НОХД 4356/2019 - Споразумение - 17-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4356/2019г.

П Р О Т О К О Л № 617

 

17.07.2019 г.                                                                              Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                III наказателен състав

На седемнадесети юли                                   две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: СТОЯН ПАВЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4356 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 11,30 часа се явиха:

 

РП ПЛОВДИВ – изпраща представител.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.В.Б. – редовно уведомен, се явява лично и със защитника си адв. С.Х., с пълномощно по ДП.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Производството е по  реда на Глава ХХІХ НПК. Образувано е във връзка с внесено от страна на РП-Пловдив Предложение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство по бързо производство № 276/2019 г. по описа на 06-то РУ при ОД МВР – гр. Пловдив.

 

Сне се самоличността на обвиняемото лице:

С.В.Б. - роден на *** ***, ..., български гражданин, осъждан, неженен, работещ, със средно образование, живущ ***, ЕГН **********.

Разясниха се правата на обвиняемия по чл. 55 НПК.

ОБВ. Б.: Разбирам правата си.

 

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

 

Предвид липсата на постъпили отводи и нови искания,

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се Предложението на РП гр. Пловдив за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство по бързо производство № 276/2019 г. по описа на 06-то РУ при ОД МВР – гр. Пловдив.

ПРОЧЕТЕ СЕ.

 

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

ОБВ. Б.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

ПРОКУРОР: Моля да одобрите така представеното споразумение. Същото отговаря на изискванията на закона, съдържа необходимите реквизити, подписано е доброволно от обвиняемия, който се е съгласил делото да приключи по този ред. Считам, че така определеното наказание е съответно на чл. 36 НК. Моля да одобрите така представеното споразумение.

АДВ. Х.: Присъединявам се към казаното от прокурора. Моля да одобрите така представеното споразумение.

 

На основание чл. 382, ал. 5 НПК СЪДЪТ предложи на страните промени в съдържанието на споразумението, а именно да се премахне типа на затворническото заведение за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, тъй като същото не е предмет на споразумението, както и да се допълни след групиране на наказанията присъединяването на наказанието лишаване от правоуправление, съгласно нормата на чл. 23, ал. 2 НК.

 

ПРОКУРОР: Съгласен съм с така направените предложения за изменение.

АДВ. Х.: Също съм съгласен с така направените предложения за изменение.

 

ОБВ. Б.: Съгласен съм с така направените предложения за изменение.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с текста на представеното споразумение, намира, че същото е изготвено в изискуемата от закона писмена форма, сключено е между процесуално легитимирани лица и съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК. Престъпленията, предмет на настоящото наказателно производство не попадат в обхвата на рестриктивната разпоредба на чл. 381, ал. 2 НПК, като от деянията няма причинени съставомерни имуществени вреди. Обвиняемият съзнава последиците от приключването на делото по този ред, доброволно е подписал споразумението и се признава изцяло за виновен в извършването на вменените му престъпни деяния, като това признание се подкрепя по еднопосочен начин от събраните в хода на досъдебното производство доказателствени материали.

Ето защо и като прецени, че така представеното споразумение отговаря на изискванията на закона, следва на основание чл. 382, ал. 6 НПК същото да бъде отразено в протокола в неговия окончателен смисъл, ведно с направените промени в неговото съдържание:

Обвиняемият С.В.Б. - роден на *** ***, ..., български гражданин, осъждан, неженен, работещ, със средно образование, живущ ***, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, а именно: на 09.07.2019г., в гр. Пловдив e управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фиат“, модел „Стило“ с рег. № ..., след употреба на наркотични вещества – амфетамин и опиати.

За така извършеното от обвиняемия С.В.Б. престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗИНЗС така определеното на обвиняемия С.В.Б. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ“ режим.

ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК обвиняемия С.В.Б. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 09.07.2019 г.

 

Обвиняемият С.В.Б. /със снета по делото самоличност/ е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 НК, а именно: на 09.07.2019г., в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – хероин с общо тего 0,426 гр., със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент - Диацетилморфин (ДАМ), 59 тегловни процента, на обща стойност 51,12 лв, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

За така извършеното от обвиняемия С.В.Б. престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗИНЗС така определеното на обвиняемия С.В.Б. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ“ режим.

 

На основание чл. 23, ал. 1 НК ГРУПИРА наложените по-горе наказания, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗИНЗС така наложеното на обвиняемия С.В.Б. едно общо най-тежко наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ“ режим.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2 НК от така определеното едно общо най-тежко наказание времето, през което обвиняемият С.В.Б. е бил задържан по ЗМВР от 09.07.2019 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 2 НК към така определеното едно общо най-тежко наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 09.07.2019 г.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото: остатък от наркотичното вещество, предмет на престъплението – хероин с тегло 0,380 гр. на основание чл. 354а, ал. 6 НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. мобилен телефонен апарат марка „Нокиа“, черен, с ИМЕЙ №  … и 1 бр. мобилен телефонен апарат марка „Сони“, с ИМЕЙ № …., на съхранение при Домакина на 06-то РУ Пловдив ДА СЕ ВЪРНАТ на обвиняемия С.Б.. 

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. тест с Дръг тест, приложен по делото ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК обвиняемия С.В.Б., ЕГН  ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР-Пловдив сумата от 70,44 /седемдесет лева и четиридесет и четири стотинки/ лева, представляваща направени разноски по делото за изготвена експертиза.

 

 

Районна прокуратура гр. Пловдив           Обвиняем: .……….....................                                                                            /С.В.Б./

…………………………                                             

Прокурор /С. Павлов /                               Защитник: ……...…………

                    /адв. С. Х./

 

 

 

Съдът, след съвещание намира, че така постигнатото и вписано окончателно споразумение не противоречи на закона и морала, определеното по взаимно съгласие между страните по споразумението наказание не е явно несправедливо и е от естество да реализира законоустановените цели на санкцията за лична и генерална превенция по смисъла на чл. 36 НК.

Ето защо така представеното споразумение следва да бъде одобрено в неговия окончателен и вписан вариант, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 НПК Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Стоян Павлов от една страна и от друга страна обвиняемия С.В.Б. лично и с адв. Х. от АК гр. Пловдив и вписано споразумение за решаване на делото – НОХД № 4356/2019 г. по описа на ПРС, III н.с.

                                                                 

        

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 381, вр. чл. 24, ал. 3 НПК, Съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 4356/2019 г., по описа на ПРС, III н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия С.В.Б. мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, поради което

         ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4356/2019 г., по описа на ПРС, III н.с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.В.Б. мярка за неотклонение „Подписка“.

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

Уведоми се осъдения С.В.Б., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, като след изтичането му, ако не бъде внесена сумата по определената сметка, ще бъде издаден служебно изпълнителен лист.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11,45 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

       СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала! МК