НОХД 4137/2019 - Споразумение - 12-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4137/2019г.

П Р О Т О К О Л  № 610

 

 

12.07.2019 година                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХХІ наказателен състав

На дванадесети юли                                      две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

 

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

ПРОКУРОР: ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 4137 по описа за 2019 година.

 

         На поименното повикване в  09,30  часа се явиха:

         Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК.

 

Постъпило е предложение да бъде одобрено споразумение, сключено между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор Георги Харизанов и обвиняемия Д.К.Г. лично и чрез защитника си – адв. А.Б. *** за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 5/2019г. по описа на Сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ при ОД на МВР гр.Пловдив.

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. ПЛОВДИВ – редовно призована се представлява от прокурор Георги Харизанов.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.К.Г. – редовно призован, явява се лично и с упълномощеният си защитник от досъдебното производство адв. А.Б. ***, също редовно призован по телефона.

ПРОКУРОР: Няма пречка да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

ОБВ.Г.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът след съвещание намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на глава ХХІХ от НПК.

         СНЕ СЕ самоличността на обвиняемия:

Д.К.Г. – роден на ***г., в гр. А.,  б., българско гражданство, основно образование, неженен, неосъждан, работещ в **, с адрес ***, с постоянен адрес ***, ЕГН **********.

Съдът разясни на обвиняемия правата му по чл. 55 от НПК, както и характера на настоящото производство.

 

ОБВ.Г.:  Разяснихте ми правата, наясно съм с характера на настоящото производство.

          На страните се разясниха правата по чл. 274 ал. 1 и чл. 275 ал.1  от НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи към съда. Постигнали сме споразумение за решаване на делото в досъдебната фаза на процеса, което е депозирано и което на основание чл. 382 ал. 7 от НПК моля да бъде одобрено.

АДВ. Б.: Нямам отводи към състава на съда. Както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ОБВ. Г.: Нямам против Вие да гледате делото. Моля да одобрите постигнатото споразумение.   

 

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се предложението за одобряване на споразумение за решаване на делото  чрез прочитането му от прокурора.

         ОБВ. Г.: По повдигнатото ми обвинение разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

Съдът след съвещание намира, че така представеното споразумение за решаване на делото постигнато между страните в досъдебното производство  отговаря на изискванията по чл.381 ал.5 и ал. 6 от НПК относно задължителното му съдържание, поради което не се налагат промени в същото и на основание чл.382 ал.6 от НПК съдържанието му следва да се впише като окончателен вариант в съдебния протокол.

Ето защо и на основание чл. 382 ал. 6 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

          ВПИСВА В СЪДЕБНИЯ ПРОТОКОЛ  съдържанието на окончателния вариант на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.К.Г. – роден на ***г., в гр. А.,  б., българско гражданство, основно образование, неженен, неосъждан, работещ в **, с адрес ***, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343 ал.3, пр. 1 б. „а“ пр. 2 вр. чл. 342, ал.1 пр. 3 от НК, в това, че на  12.01.2019г. на главен път I-8, 246 км. +500м., обл. Пловдив, при управляване на моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел „Ауди А4“ с рег. № **, като е нарушил правилата за движение, а именно: чл. 20 ал. 1 от ЗДвП: „Водачите са длъжни да контролират непрекъсното пътните превозни средства, които управляват.“, по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на И.Т.А.ЕГН **********, изразяваща се в трайно затрудняване движенията на снагата за около 10-11 месеца, като деянието е извършено в пияно състояние, с концентрация на алкохол в кръвта 1,67 промила установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер Алкотест 0075.

За така извършеното от обвиняемия Д.К.Г. престъпление по чл. 343 ал.3, пр. 1 б. „а“ пр. 2 вр. чл. 342, ал.1 пр. 3 от НК   му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА при условията на чл.54  ал. 1 от НК, наказание от ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обвиняемия Д.К.Г. наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение в сила.

       На основание чл.59 ал.1 т.1 и ал. 2 от НК се ПРИСПАДА  при изпълнение  на така наложеното на обвиняемия Д.К.Г. наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,  времето, през което е бил задържан на 12.01.2019г. със заповед № 438 33-03 от 12.01.2019г. на основание чл. 72, ал.1 от ЗМВР, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 343г вр. чл. 343 ал.3, пр. 1 б. „а“ пр. 2 вр. чл. 342, ал.1 пр. 3 вр. чл.37 ал.1 т.7 НК, обвиняемия Д.К.Г. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на определението в законна сила.

          На основание чл. 59 ал.4 от НК, се ПРИСПАДА  времето, през което обвиняемият Д.К.Г., е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, с отнемане на свидетелството му за управление на МПС, считано от 12.01.2019г., до влизане на определението в законна сила.

ОСЪЖДА обвиняемия Д.К.Г., със снета самоличност, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК  да заплати в полза на държавата, по бюджета на МВР, бюджетната сметка на ОД на МВР – Пловдив, сумата от 424,00 (четиристотин двадесет и четири) лева представляваща направени разноски по делото.

          

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ПЛОВДИВ

ПРОКУРОР:                                                    ОБВИНЯЕМ:

(Георги Харизанов)                                         (Д.Г.)

                                                                 

                            ЗАЩИТНИК:

                                                                                     (адв. А.Б.)

                             

                                                                                

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:...................

 

 

ОБВ.Г.: По повдигнатото ми обвинение разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5, вр. ал. 6, от НПК и следва да бъде одобрено в окончателния му вид, вписан като окончателен вариант по–горе в съдебния протокол. Ето защо и на основание чл. 382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ 

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение за решаване на делото от 03.07.2019г. сключено между Георги Харизанов  – прокурор при Районна прокуратура гр. Пловдив от една страна и от друга  страна обвиняемият Д.Г. по НОХД № 4137/2019г. по описа на Районен съд гр. Пловдив – ХХІ н.с. и упълномощения му защитник адв. А.Б. ***, в окончателният му вариант вписан по-горе в съдебния протокол.

С оглед сключеното между страните в процеса споразумение производството по делото следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия Д.К.Г. мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 1000 лева (внесени),  следва да бъде отменена, поради което и на основание чл. 382 ал.7, във вр. с чл.24 ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 4137/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив – ХХІ н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.К.Г. мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 1000 лева (внесени).

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Уведоми се осъденият Г., че му се предоставя 7 дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимата разноски, като след изтичането му ако не бъдат внесени сумите по определените сметки ще бъде издадени служебно изпълнителни листове

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,43  часа.      

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                   СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.