НОХД 4191/2019 - Присъда - 09-10-2019

Присъда по Наказателно дело 4191/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 246                              09.10.2019 г.                  гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХVІІ наказателен състав

на девети октомври                                       две хиляди и деветнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ПЕТКА БУЮКЛИЕВА

                                                                             2. ВАЛЯ ГОЛЕВА

                                                         

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯНА РУДЕВА

ПРОКУРОР: ЗДРАВЕНА ЯНЕВА

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД № 4191  по описа за 2019 година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият  И.М.М. - роден на ***г. в гр. ***, живущ ***, б., б. г., женен, със средно образование, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от 25.07.2017г. до 18.12.2017г. в гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление и при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у Е.А.З. ЕГН ********** и К.В.М. ЕГН **********, както следва:

-        на 25.07.2017 г. *** е възбудил и до 09.08.2017 г. е поддържал у  К.В.М. ЕГН ********** заблуждение и с това е причинил на „Триера Фам България“ ЕООД с ЕИК 115082933 имотна вреда в размер на 861 лева, и

-        в началото на м. октомври 2017 г. в *** е възбудил и до 18.12.2017 г. е поддържал у Е.А.З. ЕГН ********** заблуждение и с това е причинил на „Авто-Хит“ ЕООД с ЕИК 126501399 имотна вреда в размер на 11754,14 лева,

като общият размер на причинената имотна вреда е в размер на 12615,14 лева, поради което и на основание чл.373 ал.2 от НПК вр. 58А ал.1 вр. чл.211 пр.3 вр. чл.209 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.А и б.Б вр. чл.26 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА  на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ПЕТ ГОДИНИ.

На основание чл.57 ал.1 т.2 б.“Б“ от ЗИНЗС  ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на  така наложеното на подсъдимия И.М.М.  /със снета самоличност/ наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на  ПЕТ ГОДИНИ.

На основание чл. 59 ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА  от така наложеното на подсъдимия И.М.М. /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ПЕТ ГОДИНИ времето, през което подсъдимият е бил задържан  по реда на ЗМВР и НПК, а именно от 11.12.2018 г. до влизане в сила на настоящата присъда, като един ден задържане да се счита за един ден лишаване от свобода.

ОСЪЖДА подсъдимият И.М.М. с ЕГН  ********** да заплати на гражданския ищец „Триера Фам България“ ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 115082933 сумата от 700.00 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, резултат от престъплението по чл.211 пр.3 вр. чл.209 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.А и б.Б вр. чл.26 ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от деня на увредата – 09.08.2018 г., до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият И.М.М. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец „Триера Фам България“ ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 115082933 сумата в размер на 200.00 /двеста/ лева, представляващи направени разноски по делото за адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по делото.

ОСЪЖДА подсъдимият И.М.М. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Пловдив сумата в размер на 28.00 /двадесет и осем/ лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1бр. компактдиск CD – R, намиращ се на лист 19а том 1 от досъдебното производство, ДА СЕ ВЪРНЕ на Е.А.З. с ЕГН ********** *** след влизане на сила на настоящата присъда.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                           2.     

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

М.Р.