НОХД 4036/2019 - Разпореждане - 02-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 4036/2019г.

 

          Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е       1 3   1 8 1

             гр.Пловдив, 2.07.2019г.

 

Божидар Кърпачев– районен съдия в Пловдивски районен съд, І н.с. като съдия – докладчик по НОХД 4036/2019 по описа на съда след като се запознах с материалите по делото намирам за установено следното:

По внесен обвинителен акт по ДП № 918/2014 по описа на Второ РУ към ОДМВР-Пловдив срещу С.Г.Т. е образувано НОХД 2792/2018г. по описа на ПРС, 16 н.с.

С присъда № 233/24.10.2018г. по НОХД 2792/2018г. по описа на ПРС, 16 н.с. Районен съд Пловдив е признал подсъдимата С.Г.Т. за виновна по повдигнатото й обвинение по чл. 194 НК.

По жалба на защитника на подсъдимата е образувано ВНОХД 2257/18 по описа на Пловдивски окръжен съд. С постановеното по делото Решение № 87/15.04.2019г. ПОС приел, че компетентен да разгледа делото като първа инстанция е бил Пловдивски окръжен съд, а не Пловдивски районен съд. По изложените съображения е отменил атакуваната присъда, постановена по НОХД 2792/2018г. по описа на ПРС, 16 н.с. и е  върнал делото за ново разглеждане от районния съд от стадия на разпоредителното заседание, със задължителни указания да върне делото на компетентната прокуратура за внасяне на обвинителен акт по същото досъдебно производство пред ПОС.

След връщане на делото на ПРС е образувано НОХД 2429/2019г, по описа на първи наказателен състав. В изпълнение на задължителните указания на въззивната инстанция с Разпореждане от 18.4.2019 г. по НОХД 2429/2019г. съдията докладчик от Пловдивски районен съд е прекратил съдебното производство и е изпратил делото на Окръжна прокуратура Пловдив за внасяне на обвинителен акт пред Пловдивски окръжен съд.

В резултат Окръжна прокуратура Пловдив е внесла обвинителен акт пред Пловдивски окръжен съд, по който е образувано НОХД 1011/2019г. по описа на ПОС. С протоколно определение по това дело № 697/27.06.2019г. Пловдивски окръжен съд е прекратил производството по делото пред себе си и е изпратил делото по подсъдност на Пловдивски районен съд.

След връщане на делото от ПОС е образувано настоящото НОХД 4036/2019г. по описа на ПРС, първи наказателен състав.

Предвид гореизложената фактическа обстановка считам, че се достига до своеобразен спор за подсъдност, произтичащ от двете противоречиви произнасяния на Пловдивски окръжен съд. От една страна са задължителните за районния съд указания дадени с Решение № 87/15.04.2019г., постановено  ВНОХД 2257/18 по описа на Пловдивски окръжен съд, съгласно които компетентен да разгледа делото като първа инстанция е именно Пловдивски окръжен съд. От друга страна е постановеното в Протоколно определение № 697/27.06.2019г. по НОХД 1011/2019г. по описа на ПОС, че компетентен да разгледа делото като първа инстанция е Районен съд Пловдив.

По изложените съображения считам, че следва да се повдигне спор за подсъдност с Пловдивски окръжен съд и делото да се отнесе до ВКС с молба по задължителен и окончателен начин да разреши въпроса кой съд е компетентен да разгледа делото като първа инстанция.

Поради което и на основание  чл. 247а, ал.3, вр. с 44, ал.1 от НПК

 

РАЗПОРЕЖДАМ :

 

          ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД 4036/2019 п по описа на ПРС, първи наказателен състав.

          ПОВДИГАМ СПОР за подсъдност по настоящото дело с Пловдивски окръжен съд.

          Делото да се изпрати на ВКС – гр.София за произнасяне по спора за подсъдност между РС-Пловдив и Пловдивски окръжен съд.

         

Разпореждането е окончателно.

 

         

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

 

 

          ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

          И. Й.