НОХД 4171/2019 - Мотиви - 24-09-2019

Мотиви по Наказателно дело 4171/2019г.

М О Т И В И

по НОХД № 4171/2019 год., ПРС - ХІV н.с.

 

         Районна прокуратура - Пловдив е повдигнала обвинение против подсъдимият Е.Н.Х. за престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2, вр. чл.195, ал.1, т.4, пр.2, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „А” и  б. „Б” от НК за това, че на 15.05.2019г. в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив- след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е било отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл.66 от НК, чрез използване на техническо средство- отвертка, е отнел чужди движими вещи, а именно: парична сума в размер на 50 лева и 1 брой  метално чекмедже-касета на стойност 25лева, всичко на обща стойност 75лева, от владението  на „Хелти Лайф 2017” ЕООД гр. Пловдив, без съгласие на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои.

Производството е по реда на чл.370 и сл. от НПК.

         Прокурорът поддържа повдигнатото срещу подсъдимия Х. обвинение изцяло. Предлага на същия да се наложи наказание в размер на девет години лишаване от свобода при условията на чл.54 от НК, което да се намали по реда на чл. 58а, ал.1 НК с една трета.

По делото не е предявен граждански иск. Не участва и частен обвинител.

Подсъдимият Е.Х. признава вината си, както и обстоятелствата изложени в ОА по реда на чл.371, т.2 от  НПК. Лично и чрез своя защитник моли за възможно най-малко наказание.

         Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Подсъдимият Е.Н.Х. е роден на ***г***. Той е б., б. г., с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, ЕГН **********.

          Същият е многократно осъждан като на 14.05.2019г. бил освободен от Затвора гр.Стара Загора след изтърпяване на последното наказание. Тъй като бил наркозависим, а не разполагал със средства решил да си набави такива по престъпен начин. С влак се придвижил до гр.Пловдив. След като пристигнал до посоченото населено място пеш се придвижил до подножието на Стария град. В района на кръговото в близост до пл. Ал.М. вечерта около полунощ забелязал аптека „Хелти Лайф“. Последната се стопанисвала от „Хелти Лайф 2017“ЕООД с управител свид.А.В.. С помощта на отвертка подс.Х. успял да повдигне вратата на обекта, която иначе била заключена, след което избутал същата и по този начин си осигурил достъп до вътрешността на аптеката. Въпреки че имало охранителна система към СОД Брадърс, подсъдимия се приближил до работния прот и от там взел черно метално чекмедже касета за касов апарат. Вътре имало общо 50лв на монети. След това напуснал обекта преди да са пристигнали охранители. горните събития протекли около 2.30ч на 15.05.2019г., тъй като тогава бил получен сигнала в централата на СОД Брадърс. Междувременно подсъдимия се отдалечил на около 50 метра от аптеката и там с помощта на отвертката успял да отвори касетата. Взел монетите като незабелязани останали 1лев и 62 стотинки, които останали вътре. След това захвърлил чекмеджето – касета на улицата и се отдалечил. На адреса пристигнали охранители, а след това и свид.В.. Малко след това пристигнал и автопатрул на ІV РУ – Пловдив. Бил извършен оглед, а при обхода било намерено и чекмеджето касета със сумата от 1.62лв. били иззети и дактилоскопни следи.

Горната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно и категорично установена от самопризнанието на подсъдимия Х. направено в съдебно заседание, с което потвърждава описаните факти, от неговите обяснения в досъдебна фаза, от показанията  на свидетелите депозирани в същата фаза на процеса, както и приложени по делото писмени доказателства , протоколи за процесуално следствени действия и заключение на СОЕ и дактилоскопна такава.

Съдът кредитира самопризнанието на подсъдимия и показанията на свидетелите като логични, непротиворечиви, взаимно допълващи се и съответстващи по между си и на останалия събран по делото доказателствен материал.

В хода на наказателното производство била назначена и изготвена стоково - оценъчна експертиза. Съгласно заключението на експерта стойността на чекмеджето – касета възлиза на 25лв.

Видно от заключението на дактилоскопната експертиза от иззетите пет бр следи две са оставени от ляв среден пръст и десен показалец на подсъдимия, а останалите три са негодни за идентификация.

Съдът кредитира заключенията на вещите лица като компетентно изготвени, с необходимите професионални познания и опит в съответните области, неоспорени от страните и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал.

При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът приема от правна страна, че с деянието си подсъдимият Е.Х. е осъществил състава на престъплението по чл. 196, ал.1, т. 2, вр. чл.195, ал.1, т.4, пр.2, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „А” и  б. „Б” от НК за това, че на 15.05.2019г. в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив- след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е било отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл.66 от НК, чрез използване на техническо средство- отвертка, е отнел чужди движими вещи, а именно: парична сума в размер на 50 лева и 1 брой  метално чекмедже-касета на стойност 25лева, всичко на обща стойност 75лева, от владението  на „Хелти Лайф 2017” ЕООД гр. Пловдив, без съгласие на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои.

