НОХД 4171/2019 - Присъда - 24-07-2019

Присъда по Наказателно дело 4171/2019г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

   2 0 0                                     24.07.2019 г.                        Град ПЛОВДИВ

 ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                              ХІV наказателен състав

На двадесет и четвърти юли                        две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЦВЕТЕЛИНА КУРТЕВА

                                                                           2.        ЕЛЕНКА ЗЛАТЕВА

                                                       

Секретар: Петя Сарпанова

Прокурор: Красимира Роглекова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4171 по описа за 2019 година

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Н.Х. роден на ***г***, б., б. г., основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2019г. в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив - след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е било отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл.66 от НК, чрез използване на техническо средство - отвертка, е отнел чужди движими вещи, а именно: парична сума в размер на 50 лева и 1 брой  метално чекмедже-касета на стойност 25лева, всичко на обща стойност 75лева, от владението  на „Хелти Лайф 2017” ЕООД гр. Пловдив, без съгласие на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 2 вр. чл.195, ал.1, т.4, пр.2 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „А” и  б. „Б” от НК вр. 58а ал. 1 вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл. 57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС това наказание да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл. 59 ал. 1 от НК зачита времето през което подс. Е.Н.Х. е бил задържан по настоящото дело, а именно от 21.05.2019 г. до влизане в сила на настоящата присъда.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - -5/пет/ броя дактилоскопни следи находящи се на л. 98, да останат по делото до унищожаването му.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. Е.Н.Х., със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски по сметка на ОД на МВР - Пловдив в размер на 147,20 /сто четирдесет и седем лева и двадесет стотинки/.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. (п)

 

 

                                            2. (п)

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.