НОХД 4036/2019 - Споразумение - 26-11-2019

Споразумение по Наказателно дело 4036/2019г.

П Р О Т О К О Л  № 1037

 

26.11.2019 година                                                           град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯ РАЙОНЕН СЪД                   І наказателен състав

 

На двадесет и шести ноември   две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ТОСКА ИВАНОВА 

                                             2. ПЕТРАНКА КОПАРАНСКА

 

Секретар: Станка Деведжиева

Прокурор: Мария Лулкина

 

Сложи за разглеждане докладвано от съдията

НОХД 4036 по описа за 2019 година

На именно повикване в 09:30 часа се явиха:

 

РП – Пловдив - редовно призована, изпраща представител.

ПОДС. С.Г.Т. – редовно уведомена, явява се лично.

За нея се явява упълномощения й защитник от ДП – адв. К.Й.Д.

ПОСТР. Ц.В.В. - редовно призована, не се явява лично.

 

Връчи се на подсъдимата в съдебно заседание препис от разпореждането за насрочване на делото, ведно с обвинителния акт.

 

Запитаха се страните дали са получили препис от разпореждането за насрочване на делото, а обвиняемата и обвинителния акт преди повече от седем дни.

 

ПРОКУРОР: Получила съм разпореждането за насрочване преди повече от седем дни.

АДВ. Д.: Получила съм разпореждането за насрочване на делото преди повече от седем дни. 

ПОДС. Т.: Днес получих разпореждането за насрочване на делото, както и обвинителния акт. Няма да правя възражение за неспазване на срока за връчване.

                               

Запитаха се страните за даване ход на разпоредителното заседание.

ПРОКУРОР: Няма пречки за даване ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Д.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС. Т.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредително заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА разпоредително заседание.

 

Сне се самоличността на подсъдимата.

С.Г.Т. - родена на *** г. в гр. ******, живуща ***, ******, б.г., с начално образование, неосъждана /реабилитирана/, ЕГН **********.

 

СЪДЪТ РАЗЯСНИ на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар, както и правата  в процеса.

На подсъдимата по чл.55 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Разбрах правата си. Нямам отводи. Да се пристъпи към обсъждане на въпросите по чл.248 от НПК.

АДВ. Д.: Разбрах правата си. Нямам отводи. Да се пристъпи към обсъждане на въпросите по чл.248 от НПК.

ПОДС. Т.: Разбрах правата си. Нямам отводи. Да се пристъпи към обсъждане на въпросите по чл.248 от НПК.

 

 

 

 

ПРИСТЪПИ се към снемане становището на страните по въпросите по чл.248 от НПК.

 

По чл. 248, ал. 1, т.1 от НПК

ПРОКУРОР: Считам,че делото е подсъдно на съда.

АДВ. Д.: Считам, че делото е подсъдно на съда.

ПОДС. Т.: Считам, че делото е подсъдно на съда.

 

По чл. 248, ал.1, т.2

ПРОКУРОР: Считам, че не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство.

АДВ. Д.: Считам, че не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство.

ПОДС. Т.: Считам, че не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство.

 

По чл. 248, ал.1, т.3

ПРОКУРОР: Считам, че на досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимата и на пострадалата.

АДВ. Д.: Считам, че на досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимата и на пострадалата.

ПОДС. Т.: Считам, че на досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на мен като подсъдима и на пострадалата.

 

По чл. 248, ал.1, т.4

АДВ. Д.: Г-н Председател, представяме вносна бележка за възстановени щети внесени по сметка на съда. Моля при желание от страна на Прокуратурата делото да приключи със споразумение. 

ПОДС. Т.: Желая да сключа споразумение.

ПРОКУРОР: Има предпоставки за сключване на споразумение. Моля да ни се даде възможност след приключване на разпоредителното заседание да обсъдим параметрите.

 

 

По чл. 248, ал.1, т.5

ПРОКУРОР: Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на преводач или тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

АДВ. Д.: Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на преводач или тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

ПОДС. Т.: Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на преводач или тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

 

По чл. 248, ал.1, т.7

ПРОКУРОР: Нямам доказателствени искания.

АДВ. Д.: Нямам други доказателствени искания. 

ПОДС. Т.: Нямам други доказателствени искания. 

 

По 248, ал.1, т.8

ПРОКУРОР: Моля да насрочите открито съдебно заседание веднага след приключване на разпоредително заседание.

АДВ. Д.: Моля да насрочите делото в открито съдебно заседание веднага след приключване на разпоредително заседание.

ПОДС. Т.: Моля да насрочите делото в открито съдебно заседание веднага след приключване на разпоредително заседание.   

 

По чл. 248А

ПРОКУРОР: Считам, че в обвинителния акт няма допуснати очевидни фактически грешки.

