изпраща представител.

 

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Представям разписка за връчен днес препис от обвинителния акт на подсъдимия.

         ПОДС. Т.: Да се гледа делото днес, не искам да се отлага. Нямам никакви възражения.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на подсъдимия:

Т.А.Т. – роден на *** ***, ***, български гражданин, неженен, средно образование, работи като ***, неосъждан, ЕГН: **********.

ПОДС. Т.: Получих препис от обвинителния акт днес и няма да правя възражение.

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК:

ПОДС. Т.: Разбирам правата си.

 

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК:

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания по доказателствата.

ПОДС. Т.: Нямам отводи и искания.

 

С оглед липсата на отводи и нови искания

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО с прочитане на обвинителния акт от Прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ обвинителният акт.

 

ПРОКУРОР: При предварителен разговор с обвиняемия същият изяви желание за сключване на споразумение, като същата нагласа е заявена и от представителя на РП – Пловдив, а именно за сключване на споразумение за решаване на делото по настоящото бързо производство.

ПОДС. Т.: Искам да сключа споразумение.

 

На основание чл. 276, ал. 3 от НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението.

ПОДС. Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Искам да сключа споразумение с прокуратурата. Не искам делото да се разглежда по общия ред. В момента нямам средства да си упълномощя защитник, моля да ми бъде назначен служебен, тъй като искам да обсъдя споразумение с прокуратурата.

 

С оглед изявлението на подсъдимия, че желае да обсъди споразумение с прокуратурата, съдът намира, че са налице предпоставките да бъде писано писмо до АК – Пловдив за определяне на служебен защитник на подсъдимия на основание чл. 384, ал. 2 от НПК, поради което следва да се даде почивка и незабавно да се изпрати писмо до АК – Пловдив за определяне на защитник.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ПИШЕ до АК – Пловдив за определяне на служебен защитник на подсъдимия.

ОБЯВЯВА ПОЧИВКА до явяването на определения от АК – Пловдив адвокат.

 

След дадената почивка заседанието продължава в 14,25 часа в същия съдебен състав и страни.

 

         В залата се явява адв. С.П. съгласно постъпило уведомително писмо от АК – Пловдив.

 

         Съдът даде възможност на адв. П. да се запознае с материалите по делото.

 

АДВ. П.: Запознах се с материалите по делото и желая да поема защитата на подсъдимия.

ПОДС. Т.: Съгласен съм адв. П. да ме защитава.

 

         С оглед поисканата от подсъдимия защита и неговото изявление, както и казаното от адв. П., на основание чл. 384, ал. 2 от НПК вр. чл. 94, ал. 1, т. 9 от НПК

СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         НАЗНАЧАВА адв. С.П. *** за служебен защитник на подс. Т.А.Т..

 

АДВ. П.: Нямам отводи и искания.

 

Съдът предостави на страните възможност за обсъждане на споразумение.

ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник постигнахме споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид при следните параметри – при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК 8 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок, както и наказание „Лишаване от правоуправление“ за срок от 1 година, като се направят съответните приспадания.

АДВ. П.: Съгласни сме с параметрите на така постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство и моля да го одобрите.

ПОДС. Т.: Съгласен съм със споразумението.

 

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда преди приключване на съдебното следствие, съдът намира, че следва да се пристъпи към процедурата по глава ХХІХ от НПК за разглеждане на споразумението, поради което

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от Прокурора.

 

Съдът на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС.Т.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

 

Съдът счита, че така представеното споразумение в писмен вид отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5 от НПК относно съдържанието му, като не се налага предлагане на промени в същото, поради което на основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдържанието му следва да се впише в съдебния протокол.

Ето защо,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

 

ПОДС. Т.А.Т. – роден на *** ***, ***, български гражданин, неженен, средно образование, работи като ***, неосъждан, ЕГН: **********, Е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК за това, че на 05.07.2019 г. в гр. Хисаря, обл. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ровер“ модел „25“ с рег.№ *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,24 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410“ с фабричен № ARRB 0125.

 

За така извършеното престъпление по 343б, ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА времето, през което подс. Т.А.Т. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа със Заповед № 273зз-53 от 05.07.2019 г. на полицейски орган при РУ гр. Хисар при ОДМВР – Пловдив, считано от 05.07.2019 г. до 06.07.2019 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Т.А.Т. наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от одобряване на споразумението от съда.

 

На основание чл. 343г вр. чл. 343б, ал. 1 от НК вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. Т.А.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА от наказанието „Лишаване от правоуправление” за срок от ЕДНА ГОДИНА времето, през което подс. Т.А.Т. е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.07.2019 г. до влизане на настоящото споразумение в сила.

 

 

         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

РП – ПЛОВДИВ                                              ПОДСЪДИМ: (п)

ПРОКУРОР:     (п)                                 Т.Т.

НИКОЛАЙ КАМЕНОВ

 

                                                                  ЗАЩИТНИК: (п)

                                                                  АДВ. С.П.

 

 

Съдът след тайно съвещание счита, че така представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда писмен вид, предвид което и на основание чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛАЙ КАМЕНОВ, от една страна, и от друга – подсъдимият Т.А.Т. – лично и чрез служебния си защитник адв. С.П., споразумение за решаване на делото по наказателното производство – НОХД № 4414/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., така, както е вписано в съдебния протокол.

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 вр. чл. 24, ал. 3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 4414/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4414/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., на основание чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 вр. чл. 24, ал. 3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Т.А.Т. /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14,40 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

             СЕКРЕТАР: (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.