НОХД 4188/2019 - Споразумение - 16-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4188/2019г.

П Р О Т О К О Л № 616

 

16.07.2019 година                                                                            град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                       III наказателен състав

На шестнадесети юли                           две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                       

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

 

 

Секретар: МАРИЯ КОЛЕВА

Прокурор: БОЖИДАР ЕЛКИН

Сложи за разглеждане докладвано от Съдията

НОХД № 4188 по описа за 2019 година

На именно повикване в 09,15 часа се явиха:

 

РП-ПЛОВДИВ - редовно призована, изпраща представител.

         ПОДСЪДИМИЯТ Т.Д.Р. - нередовно призован, се явява лично и със защитника си М.Н., уведомена по телефона.

В залата присъства и бащата на подсъдимия.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Н.: Да се даде ход на разпоредителното заседание. Не правя възражения по отношение за неспазване на срока за призоваването ми.

ПОДС. Р.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

СНЕ СЕ самоличността на подсъдимия:

Т.Д.Р. - роден на *** ***, ..., български гражданин, безработен, ученик в 11-ти клас, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

Съдът разясни на подсъдимия правото му да участва в обсъждането на въпросите, предмет на разпоредителното заседание, както и правата му по чл. 55 НПК.

ПОДС. Р.: Разбирам правата си. Зная за какво съм тук.

ПРОКУРОР: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда, и съм уведомен за въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК. Не възразявам за неспазване на 7-дневния срок.

АДВ. Н.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда, и съм уведомен за въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК. Не възразявам за неспазване на 7-дневния срок.

 

ПОДС. Р.: Получих препис от обвинителния акт, съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда. Уведомен съм за въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК. Не възразявам за неспазване на 7-дневния срок.

 

СЪДЪТ РАЗЯСНИ на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар.

ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи.

АДВ. Н.: Нямам искания за отводи.

ПОДС. Р.: Нямам искания за отводи.

 

Съдът уведоми страните за преклузията по чл. 248, ал. 3 НПК.

ПРОКУРОР: Запознати сме с преклузията.

АДВ. Н.: Запознати сме с преклузията.

ПОДС. Р.: Също.

 

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО ЧЛ. 248, АЛ. 1 НПК,

 

ПРОКУРОР: Считам, че делото е подсъдно на съда и понастоящем няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство.

Отделно от това на досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници.

Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на някоя от диференцираните процедури, стига да се постигне съгласие за това.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

Считам, че са налице основанията за разглеждане на делото по глава 29 НПК.

Липсват основания за изменение на действащата понастоящем мярка за неотклонение „Подписка“, поради което същата следва да бъде потвърдена.

Нямам искания за събиране на нови доказателства извън събраните в хода на досъдебното производство.

 

АДВ. Н.: Считам, че делото е подсъдно на съда и понастоящем няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство.

Отделно от това на досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници.

Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на някоя от диференцираните процедури, стига да се постигне съгласие за това.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

Считам, че са налице основанията за разглеждане на делото по глава 29 НПК.

Липсват основания за изменение на действащата понастоящем мярка за неотклонение „Подписка“, поради което същата следва да бъде потвърдена.

Нямам искания за събиране на нови доказателства извън събраните в хода на досъдебното производство.

ПОДС. Р.: Съгласен съм с казаното от моя защитник.

СЪДЪТ, след като взе предвид становищата на страните и като съобрази въпросите, предвидени в чл. 248, ал. 1 НПК, намери следното:

На първо място делото е подсъдно на съда, доколкото престъплението, което се твърди да е извършено от подсъдимия е извършено в съдебния район на РС-Пловдив.

На следващо място съдът намира, че няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство;

В тази връзка следва да се посочи, че на досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на гл. XXIХ НПК предвид направеното в този смисъл изявления от страна на защитата и подсъдимия.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;

Липсват основания за изменение на действащата понастоящем мярка за неотклонение „Подписка“, поради което същата следва да бъде потвърдена.

Предвид всичко гореизложено, следва да се пристъпи към незабавно разглеждане на делото по реда на гл. XXIХ НПК. 

         Така мотивиран, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

КОНСТАТИРА че на досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и на пострадалия.

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Т.Д.Р. мярка за неотклонение „Подписка”.

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на глава Двадесет и девета от НПК.

 

Определението подлежи на обжалване в частта, касаеща мярката за неотклонение в 7-дневен срок от днес пред ПОС по реда на Гл. ХХІІ НПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

С оглед липсата на искания от страна на страните съдът намира, че следва да се пристъпи към даване ход на съдебното следствие, след което да се предостави възможност на подсъдимия да даде обяснения. Ето защо, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕСТВИЕ с доклад на делото от Председателя на съдебния състав.