От обективна страна безспорно се установи, че с присвоително намерение /видно от последвалото разпореждане с парични средства/ подс.Х.  е лишил ощетеното юридическо лице от фактическата власт върху инкириминираните вещи – пари и чекмедже касета, и е установил своя такава. Същевременно същия е осъждан неколкократно, но от значение в случая са следните дела:

С Определение по ЧНД № 169/2014г. на ОС-Хасково, влязло в законна сила на 26.06.2014г. по съвкупност му е наложено наказание от 3години и 6 месеца, увеличено по реда на чл.24 НК с още 1 година и 6 месеца лишаване от свобода. Наказанието е изтърпяно на 27.09.2016г.

По НОХД № 736/2017г., с присъда влязла в законна сила на 23.08.2017г., подс.Х. бил признат за виновен за виновно извършено в периода 08.10.2016г. – 27.10.2016г. престъпление по чл. 196 ал.1 т.2, вр. чл. 195 ал.1 т.3 и 4, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б. А , вр чл.26, ал.1 от НК, за което му е било наложено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на три години, което да изтърпи при първоначален „Строг“ режим. Наказанието било изтърпяно на 14.05.2019г.

Посочените осъждания обуславят квалификацията на деянието предмет на настоящия обвинителен акт извършено от подс. Х. при условията на опасен рецидив съгласно чл.29, ал.1, б.“а“ и “б” от НК. Очевидно е, че не са изтекли сроковете по чл.30 от НК от изтърпяването на наказанията по предходните осъждания.

Оправдана е квалификацията по чл.195, ал.1, т.4, тъй като е ползвана отвертка, която представлява техническо средство. Тъй като нито вратата , нито заключващия механизъм са били повредени, то не е налице и друга квалифицираща хипотеза.

От субективна страна подсъдимият е действал при пряк умисъл, като съзнавал настъпването на общественоопасните последици и е искал това. Същият сочи, че имал нужда от средства за препитание, но не това е начина, по който да реализира същите. Извършеното по-горе представлява „кражба” по смисъла на посочената правна норма.

С оглед на посочената и приета по-горе правна квалификация за извършеното от подсъдимия Е.Х. престъпление, като се съобрази с разпоредбата на чл.373, ал.3 от НПК, Съдът намира, че наказанието на същия следва да се определи при условията на чл.54, ал.1 от НК. За престъплението по чл.196, ал.1, т.2 от НК е предвиден специален минимум на наказанието лишаване от свобода в размер от три години. В настоящия казус е налице съдействия от началото на производството макар при оставените дактилоскопни следи така или иначе органите на реда се насочили към неговата личност. Досега същия е търпял значителни наказания лишаване от свобода, но размера на причинените щети е относително не висок. Отегчаващи вината обстоятелства са налични други осъждания извън съставомерните, както и факта че е извършил настоящото деяние веднага след освобождаването си от затвора. Последното сочи, че не е реализирана специалната превенция при изтърпяване на последното наказание от три години лишаване от свобода. Ето защо настоящата инстанция намира, че в настоящия казус следва да се определи наказание от четири години и шест месеца на подсъдимия. Така същото се явява най-справедливо и съответно на извършеното и личността на дееца. По-голямо наказание обаче би било неоправдана репресия и несъотносимо към стойността на предмета на престъплението. Същевременно съгласно чл.58а, ал.1 от НК това наказание следва да се намали с 1/3, като подсъдимия бъде осъден да търпи наказание от  ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода.

Не са налице нито изключително , нито многобройни смекчаващи вината обстоятелства водещи до извод, че и най-лекото предвидено в закона наказание би се явило несъразмерно тежко. Дори напротив, посочените отегчаващи вината обстоятелства сочат на извод, че минималното наказание би било недостатъчно за постигане на поправителен ефект върху дееца.

С оглед разпоредбата на чл. 57, ал.1, т. 2, б. Б от ЗИНЗС същото следва да се търпи при първоначален “Строг” режим.

На основание чл.59, ал.1 от НК следва да се приспадне времето през което подсъдимият Х. е бил задържан по настоящото дело, считано от 21.05.2019г. до влизане в сила на настоящата присъда.

 Причини за извършване на деянието - незачитане на установения в страната правов ред и неуважение към чуждата собственост.

Подбуди - користни.

Веществените доказателства - -5/пет/ броя дактилоскопни следи находящи се на л. 98, следва да останат по делото до унищожаването му.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК следва подс. Е.Н.Х., със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски по сметка на ОД на МВР - Пловдив в размер на 147,20лв. /сто четиридесет и седем лева и двадесет стотинки/ за извършени експертизи на досъдебна фаза на порцеса.

         По изложените съображения, Съдът постанови присъдата си.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П.С.