НОХД 4396/2019 - Споразумение - 18-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4396/2019г.

ПРОТОКОЛ № 622

18.07.2019 година                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ІХ наказателен състав

На осемнадесети юли         две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: АСЕН ИЛИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4396 описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10,08 часа се явиха:

ПОДС. Т.В.Л. *** се явява лично.

         РП – ПЛОВДИВ – редовно призована изпраща представител.

 

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Представям разписка за връчен днес препис от обвинителния акт на подсъдимия.

         ПОДС. Л.: Да се гледа делото днес, нямам възражения за неспазване на 3-дневния срок.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на подсъдимия:

Т.В.Л. – роден на *** ***, ***, български гражданин, висше образование, работи като ***, неженен, неосъждан, ЕГН: **********.

ПОДС. Л.: Получих препис от обвинителния акт днес и няма да правя възражение.

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК:

ПОДС. Л.: Разбирам правата си.

 

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК:

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания по доказателствата.

ПОДС. Л.: Нямам отводи и искания.

 

С оглед липсата на отводи и нови искания

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО с прочитане на обвинителния акт от Прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ обвинителният акт.

 

На основание чл. 276, ал. 3 от НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението.

ПОДС. Л.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Имам нагласа да сключа споразумение с прокуратурата. Не искам делото да се разглежда по общия ред. В момента нямам средства да си упълномощя защитник, моля да ми бъде назначен служебен, тъй като искам да обсъдя споразумение с прокуратурата.

 

С оглед изявлението на подсъдимия, че желае да обсъди споразумение с прокуратурата, съдът намира, че са налице предпоставките да бъде писано писмо до АК – Пловдив за определяне на служебен защитник на подсъдимия на основание чл. 384, ал. 2 от НПК, поради което следва да се даде почивка и незабавно да се изпрати писмо до АК – Пловдив за определяне на защитник.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ПИШЕ до АК – Пловдив за определяне на служебен защитник на подсъдимия.

ОБЯВЯВА ПОЧИВКА до явяването на определения от АК – Пловдив адвокат.

 

След дадената почивка заседанието продължава в 10,50 часа в същия съдебен състав и страни.

 

         В залата се явява адв. Н.К. съгласно постъпило уведомително писмо от АК – Пловдив.

 

         Съдът даде възможност на адв. К. да се запознае с материалите по делото.

 

АДВ. К.: Запознах се с материалите по делото и желая да поема защитата на подсъдимия.

ПОДС. Л.: Съгласен съм адв. К. да ме защитава.

 

         С оглед поисканата от подсъдимия защита и неговото изявление, както и казаното от адв. К., на основание чл. 384, ал. 2 от НПК вр. чл. 94, ал. 1, т. 9 от НПК

СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         НАЗНАЧАВА адв. Н.К. *** за служебен защитник на подс. Т.В.Л..

 

АДВ. К.: Нямам отводи и искания.

 

Съдът предостави на страните възможност за обсъждане на споразумение.

ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник постигнахме споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид при следните параметри – при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание 9 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок, 9 месеца лишаване от правоуправление и глоба 250 лева.

АДВ. К.: Съгласни сме с параметрите на така постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство и моля да го одобрите.

ПОДС. Л.: Съгласен съм със споразумението.

 

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда преди приключване на съдебното следствие, съдът намира, че следва да се пристъпи към процедурата по глава ХХІХ от НПК за разглеждане на споразумението, поради което

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от Прокурора.

 

Съдът на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. Л.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

 

Съдът счита, че така представеното споразумение в писмен вид отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5 от НПК относно съдържанието му, като не се налага предлагане на промени в същото, поради което на основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдържанието му следва да се впише в съдебния протокол.

Ето защо,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

 

ПОДС. Т.В.Л. – роден на *** ***, ***, български гражданин, висше образование, работи като ***, неженен, неосъждан, ЕГН: **********, е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК за това, че на 12.07.2019 г. на път ІІІ 8604, на 500м след манастира – в посока гр. Куклен, в землището на гр. Куклен, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ”БМВ” с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества – ТНС /марихуана/, АМР /амфетамин/.

 

За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.

 

На основание чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА времето, през което подс. Т.В.Л. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа със Заповед № 432зз-218 от 13.07.2019 г. на полицейски орган при І-во РУ при ОДМВР – Пловдив, считано от 13.07.2019 г. до 14.07.2019 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Т.В.Л. наказание от ДЕВЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от одобряване на споразумението от съда.

 

На основание чл. 343г вр. чл. 343б, ал. 3 от НК вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. Т.В.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

 

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО – Дрегер “DrugCheck3000“ LOT ARLN-0461 – приложен на задна корица на делото, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. 

 

 

         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

РП – ПЛОВДИВ                                              ПОДСЪДИМ: (п)

ПРОКУРОР:     (п)                                 Т.В.Л.

АСЕН ИЛИЕВ

 

                                                                  ЗАЩИТНИК: (п)

                                                                  АДВ. Н.К.

 

 

Съдът след тайно съвещание счита, че така представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда писмен вид, предвид което и на основание чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор АСЕН ИЛИЕВ, от една страна, и от друга – подсъдимият Т.В.Л. – лично и чрез назначения му служебен защитник адв. Н.К., споразумение за решаване на делото по наказателното производство – НОХД № 4396/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., така, както е вписано в съдебния протокол.

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 вр. чл. 24, ал. 3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 4396/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4396/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., на основание чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 вр. чл. 24, ал. 3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Т.В.Л. /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът уведоми осъд. Т.В.Л., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимата глоба, която следва да бъде платена по съответната сметка до изтичането на този срок, в противен случай ще бъде издаден служебно изпълнителен лист.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11,00 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

             СЕКРЕТАР: (п)

 

 

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.