НОХД 4179/2019 - Определение - 16-07-2019

Определение по Наказателно дело 4179/2019г.

П Р О Т О К О Л № 1183

 

16.07.2019г.                                                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         VІІІ наказателен състав

На шестнадесети юли                                                                  2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

СЕКРЕТАР: Ваня Койчева

ПРОКУРОР: Георги Харизанов

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 4179 по описа за 2019 година.     

На поименното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

Производството е по реда на чл. 381 и следващите от НПК.

 

Постъпило е предложение да бъде одобрено споразумение, сключено между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ и обвиняемият Й.И.Ж., ЕГН: ********** представляван от адв. Д.Й., адв. С.З. и Ф.А. – родител упълномощен като защитник за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 695/2018год. по описа на Трето РУ ОДМВР Пловдив.

Обвиняемият Й.И.Ж. се явява лично и с упълномощените му защитници адв. Д.Й., адв. С.З., както и родителя Ф.А.,

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – изпраща представител.

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

ЗАЩИТНИК А.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че въпреки единодушното становище на страните не следва да бъде даван ход на делото, производството по същото следва да бъде прекратено и делото да бъде върнато на РП Пловдив.

Съображенията за това са следните: срещу обв. Ж. е повдигнато обвинение за извършен грабеж при условията на продължавано престъпление на датите и 03 и 15.12.2018г. като след проведено щателно разследване по ДП между Ж. и неговите защитници от една страна и РП Пловдив от друга е било постигнато споразумение, което е внесено и на базата на него е образувано настоящото дело. Според съдържанието на това споразумение страните са се споразумели на обв. Ж. да бъде наложено наказание 3 години „Лишаване от свобода“ чието изтърпяване да бъде отложен със съответния изпитателен срок. Запознавайки се с всички събрани по делото материали и най-вече с предложеното споразумение Съдът намира, че от една страна същото не противоречи на закона. Деянието, за което е повдигнато обвинение на Ж. не попада тези, които изключват възможността за тях да бъде сключено споразумение, но от друга страна същото това споразумение противоречи категорично на морала. От материалите по делото се установява, че Ж. към настоящия момент е реабилитиран, но при справка със свидетелството за съдимост, приложена по делото се оказва, че е до момента има два постановени осъдителни съдебни акта, които действително са заличени към настоящия момент, но единият от тях е бил за кражба, а другият за грабеж, извършен като непълнолетен. Тогавашният съд е преценил, че за поправянето и превъзпитаването на дееца най-удачно би било на същият да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ и такова наистина е било наложено в рамките на една година и шест месеца, като изтърпяването му не е било отложено и същият е следвало да го изтърпи реално. Настоящото обвинение касае отново грабеж и то извършен в условията на продължавано престъпление като преценявайки механизма на второто деяние, това извършено на 15.12.2018г., се установява, че у Ж. е бил налице траен престъпен умисъл за отнемане на вещите по някакъв начин /в конкретния случай чрез сила/, тъй като същият е набелязал „жертвата си“ в района на хотел „Лайпциг“ в малките часове на посочената дата и упорито е преследвал същата повече от километър и половина до моста на „Герджика“ на р. Марица, където е и осъществил нападението и със сила, без категорично установено заплашване, е отнел съответните движими вещи от лицето Г.П.. Съдът намира, че така приложеното споразумение е в противоречие с морала, тъй като предходното наказание наложено на Ж., за което същият е реабилитиран, категорично не е изиграло своята поправяща и  превъзпитаваща роля, което пък от своя страна е довело до извършването на вмененото му в настоящото дело деяние. Ето защо Съдът счита, че отлагането на изтърпяването на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ по никакъв начин няма да превъзпита дееца, който към настоящия момент за настоящия съд се явява лице с установени престъпни навици, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРЕКРАТЯВА производство по НОХД № 4179/2019г., по описа на ПРС, VІІІ н.с.

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура Пловдив.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

        

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                 СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.