ДОКЛАДВА се същото.

ПРЕДОСТАВИ се възможност на прокурора да изложи обстоятелствата, включени в обвинението.

ПРОКУРОР: Поддържам обвинението и няма какво да добавя. Със защитника и подсъдимия имаме готовност да сключим споразумение.

 

ПОДС. Р.: Разбирам обвинението и не го оспорвам. Признавам се за виновен. Описаното в обвинителния акт отговаря на истината.

АДВ. Н.: Г-жо Съдия, в действителност, предвид признанието на вината от страна на моя подзащитен и факта, че от деянието няма причинени съставомерни вреди, с представителя на прокуратурата сме постигнали съгласие за приключване на делото със споразумение, като в днешно съдебно заседание Ви представяме изготвеното от нас проектоспоразумение, което Ви моля да одобрите. Считам, че същото не противоречи на закона и на морала.

 

ПРОКУРОР: Г-жо Съдия, в действителност с подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на наказателното производството. Представяме споразумението за решаване на делото и моля същото да го одобрите.

ПОДС. Р.: Моля да бъде одобрено споразумението.

 

Предвид волеизявленията на страните и представеното в днешно съдебно заседание проектоспоразумение, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се Споразумението с прочитането му от прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА ПОДСЪДИМИЯ:

ПОДС. Р.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

ПРОКУРОР: Моля да одобрите така представеното споразумение. Същото отговаря на изискванията на закона, съдържа необходимите реквизити, подписано е доброволно от подсъдимия, който се е съгласил делото да приключи по този ред. Считам, че така определеното наказание е съответно на чл. 36 НК. Моля да одобрите така представеното споразумение.

АДВ. Н.: Присъединявам се към казаното от прокурора. Моля да одобрите така представеното споразумение.

ПОДС. Р.: Също.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с текста на представеното в днешно съдебно заседание проектоспоразумение, намира, че същото е изготвено в изискуемата от закона писмена форма, сключено е между процесуално легитимирани лица и съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК, поради което в същото не следва да бъдат извършвани промени. Престъплението, предмет на настоящото наказателно производство не попада в обхвата на рестриктивната разпоредба на чл. 381, ал. 2 НПК, като от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди. Подсъдимият съзнава последиците от приключването на делото по този ред, доброволно е подписал споразумението и се признава изцяло за виновен в извършването на вмененото му престъпно деяние, като това признание се подкрепя по еднопосочен начин от събраните в хода на досъдебното производство доказателствени материали.

Ето защо и като прецени, че така представеното споразумение отговаря на изискванията на закона, следва на основание чл. 382, ал. 6 НПК същото да бъде отразено в протокола в неговия окончателен смисъл:

Подсъдимият Т.Д.Р. - роден на *** ***, ..., български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343Б, ал. 1 НК, а именно: на 04.12.2018 г. в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд“, модел „Галакси“, с рег. № ...с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,55 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“, с фабричен номер: ARDM-0247.

За така извършеното от подсъдимия Т.Д.Р. престъпление по чл. 343Б, ал. 1 НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 НК „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДАза срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Т.Д.Р. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за  одобряване на настоящото споразумение.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Д.Р. ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР гр. Пловдив, сумата от 117,30 /сто и седемнадесет лева и тридесет стотинки/ лева, представляваща направени разноски по делото, за изготвена експертиза.

 

 

Районна прокуратура гр. Пловдив                Подсъдим:

………………………………                    / Т.Д.Р./

Прокурор /Б. Елкин/

                                                                 

Защитник: ……...…………

                                                                                      /адв. М. Н./  

 

 

Съдът, след съвещание намира, че така постигнатото и вписано окончателно споразумение не противоречи на закона и морала, определеното по взаимно съгласие между страните по споразумението наказание не е явно несправедливо и е от естество да реализира законоустановените цели на санкцията за лична и генерална превенция по смисъла на чл. 36 НК.

Ето защо така представеното споразумение следва да бъде одобрено в неговия окончателен и вписан вариант, поради което и на основание чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7 НПК Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Божидар Елкин от една страна и от друга страна подсъдимия Т.Д.Р. лично и с адв. М.Н. ***/2019 г., по описа на ПРС, III н.с.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 381, вр. чл. 24, ал. 3 НПК, СЪДЪТ намира, че наказателното производство по НОХД № 4188/2019 г., по описа на ПРС, III н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия Т.Д.Р. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена, поради което

         ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4188/2019 г., по описа на ПРС, III н.с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Т.Д.Р. мярка за неотклонение „Подписка”.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

Уведоми се осъдения Т.Д.Р., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, като след изтичането му ако не бъде внесена сумата по определената сметка ще бъде издаден служебно изпълнителен лист.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 09,40 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                 СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала! МК