НОХД 4211/2019 - Споразумение - 10-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4211/2019г.

П Р О Т О К О Л № 607

 

10.07.2019 г.                                                                           Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  V наказателен състав

На десети юли                                          две хиляди и деветнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ БОЕВА

                                       Съдебни заседатели: ВИРЖИНИЯ ГАРАБЕДЯН

                                                                           ЕКАТЕРИНА НЕНЧЕВА

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор  ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 4211  по описа за 2019 година.

 

На поименното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ, изпраща представител.

ПОДС. П.Н. се явява лично и с адв. А.М. – сл. защитник от досъдебното производство.

СВИДЕТЕЛИТЕ:

Д. К. Б. не се явява. 

Е.Н.Д. се явява.

И.Н.Т.не се явява.

Р.Н.С.се явява.

Д.С.Д.  се явява.

К.Б.Б.  се явява. 

Н.С. К.  не се  явява.

В.С.Н. не се явява.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА:

К.И.И. не се явява.

Й.М.Ш. не се явява.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото. Не желаем да се възползваме от срока по чл. 358 ал. 4 от НПК

ПОДС. Н.: Да се даде ход на делото. Получих препис от обвинителния акт. Не желая да се възползвам от тридневния срок за възражения.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

П.К.Н., роден на *** ***, ***, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН: **********.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

 

Сне се самоличността на свидетелите:

Е.Н.Д. – ** г.,  ***, български гражданин, висше образование, женен, работещ, неосъждан, без родство.

 Р.Н.С.– ** г., ***, български гражданин, висше образование, женен, работещ, неосъждан, без родство.

Д.С.Д. – ** г., ***, български гражданин, основно образование, неомъжена, безработна, неосъждана, без родство.

К.Б.Б. - ** г., ***, български гражданин, основно образование, неомъжена, безработна, неосъждана, без родство.

На свидетелите се разясниха правата и задълженията по чл.119-122 от НПК, както и  наказателната отговорност по чл. 290 от НК

 

Свидетелите се изведоха от залата.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам  отводи и искания по доказателствата.

АДВ. М.: Нямам отводи и искания по доказателствата.

ПОДС. Н.: Също.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА се делото с посочване на основанията за образуване на съдебното производство.

Предостави се възможност на  представителя на РП – Пловдив да изложи обстоятелствата, включени в обвинението.

 

ПОДСЪДИМИЯТ: Желая да  сключим споразумение.

 

Съдът даде възможност страните да обсъдят и представят споразумение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите споразумението, което постигнахме със защитата като непротиворечащо на закона и морала.

 

АДВ. М.: Моля да одобрите споразумението, постигнато между защитата и представителя на РП - Пловдив.

 

ПОДС. Н.: Също.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

         

ПОДС. Н.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Моля да одобрите споразумението, което подписах доброволно. Известни са ми последиците от споразумението и съм съгласен с тях. не желая делото да се разглежда по общия ред.

 

 

Съдът счита, че не следва да се предлагат промени в така представеното споразумение, поради което неговото окончателно съдържание следва да се впише в съдебния протокол на основание  чл. 382 ал. 6 от НПК и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА  в настоящия съдебен протокол   чл. 382 ал. 6   от НПК споразумение за решаване на НОХД № 4211/19 г. по описа на ПРС, V н.с постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ и подсъдимия П.К.Н. чрез адв. А.М.  от АК - Пловдив за следното:

 

Подсъдимият П.К.Н., роден на *** ***, адрес ***, ***, българско гражданство, основно образование, работещ,  неженен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО  престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК, за това, че на   17.06.2019 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, отнел чужда движима вещ – мобилен телефон марка HUAWEI Mate 20 Lite Dual Blue, ведно със сим карта на Теленор на стойност 450 лева, от владението на Д.С.Д., ЕГН **********, с намерение противозаконно да го присвои, като е употребил за това сила. 

За така извършеното от подсъдимия П.К.Н.  престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК му се НАЛАГА наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1от НК ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода на подсъдимия П.К.Н. с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението  за одобряване на споразумението.

 На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т.1   от НК ПРИСПАДА от така  наложеното на подсъдимия П.К.Н. наказание лишаване от свобода времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа   и по НПК за срок от 72 часа.

          ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО Мобилен телефон „HUAWEI Mate 20 Lite Dual Blue“ с ИМЕЙ 863034041072039, предаден на съхранение при домакина на І РУ на МВР - Пловдив ДА СЕ ВЪРНЕ на Д.С.Д. ЕГН ********** след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО Мобилен HUAWEI с ИМЕЙ 864038037263881, предаден на съхранение при домакина на І РУ на МВР – Пловдив, ДА СЕ ВЪРНЕ на П.К.Н. ЕГН **********  след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подс. Н. да заплати направените по делото разноски в размер на 295,20  лева по сметка на ОД на МВР - Пловдив в полза на бюджета на Държавата.

 

 

ПРОКУРОР:                                     ПОДС. Н.:

 

АДВ. М.:             

 

                    

Съдът счита, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено, предвид  наказателното производство по делото ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, а мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия следва да бъде отменена  и

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 384 ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 382 ал. 7 от НПК вписаното в съдебния протокол споразумение за решаване на НОХД № 4211/18 г. по описа на ПРС, V н.с., постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ и подс. П.К.Н. чрез  адв. А.М. от АК - Пловдив. 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24 ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 4211/19 г. по описа на ПРС, V н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия П.К.Н. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Уведоми се осъденият, че му се предоставя 7 дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на  направените на досъдебното производство разноски, като след изтичането му ако не бъде внесена сумата по определената сметка ще бъде издаден служебно изпълнителен лист.

 

Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 16:20  ч.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                             2.

 

                                                     СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС