НОХД 4138/2019 - Определение - 12-07-2019

Определение по Наказателно дело 4138/2019г.

П Р О Т О К О Л  № 1170

 

 

12.07.2019 година                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХХІ наказателен състав

На дванадесети юли                                      две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

 

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

ПРОКУРОР: ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 4138 по описа за 2019 година.

 

         На поименното повикване в  10,00  часа се явиха:

         Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК.

 

Постъпило е предложение да бъде одобрено споразумение, сключено между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор Васил Янков и обвиняемия А.А.К. лично и чрез служебният му защитник – адвокат Н.М. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство – следствено дело № 42/2019г. по описа на ОСО при Окръжна прокуратура – гр.Пловдив.

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. ПЛОВДИВ – редовно призована, представлява се от прокурор Георги Харизанов.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.А.К. – редовно призован по телефона, явява се лично и заедно със служебният си защитник от досъдебното производство адв. Н.М..

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

ОБВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът след съвещание намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на глава ХХІХ от НПК.

         СНЕ СЕ самоличността на обвиняемия:

А.А.К. - роден на ***г***, б., български гражданин, с основно образование, работещ, неженен, неосъждан /реабилитиран/, с постоянен адрес ***Х. К.‘‘ № *, с ЕГН **********.

Съдът разясни на обвиняемия правата му по чл. 55 от НПК, както и характера на настоящото производство.

ОБВ. К.:  Разяснихте ми правата, наясно съм с характера на настоящото производство.

          На страните се разясниха правата по чл. 274 ал. 1 и чл. 275 ал.1  от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи към съда. Постигнали сме споразумение за решаване на делото в досъдебната фаза на процеса, което е депозирано и което на основание чл. 382 ал. 7 от НПК моля да бъде одобрено.

АДВ. М.: Нямам отводи към състава на съда. Както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ОБВ. К.:   Моля да одобрите внесеното споразумение.

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се предложението за одобряване на споразумение за решаване на делото  чрез прочитането му от прокурора.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.А.К. - роден на ***г***, б., български гражданин, с основно образование, неженен, работещ, неосъждан /реабилитиран/, с постоянен адрес ***Х. К.‘‘ № *, с ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.198, ал.1 от НК за това че на 26.10.2016г. в гр.Хисаря, обл.Пловдив е отнел чужда движима вещ - 1 брой мобилен телефон марка ‘‘Самсунг Галакси Кор‘‘, модел ‘‘Дуос‘‘ (‘‘Samsung GalaxyCore Duos’’) с ИМЕЙ *****, на стойност 160.00 /сто и шестдесет/ лева от владението на И.Я.Н., с ЕГН ********** от гр.Х., с намерение противозаконно да го присвои, като е употребил за това сила - нанесъл удар с ръка в областта на врата на пострадалия И.Я.Н. и заплаха – казал на пострадалия И.Я.Н. следното ‘‘Ако не ми върнеш парите, ще те спукам от бой!‘‘, след което държейки в ръката си брадва и явно демонстрирайки намерението си да я използва му заявил ‘‘Дай си телефона, иначе ще ти **!‘‘.

За така извършеното от обвиняемия А.А.К., с ЕГН ********** престъпление по см. на чл.198, ал.1 от НК на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК страните се споразумяват на обвиняемия да се определи и наложи наказание в размер на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 2 /ДВА/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА  изпълнението на така определеното на обвиняемия А.А.К.  наказание 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 2 /ДВА/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящото определение в сила.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.А.К., със снета по делото самоличност, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3, т.1 от НК, в това че на 26.10.2016г. в гр.Хисаря, обл.Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотични вещества - високорискови наркотични вещества, както следва:

§     марихуана с нето тегло 1.445 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 0.17 тегловни %, на стойност 8.67 лева, при единична цена за грам от 6.00 лева и

§     амфетамин с нето тегло 0.319 грама със съдържание на активен компонент 15.7 тегловни % , на стойност 9.57 лева, при единична цена за грам от 30.00 лева, като общата стойност на наркотичните вещества възлиза на стойност от 18.24 лева, съгласно Приложение № 2 на член единствен от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

За така извършеното от обвиняемия А.А.К., с ЕГН ********** престъпление по см. на чл.354а, ал.5 вр. ал.3, т.1 от НК, на основание чл.54 от НК страните се споразумяват на обвиняемия да се определи и наложи наказание ‘‘ГЛОБА‘‘ в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.

