НОХД 4254/2019 - Споразумение - 12-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4254/2019г.

П Р О Т О К О Л № 6 1 1

 

12.07.2019г.                                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         VІІІ наказателен състав

На дванадесети юли                                                                     2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

СЕКРЕТАР: Ваня Койчева

ПРОКУРОР: Недялко Мавродиев

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 4254 по описа за 2019 година.     

На поименното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Производството е по реда на чл. 381 и следващите от НПК.

 

Постъпило е предложение да бъде одобрено споразумение, сключено между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор НЕДЯЛКО МАВРОДИЕВ и обвиняемият Н.С.Ш., ЕГН: ********** представляван от адв. С.З. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 160/2019год. по описа на РУ Стамболийски.

Обвиняемият Н.С.Ш. се явява лично и с адвокат С.З. от по-рано.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – изпраща представител.

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма пречки да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         СНЕ се самоличността на обвиняемия, както следва:

Н.С.Ш. – **г., ****, българско гражданство, основно образование, женен, работещ, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********.

На обвиняемият се разясниха правата по чл.55 от НПК.

На страните се разясниха правата по реда на НПК, включително и тези по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Представяме споразумение за решаване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което сме представили и моля да одобрите.

АДВ. З.: Нямаме искания за отводи. Представили сме  споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ОБВ. Ш.: Нямам искания за отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника ми и съм съгласен да сключим споразумение.

Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

         ДОКЛАДВА СЕ споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ОБВ. Ш.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

СЪДЪТ намира, че така представеното споразумение, е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381 ал. 5 от НПК и следва на основание чл. 382 ал.6 от НПК съдържанието му да бъде вписано в настоящия съдебен протокол.

Ето защо

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

Обвиняемият Н.С.Ш. – **г., ****, българско гражданство, основно образование, женен, работещ, неосъждан, живущ ***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това че на 30.06.2019г. в с. Йоаким Груево, обл. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – л.а. Пежо 307 с рег. № **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,31 на хиляда, установено по надлежния ред  - с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв и урина.

За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на обвиняемия Н.С.Ш. му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание, при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 190 лева /сто и деветдесет лева/.

ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 37 ал.1 т.7 от НК, обвиняемият Н.С.Ш. от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК времето, през което обв. Н.С.Ш. е бил задържан по ЗМВР на 30.06.2019г., като един ден „задържане под стража“ се зачита за един ден „лишаване от свобода“.

ПРИСПАДА на основание чл. 59 ал. 4 от НК  времето, през което обв. Н.С.Ш. е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 30.06.2019 г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

ОСЪЖДА на осн. чл. 381 ал. 5, т. 6, пр. 2, вр. чл. 189, ал. 3 от НПК обв. Ш. следва ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР гр. Пловдив сумата от 40лв. /четиридесет лева/, представляваща направени разноски по делото, за изготвена експертиза.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

ПРОКУРОР: .........................        ОБВИНЯЕМИЯТ:..................................

/Недялко Мавродиев/                                         /Н.Ш./       

                                                                 

 

ЗАЩИТНИК:...........................               /адв. С.З./  

 

 

СЪДЪТ намира, че така постигнатото подробно и окончателно споразумение не противоречи на закона и на морала, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по НОХД № 4254/2019г. по описа на Районен съд – Пловдив следва да  се прекрати, а взетата спрямо обвиняемият Н.С.Ш., с ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена.

Ето защо

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.384, ал.3, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК

ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив, представлявана от прокурор НЕДЯЛКО МАВРОДИЕВ от една страна и обвиняемият Н.С.Ш. и адвокат С.З. от друга страна споразумение за решаване на НОХД № 4254/2019г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ н.с.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 160/2019год. по описа на РУ Стамболийски и по образуваното, въз основа на него НОХД № 4254/2019г. по описа на ПРС – VІІІ нак. състав.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемият Н.С.Ш. мярка за неотклонение „Подписка”.

        

        

         СЪДЪТ уведомява обвиняемият, че има възможност в 7-дневен срок от днес доброволно да заплати разноските, като следва вносната бележка да бъде представена в деловодството на състава.

         СЪДЪТ уведомява обвиняемият, че при неизпълнение на това негово задължение ще бъде издаден изпълнителен лист.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

        

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:39 часа.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР: /п/

         Вярно с оригинала.

         А. Д.