НОХД 4019/2019 - Споразумение - 23-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4019/2019г.

П Р О Т О К О Л №635

23.07.2019 г.                                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХХVІ наказателен състав

На двадесет и трети юли            две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                           

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: ГЕОРГИ КЪРПАРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4019  по описа за 2019 година.

 

На поименното повикване в 09,30  часа се явиха:

        

За РП – Пловдив – редовно и своевременно призована, се явява прокурор ГЕОРГИ КЪРПАРОВ.

 

         ПОДСЪДИМИЯТ С.И.М. - редовно призован, явява се лично и със защитника си адв. С.Т..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Т.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС. М.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

СНЕ СЕ самоличността на подсъдимия:

С.  И.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, работещ, постоянен адрес:***, живущ в ***, ЕГН: **********.

Съдът разясни на подсъдимия правото му да участва в обсъждането на въпросите, предмет на разпоредителното заседание, както и правата му по чл. 55 НПК.

ПОДС. М.: Разбирам правата си.

 

ПРОКУРОР: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда, и съм уведомен за въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК, преди вече от 7 дни.

АДВ. Т.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда, и съм уведомен за въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК, преди повече от 7 дни.

ПОДС. М.: Получих препис от обвинителния акт, съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда преди повече от 7 дни. Уведомен съм за въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК.

 

СЪДЪТ РАЗЯСНИ на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар.

ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи.

АДВ. Т.: Нямам искания за отводи.

ПОДС. М.: Нямам искания за отводи.

 

Съдът разясни на подсъдимия разпоредбата на  чл 248, ал.3 от НПК, че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила по чл.248, ал.1, т.3  от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията - докладчик или които са приети за несъществени.

 ПОДС. М.: Наясно съм с разяснената ми разпоредба

 

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО ЧЛ. 248, АЛ. 1 НПК.

ПРОКУРОР: Считам, че делото е подсъдно на съда и понастоящем няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство.

Отделно от това на досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници.

Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на някоя от диференцираните процедури, стига да се постигне съгласие за това.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

Нямам искания за събиране на нови доказателства извън събраните в хода на досъдебното производство.

АДВ. Т.: Считам, че делото е подсъдно на съда и понастоящем няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство.

Отделно от това на досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници.

Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на някоя от диференцираните процедури, а именно със сключване на сопразумение.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

Нямам искания за събиране на нови доказателства извън събраните в хода на досъдебното производство.

ПОДС. М.: Поддържам казаното от защитника ми.

 

СЪДЪТ, след като взе предвид становищата на страните и като съобрази въпросите, предвидени в чл. 248, ал. 1 НПК, намери следното:

Делото е подсъдно на съда;

Няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство;

На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК, предвид изразеното становище от страните.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;

Предвид всичко гореизложено, следва да се пристъпи към незабавно разглеждане на делото по реда на глава двадесет и девета от НПК.

         Така мотивиран, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛИ:

КОНСТАТИРА че в хода на досъдебното производство не са допуснати съществени отстраними процесуални нарушения.

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на глава Двадесет и девета от НПК

 

Определението подлежи на обжалване в частта, касаеща мярката за неотклонение в 7-дневен срок от днес пред ПОС по реда на Гл. ХХІІ НПК.

 

         ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид.

 

АДВ. Т.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

 

         Съдът след съвещание

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

        

         ПОДС. М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

         Съдът след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което съдържанието му следва да бъде вписано в съдебния протокол.

Предвид гореизложеното на основание чл.384 ал.1 и чл.382 ал.6 и ал.7 от НПК  следва да бъде вписано съдържанието на споразумението в съдебния протокол и същото да бъде одобрено.

         Ето защо съдът

ОПРЕДЕЛИ

ВПИСВА в съдебния протокол споразумението относно следното:

ПОДСЪДИМИЯТ С.  И.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, работещ, постоянен адрес:***, живущ в ***, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК за това, че на 27 март 2017 година в село Труд, област Пловдив по ул. „Карловка“ в  едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №  15-0281-000910/ 17.11.2015 год. изд. от началника на РУ на МВР град Карлово,  влязло в сила на 04.10.2016 год. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление  и с Наказателно постановление № 15-0281-001052/09.12.2015 год. изд. от началника на Раул на МВР град Карлово,  влязло в сила на 04.10.2016 год. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление е извършил такова деяние като е управлявал моторно превозно средство -  лек автомобил “ Мазда” с рег. № ****,  без съответното свидетелство за управление.

 

За така извършеното  престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК на подсъдимия С.И.М. му се НАЛАГА при условията на чл. 54, ал. 1 от НК НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500 лева.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т.2, б.Б от ЗИНЗС така наложеното наказание ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА следва да бъде ИЗТЪРПЯНО при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.

ЗА РП – ПЛОВДИВ                              ПОДСЪДИМ:

/ГЕОРГИ КЪРПАРОВ/                          М.:..................

 

 

                                                                    ЗАЩИТНИК:                                                                                           АДВ.  Т.: ...........

Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатото от 23.07.2019 г. на осн. чл.384 НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор ГЕОРГИ КЪРПАРОВ, от една страна и от друга – подсъдимият С.И.М., лично и със служебния си защитник адв. Т. за решаване на  НОХД №4019/2019 г. по описа на ПРС – ХХVІ н.с.

 

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

                                     

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, съдът е на становище, че производството по НОХД №4019/2019 г. по описа на ПРС - ХХVI н.с. следва да бъде прекратено, поради което и на осн. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4019/2019 по описа на ПРС, ХХVІ н.с.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Подсъдимият се уведоми, че ако в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото определение, не заплати сумите, за които е осъден, ще му бъде издаден изпълнителен лист за същите.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 09,45 часа.

                                                       

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР:

 

 

                                      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                      СЕКРЕТАР: Д.Д.