 

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия А.А.К., с ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание в размер на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 2 /ДВА/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така определеното на обвиняемия А.А.К.  общо, най-тежко наказание 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 2 /ДВА/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящото определение в сила.

На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА  изцяло към така определеното и наложено едно общо най-тежко наказание от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 2 /ДВА/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” на обвиняемия А.А.К., с ЕГН ********** и наказанието ‘‘ГЛОБА‘‘ в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.

На основание чл.59, ал.1, т.1 вр. ал.2 от НК ПРИСПАДА  при изпълнение на определеното общо най-тежко наказание 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 2 /ДВА/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” времето, през което обвиняемият А.А.К. е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, за времето от 27.10.2016г. до 30.10.2016г., включително, като един ден задържане се ЗАЧИТА за един ден изтърпяно наказание „лишаване от свобода”.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемият А.А.К., с ЕГН **********, да заплати направените по делото разноски за изготвяне на експертизи в общ размер от 340.20 лева (триста и четиридесет лева и двадесет стотинки), вносими по бюджетна сметка на ОДМВР – Пловдив.

        

ПРОКУРОР: Моля да бъде одобрено внесеното споразумение.

         АДВ. М.: Моля да одобрите постигнатото споразумение.

         ОБВ. К.: Моля да одобрите споразумението.

 

         Съдът след съвещание и като съобрази становищата на страните намира, че така постигнатото споразумение не отговаря на изискванията към своето съдържание. На първо място по второто обвинение страните са се споразумели, че обвиняемият К. се признава за виновен за извършено престъпление с правна квалификация по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК, но с думи е изписан съставът на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, тоест никъде не присъства твърдение деянието да представлява маловажен случай. Налице е противоречие между правната квалификация и словесното описание на престъплението, при което не става ясно за какво са се споразумели страните и по обвинение за какво престъпление трябва да се произнесе съдът. В случая това противоречие не може да бъде отстранено чрез предлагане на промяна в съдържанието на споразумението, тъй като по същия начин обвиняемият е бил привлечен в това качество с постановлението за привличане за обвиняем от 21.06.2019 г. Действително страните биха могли да постигнат споразумение за по-леко наказуемо престъпление, когато няма съществено изменение на обстоятелствената част, но това предполага на първо място надлежното привличане на обвиняемия в това му качество, а в случая и при действието по привличането му е налице съществено противоречие между словесното описание и дадената правна квалификация. На следващо място в съдържанието на споразумението не е постигнато съгласие относно разпореждането с веществените доказателства в нарушение на чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК, като в споразумението е записано, че такива няма, а по делото като веществено доказателство е приобщен остатъкът след проведеното експертно изследване на държаното наркотично вещество. Отделно от това следва да се посочи, че по делото последната приложена справка за съдимост е от 2016 г., като предвид данните и за минала съдимост на обвиняемия от една страна и от друга постигнатото споразумение за наказание, чието изпълнение да бъде отложено, съдът намира, че в случая и въпросът относно съдебното минало на обвиняемия също не е надлежно изяснено. След отстраняване на тези пороци страните отново биха могли да постигнат споразумение, с което да сезират съда, но към настоящия момент не са налице основания за одобряване на така постигнатото споразумение. Поради това споразумението не следва да бъде одобрено, а производството следва да бъде прекратено, като делото да бъде върнато на Районна прокуратура – Пловдив.

         Така мотивиран,

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, обвиняемия А.А.К. и неговия защитник адв. Н.М..

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 4138/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ н.с.

ВРЪЩА на основание чл. 382, ал. 8 от НПК делото на Районна прокуратура – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,06 часа.       

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                   СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала!Й.Т.