НОХД 4186/2019 - Споразумение - 09-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4186/2019г.

П Р О Т О К О Л № 602

 

09.07.2019 г.                                                                          Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          ХХІV наказателен състав

На девети юли                                      две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

        

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4186 описа за 2019 година.

На поименното повикване в 13,40 часа се явиха:

 

Производството е по чл. 382 ал. 1 от НПК.

Постъпило е предложение да бъде одобрено споразумение, сключено между РП – Пловдив и обвиняемия Р.Н.А., ЕГН **********, чрез упълномощения си защитник – адв. Д.А.Й.от АК – Пловдив, за прекратяване на наказателното производство по Бързо производство № 246/2019 год. по описа на Шесто РУ на МВР – Пловдив.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ:

Р.Н.А. – редовно призован, се явява лично и с упълномощения си защитник - адв. Д.А.Й.от АК – Пловдив.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

Съдебният състав намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на обвиняемия:

Р.Н.А. - роден на *** ***, б., български гражданин, живущ на семейни начала, с начално образование, работещ, неосъждан, с адрес ***, ЕГН **********.

На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

ОБВ. А.: Разбрах правата си по закон.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Нямам доказателствени искания. С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което моля да одобрите в представения му вид.

         АДВ. Й.: Нямам отводи. С представителя на РП – гр. Пловдив постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала. 

         ОБВ. А.: Моля да одобрите споразумението.

Съдът, с оглед изложеното становище от страните

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се внесеното споразумение, сключено между РП – Пловдив и обвиняемия Р.Н.А., чрез упълномощения си защитник – адв. Д.А.Й.от АК – Пловдив, за решаване на делото, чрез прочитането му от прокурора.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК Съдът разясни на обвиняемия Р.Н.А. обстоятелствата, свързани със сключване на споразумение за решаване на досъдебното производство и го разпита разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях, както и доброволно ли е подписал споразумението.

         ОБВ. А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдебният състав намира, че съдържането на представеното споразумение следва да бъде вписано в съдения протокол, предвид на което и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното споразумение за прекратяване на наказателното производство както следва:

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Н.А. - роден на *** ***, б., български гражданин, живущ на семейни начала, с начално образование, работещ, неосъждан, с адрес ***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ  ВИНОВНО престъплението по чл. 234, ал. 1 от НК за това, че на 21.06.2019 год. в гр. Пловдив, в немаловажен случай е държал акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия – общо 770 бр. кутии цигари марка „All Stars“ на обща стойност 5 775,00 лв. без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон – а именно, съгласно чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове – „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия“, чл. 12, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове – „Тютюн за пушене/за лула и цигари/ е: т. 1 тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; т. 3 фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т. 1 и т. 2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване по – малка от 1,5 мм., съгласно чл. 28 ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия – „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове“.

За така извършеното от обвиняемия Р.Н.А. престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така определеното и наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2 от НК от така определеното и наложено на обвиняемия Р.Н.А. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 21.06.2019 год., като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 234, ал. 5 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства – общо 770 бр. кутии цигари марка „All Stars“, намиращи се на съхранение при домакина на 06 РУ на МВР – Пловдив, които след влизане в сила на настоящото споразумение да се унищожат по предвидения в закона ред.  

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия Р.Н.А. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 50,40 /петдесет лева и четиридесет стотинки/ лева за изготвена експертиза.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                                   

ГР. ПЛОВДИВ                                                

ПРОКУРОР:…………………….  ОБВИНЯЕМ:…………………….

         /МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ/                                              /Р. А./

 

ЗАЩИТНИК:……………………

                                                                                     /АДВ. Й./

    

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения му вид, като бъде отменена наложената мярка за неотклонение „Подписка“ на обвиняемия Р.Н.А., с ЕГН ********** и да бъде прекратено наказателното производство по НОХД № 4186/2019 г. по описа ПРС, ХХІV н.с.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП – Пловдив и обвиняемия Р.Н.А., ЕГН **********, чрез защитника му – адв. Д.А.Й.от АК – Пловдив, споразумение за решаване на делото.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Р.Н.А., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 4186/2019 г., по описа на ПРС – ХХІV н.с.

Уведоми се обвиняемият, че му се предоставя 7-дневен срок от днес за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, като след изтичането му, ако не бъде внесена сумата по определената сметка ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 13,50 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                              

                 СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.