НОХД 4199/2019 - Споразумение - 10-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4199/2019г.

П Р О Т О К О Л № 604

 

10.07.2019 г.                                                                  Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         V наказателен състав

На десети юли                            две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ БОЕВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор  ЕЛКА КАРАНИНОВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД №  4199 по описа за 2019 година.

 

На поименното повикване в 10:30 часа се явиха:

Производството е по реда на Глава ХХІХ от НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ, изпраща представител.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.П. се явява лично и с адв. Б.Г., служебен защитник от досъдебното производство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните основания за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия:

Е.Е.П., роден на *** ***, ***, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, с адрес:***,  с ЕГН **********.

На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55 от НПК

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК

 

ПРОКУРОРЪТ: Отводи няма да правя. Моля да одобрите представеното споразумение като не противоречащо на закона и морала.

 АДВ. Г.: Отводи няма да правя. Моля да одобрите представеното споразумение. Изготвено е в съответствие с представените по делото доказателства и не противоречи на закона и морала.

ОБВ. П.: Няма да правя отводи.

 

          Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА  се делото с посочване на основанията за образуване на съдебното производство.

Производството е образувано по внесено на основание чл. 382, ал. 1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, обв. Е.П. и адв Г. за извършено престъпление по чл. 343б ал. 3 от НК

Предостави се възможност на  представителя на РП – Пловдив да изложи обстоятелствата включени в обвинсението.

 

ОБВ. П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Не желая делото да се разглежда по общия ред. Известни са ми последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно го подписах.

  

Съдът на основание чл. 383 ал 5 от НПК предлага промени в така депозираното споразумение, а именно  при определяне на основанието за налагане на наказанието разпоредбата на чл. 55 ал. 1 т. 1  от НК да се добави и нормата на чл. 55 ал 2 от НК

ПРОКУРОРЪТ: Съгласна съм с така направеното предложение. Намирам, че същото е резонно.

АДВ. Г.: Съгласна съм.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Също.

 

Съдът счита, че окончателното съдържание на представеното споразумение ведно с така внесените корекции следва да се впише в съдебния протокол на основание  чл. 382 ал. 6 от НПК и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА  в настоящия съдебен протокол   чл. 382 ал. 6   от НПК споразумение за решаване на НОХД № 4199/19 г. по описа на ПРС, V н.с постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор ЕЛКА КАРАНИНОВА и  обв. Е.  Е.П. чрез адв.Б.Г. – служебен защитник   за следното:

 

Обвиняемият Е.Е.П. - роден на ***.***, ***, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, с адрес:***, с ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б ал. 3 от НК за това, че на 30.06.2019 г. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство  - лек автомобил марка „Мерцедес А140“, с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества – амфетамин/АМР.

 За така извършеното от обвиняемия  Е.Е.П.    престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл.55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК  се НАЛАГА наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 300  /триста/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3,  вр. чл. 37, ал. 1, т. 7  от НК  НАЛАГА на обвиняемия Е.Е.П.   наказание  Лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода  времето, през което обвиняемия Е.Е.П.  е бил задържан по реда на   ЗМВР на 30.06.2019 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на обв. Е.Е.П. наказание  лишаване от право да управлява МПС  времето, през което същия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 30.06.2019 г.

 ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО: 1 бр. Дрегер „Дръг чек 3000“ /Drug Check 3000/, реф. № 8325554, с фабричен номер ARLN-0461   ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението..

 

ПРОКУРОР:                              ОБВ. П.:

 

   АДВ. Г.:                     

 

          Съдът счита, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено, предвид, което  наказателното производство по делото ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, а мярката за неотклонение взета спрямо обвиняемата следва да бъде отменена  и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание  чл. 382 ал. 7 от НПК вписаното в съдебния протокол споразумение за решаване на НОХД № 4199/19 г. по описа на ПРС, V н.с., постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор ЕЛКА КАРАНИНОВА и обв. Е.Е.П. чрез адв.Б.Г.. 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24 ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 4199/19 г. по описа на ПРС, V н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Е.Е.П. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Уведоми се осъдения, че му се предоставя 7 дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на  наложеното наказание глоба, като след изтичането му ако не бъде внесена сумата по определената сметка ще бъде издаден служебно изпълнителен лист.

 

Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 10:50 ч.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                              СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС