НОХД 4076/2019 - Споразумение - 03-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4076/2019г.

П Р О Т О К О Л

 

                                        № 583

 

03.07.2019 година                                             град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД        ХVІІІ наказателен състав

На трети юли                     две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР:Йорданка Туджарова

ПРОКУРОР: Елка Каранинова

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 4076 по описа за 2019 година.

 

        На поименното повикване в 11,30  часа се явиха:

        Производството е по реда на Глава ХХІХ от НПК.

ОБВИНЯЕМ:

Д.Й.М. - явява се лично и със защитника му адв. Р.Н.от АК - Пловдив, със служебният си защитник от досъдебното производство.

        За РП - Пловдив се явява прокурор Елка Каранинова.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

        Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

        Сне се самоличността на обвиняемия:

Д.Й.М. - роден на ***г***, б., български гражданин, основно образование, женен, неосъждан, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес ***, с ЕГН **********.

На обвиняемия се разясниха правата по чл.55 от НПК.

 

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за решаване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което сме представили и моля да одобрите.

АДВ.Н.: Нямаме отводи, както каза представителят на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ОБВ.М.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника ми и моля да одобрите представеното споразумение.

 

СЪДЪТ

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

 

ОБВ. М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 от НПК и следва на основание чл. 382, ал.6 от НПК съдържанието му да бъде вписано в настоящия съдебен протокол, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

Обвиняемият Д.Й.М. - роден на ***г***,б., български гражданин, основно образование, женен, неосъждан, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес ***, с ЕГН **********, е  извършил  ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, в това, че на 28.06.2019 г. в гр. Пловдив, на ул. „Глог“ до №10, е управлявал моторно превозно средство  - лек автомобил марка „БМВ“, модел  „530и“ с рег. № *****, след употреба на наркотични вещества – амфетамин, установено с ДрегерДръг чек 3000“ /Drug Check 3000/, с фабричен номер ARLN-0461.

За така извършеното от обвиняемия  Д.Й.М. с ЕГН **********,  престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл.55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказания в размер на 8 /осем/ месеца „лишаване от свобода” и „ГЛОБА“ в размер на 400 (четиристотин) лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание 8 /осем/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от 3 /три/ години.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. с ал.1, т.1 от НК, ПРИСПАДА при привеждане в изпълнение на наказанието лишаване от свобода времето на задържането на обв. Д.Й.М. с ЕГН **********, за срок до 24 часа по ЗМВР на 28.06.2019г., като един ден задържане СЕ ЗАЧИТА за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3,  вр. чл. 37, ал. 1, т. 7  от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.Й.М. с ЕГН **********, наказание  “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА при изпълнението на така определеното наказание  “лишаване от право да управлява МПС” времето, през което обв. Д.Й.М. с ЕГН **********, е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 28.06.2019 г. до влизане на определението за одобряване на споразумението в законна сила.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО: 1 бр. ДрегерДръг чек 3000“ /Drug Check 3000/, с фабричен номер ARLN-0461 – в кориците на делото – ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане на определението за одобряване на споразумението в законна сила.

 

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

ПРОКУРОР: .........................                   ОБВИНЯЕМ:..........................                

 /Елка Каранинова/                        /Д.М./      

                                                                 

ЗАЩИТНИК :.........................                                                                                         /адв. Р. Н./  

 

 

Съдът намира, че така постигнатото подробно и окончателно споразумение не противоречи на закона и на морала, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по НОХД № 4076/2019г. по описа на Районен съд Пловдив, ХVІІІ н.с. следва да се прекрати, а взетата спрямо обвиняемия Д.Й.М. мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.384, ал.3, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК

ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив, представлявана от прокурор  Елка Каранинова от една страна и обвиняемия Д.Й.М. и служебният му  защитник му адв. Р.Н.от друга страна, споразумение за решаване на НОХД № 4076/2019г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ н.с..

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4076/2019г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІІ н.с.

        ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.Й.М. мярка за неотклонение „Подписка”.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

        Уведоми се обвиняемия Д.М., че му се предоставя 7-дневен срок от днес за доброволно изпълнение по отношение на дължимата глоба, като след изтичането му, ако не бъде внесена сумата по определената сметка ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

        Протоколът се изготви в съдебно заседание.

        Заседанието приключи в 11,45 часа.

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                 СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!Й.Т.