НОХД 4408/2019 - Споразумение - 18-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4408/2019г.

ПРОТОКОЛ № 625

18.07.2019 година                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ІХ наказателен състав

На осемнадесети юли           две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: ПЛАМЕН ЧОБАНОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4408 описа за 2019 година.

Производството е по реда на чл. 381 от НПК.

На поименното повикване в 13,30 часа се явиха:

ОБВ. Н.К.Д. *** се явява лично и със защитника адв. Н. А. с пълномощно от днес – преупълномощен от адв. Н. К. – защитник на обвиняемия от ДП.

         РП – ПЛОВДИВ – редовно призована изпраща представител.

        

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

         ОБВ. Д.: Да се гледа днес делото, нямам възражения.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на обвиняемия:

Н.К.Д. роден на *** ***, ***, ***, българско гражданство, основно образование, неженен, ***, осъждан, ЕГН **********.

 

         На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55 от НПК:

ОБВ. Д.: Разбирам правата си.

 

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК:

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. Поддържам споразумението и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала.

         АДВ. А.: Също нямаме отводи. Поддържаме така представеното споразумение и молим да го одобрите в представения му вид при посочените параметри.

ОБВ. Д.: Нямам отводи. Съгласен съм със споразумението.

 

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ същото.

 

Съдът на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ОБВ. Д.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно. Съжалявам за стореното.

 

Съдът счита, че така представеното в писмен вид споразумение отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5 от НПК относно съдържанието му, като не се налага предлагане на промени в същото, поради което на основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдържанието му следва да се впише в съдебния протокол.

Ето защо,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

 

ОБВ. Н.К.Д. роден на *** ***, ***, ***, българско гражданство, основно образование, неженен, ***, осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това че на 15.07.2019 г. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Тойота Авенсис“ с регистрационен № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,84 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510“ с фабричен № ARBA – 0075.

 

За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150 (сто и петдесет) лева.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б” от ЗИНЗС се ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на обв. Н.К.Д. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

 

На основание чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА времето, през което обв. Н.К.Д. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа със Заповед № 435зз-132 от 15.07.2019 г. на полицейски орган при ІІ-ро РУ при ОДМВР – Пловдив, считано от 15.07.2019 г. до 16.07.2019 г., и с постановление по чл. 64 от НПК, считано от 16.07.2019 г. до влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумение, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

На основание чл. 343г вр. чл. 343б, ал. 1 от НК вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. Н.К.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА от наказанието „Лишаване от правоуправление” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА времето, през което обв. Н.К.Д. е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.07.2019 г. до влизане на настоящото споразумение в сила.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

РП – ПЛОВДИВ                                              ОБВИНЯЕМ: (п)

ПРОКУРОР:     (п)                                 Н.Д.

ПЛАМЕН ЧОБАНОВ

 

                                                                  ЗАЩИТНИК: (п)

                                                                  АДВ. Н. А.

 

Съдът след тайно съвещание счита, че така представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на основание чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор ПЛАМЕН ЧОБАНОВ – от една страна, а от друга – обвиняемият Н.К.Д. лично и чрез защитника си адв. Н. А., споразумение за решаване на делото по наказателното производство – НОХД № 4408/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., така, както е вписано в съдебния протокол.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 вр. чл. 24, ал. 3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 4408/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4408/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., на основание чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 вр. чл. 24, ал. 3 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Съдът уведоми осъд. Н.К.Д., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимата глоба, която следва да бъде платена по съответната сметка до изтичането на този срок, в противен случай ще бъде издаден служебно изпълнителен лист.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 13,55 часа.

 

        

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

       СЕКРЕТАР: (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.