АДВ. Д.: Също считам, че в обвинителния акт няма допуснати очевидни фактически грешки.

ПОДС. Т.: Считам, че в обвинителния акт няма допуснати очевидни фактически грешки.

 

 

Съдът се оттегли на съвещание.

 

 

Съдът след съвещание и като намери, че делото е подсъдно на РС – Пловдив, че не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, и на досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници, както и че в обвинителния акт не са допуснати очевидни фактически грешки, и като съобрази становището на страните, че са постигнали договореност за приключване на делото по реда на глава 29 от НПК, намира че делото следва да бъде насрочено в открито съдебно заседание по реда на глава 29 от НПК, като откритото заседание се проведе веднага след приключване на разпоредиткелното. Така мотивиран

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЯВЯВА на страните, че на досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници.

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание по реда на глава 29 от НПК, като откритото заседание се проведе непосредствено след приключване на разпоредителното заседание.

 

Определението в частта за мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест  по реда на глава ХХII пред ПОС.

 

Определението в останалата му част не подлежи на обжалване.

         

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:     

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                2.

                                                СЕКРЕТАР:        

 

 

На основание чл. 252, ал.1 от НПК  СЪДЪТ незабавно пристъпи към разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

 

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО от председателя на съдебния състав с разясняване основанията за образуване на съдебното производство. Предостави се възможност на прокурора да изложи обстоятелствата, включени в обвинението.

ПРОКУРОР: Поддържам написаното в обвинителния акт. Нямам какво да добавя.

ПОДС. Т.: Запозната съм със съдържанието на обвинителния акт. Разбирам обвинението. Не се нуждая от допълнителни разяснения. Признавам се за виновна. Обяснения не желая да дам. Изразявам съжаление за стореното.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимата и нейния защитник постигнахме параметри на споразумение. Представяме същото в писмен вид. Моля да го одобрите.

АДВ. Д.: Моля да одобрите така представеното споразумение.

ПОДС. Т.: Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

Съдът намира, че в представения проект за споразумение не следва да се правят промени, поради което и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК в съдебния протокол следва да се впише окончателният вариант на споразумението, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ВПИШЕ в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението в следния смисъл: 

Подсъдимата С.Г.Т. - родена на *** г. в гр. ******, живуща ***, ******, б.г., с начално образование, неосъждана, ЕГН ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 194, ал.1 от НК за това, че на 16.09.2014 г. в гр. Пловдив, е отнела чужди движими вещи: дамско кожено портмоне на стойност 5,00 лева, пари в размер на 130,00 лева, банкова карта с № 67695252056145002, издадена от „Обединена българска банка"АД на името на Ц.В.В. *** без стойност, лична карта на Ц.В.В. *** без стойност, карта за градски транспорт без стойност, платежна карта JEBH" без стойност и платежна карта „ВиК" без стойност, всичко на обща стойност 135.00 лева от владението на Ц.В.В. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подсъдимата С.Г.Т. престъпление по чл.194, ал.1 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл. 54 от НК, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение наказанието лишаване от свобода в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата С.Г.Т. да заплати по сметка на ОД на МВР – Пловдив сумата от  40  / четиритдесет/ лева, представляваща разноски направени по ДП, както и по сметка на ПРС вполза на бюджета на съдебната власт сумата от 23 /двадесет и три/ лева, представляваща разноски на съдебна фаза.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. CD /л.19, том 1/ - ДА ОСТАНЕ по делото.

Уведоми се осъденият, че му се предоставя 7 дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, като след изтичането му ако не бъдат внесени сумите по определените сметки ще бъде издадени служебно изпълнителни листове.

 

 

За РП-Пловдив  ...........................                       ........................... 

 Прокурор: /М. Лулкина/                                    Подс. /С. Т./

 

                                                                             ................................

Адв. /К. Д./

 

Съдът счита, че представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5, ал. 6 от НПК,  не противоречи на закона и морала, имуществените щети са възстановени, а договореното между страните наказание е в състояние да постигне целите на чл.36 от НК, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ОДОБРЯВА на основание чл.382, ал. 7 от НПК вписания в съдебния протокол окончателен вариант на споразумението между  РП-Пловдив представлявана от прокурор Мария Лулкина от една страна и подсъдимата С.Г.Т., заедно с адв. Д..

С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 24 ал. 3 от НПК производството по НОХД № 4036/2019 г. по описа на ПРС - І н.с. следва да бъде прекратено, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4036/2019 г. по описа на ПРС - I н.с. на основание чл.24, ал.3 от НПК.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

          Протокола се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 09:50  часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                          2.

                                                          СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала.

С. Д.