НОХД 3895/2019 - Споразумение - 08-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 3895/2019г.

                          П Р О Т О К О Л №599

 

08.07.2019 година                                                          Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ІІ наказателен състав

На осми юли                                   две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Румяна Зайкова - Калеева

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 3895 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:

Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК и е образувано въз основа на предложение от прокурор при РП гр.Пловдив за одобряване на споразумение и за прекратяване на наказателното производство, водено спрямо обвиняемия С.Н.Д. по досъдебно производство - дознание № 296/2018 г. по описа на ОСО при ОП гр.Пловдив.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Н.Д. се явява лично и с адв.Г.Г. ***.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че са налице процесуалните основания за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на обвиняемия:

С.Н.Д. - роден на *** ***, б., български гражданин, с висше образование, неосъждан, неженен, трудово ангажиран, ЕГН:**********.

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК

ПРОКУРОР: Отводи няма да правя. Моля да одобрите представеното споразумение като не противоречащо на закона и морала.

АДВ.Г.: Отводи няма да правя. Моля да одобрите представеното споразумение. Изготвено е в съответствие с представените по делото доказателства и не противоречи на закона и морала.

ОБВ.Д.: Също не възразявам.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА споразумението с прочитането му от прокурора.

          ОБВ. Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Не желая делото да се разглежда по общия ред. Известни са ми последиците от споразумението и доброволно го подписах.

  СЪДЪТ счита, че представеното споразумение е съобразено с изискванията на чл.381 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено, като на основание чл.382, ал.6 от НПК следва да се впише в настоящия протокол окончателното му съдържание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в настоящия съдебен протокол и ОДОБРЯВА на основание чл.382, ал.6 и ал.7 от НПК споразумение за решаване на  НОХД № 3895/2019 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с., постигнато между Районна прокуратура - гр.Пловдив, представлявана от прокурор РУМЯНА ЗАЙКОВА - КАЛЕЕВА и обвиняемия С.Н.Д., представляван от адв.Г.Г. ***, както следва:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Н.Д. - роден на *** ***, б., български гражданин, с висше образование, неосъждан, неженен, трудово ангажиран, ЕГН:********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.201 вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че на 02.01.2018 г. и на 03.01.2018 г. в гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в качеството на длъжностно лице - „****"  в  „*******" ЕООД - София и „*****" ЕООД - София, противозаконно е присвоил чужди пари - сумата от 3 300 лева (три хиляди и триста лева), собственост на „***" ЕООД - София, поверени му да ги пази и управлява, които изтеглил от банкова сметка № ***** на „Пловдив софтуеър" ЕООД в „Райфайзенбанк България“ ЕАД чрез служебна дебитна карта Mastercard Business № ****, издадена от „Райфайзенбанк България" ЕАД, както следва:

-на 02.01.2018 г. в 12:37 часа изтеглил сумата от 400 лева от ATM 060507 в гр.Пловдив, бул.“Княгиня Мария Луиза" № 1, собственост на „Райфайзенбанк България" ЕАД ;

-на 02.01.2018 г. в 12:38 часа изтеглил сумата от 400 лева от ATM 060507 в гр.Пловдив, бул.„Княгиня Мария Луиза" № 1, собственост на „Райфайзенбанк България" ЕАД;

-на 02.01.2018 г. в 13:06 часа изтеглил сумата от 100 лева от ATM 57614 в гр.Пловдив, ул.„Патриарх Евтимий" № 13А, собственост на „Банка Пиреос България" АД;

-на 03.01.2018г. в 00:22 часа изтеглил сумата от 400 лева от ATM 56215 в гр.Пловдив, бул.„Христо Ботев"№ 82, собственост на „УниКредит Булбанк" АД;

-на 03.01.2018г. в 00:23 часа изтеглил сумата от 400 лева от ATM 56215 в гр.Пловдив, бул.„Христо Ботев" № 82, собственост на „УниКредит Булбанк" АД;

-на 03.01.2018 г. в 03:44 часа изтеглил сумата от 400 лева от ATM 970 в гр.Пловдив, бул.„Шести септември", собственост на „Обединена Българска банка" АД;

-на 03.01.2018 г. в 05:35 часа изтеглил сумата от 400 лева от ATM 64813 в гр.Пловдив, бул.„Дунав" №51, собственост на „Сосиете Женерал Експресбанк" АД;

-на 03.01.2018 г. в 08:03 часа изтеглил сумата от 400 лева от ATM 63118 в гр.Пловдив, бул. България" № 97, собственост на „Райфайзенбанк България" ЕАД и

-на 03.01.2018 г. в 08:04 часа изтеглил сумата от 400 лева от ATM 63118 в гр.Пловдив, бул.„България" № 97, собственост на „Райфайзенбанк България" ЕАД.

За така извършеното от обвиняемия С.Н.Д. престъпление по чл.201, вр. чл.26, ал.1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.54, ал.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обвиняемия С.Н.Д. наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия С.Н.Д. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОСО при ОП гр.Пловдив направените разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.

 

ПРОКУРОР: /п/                      ОБВИНЯЕМ: /п/

                    /Р.Зайкова-Калеева/                                       /Ст.Д./

         

                                                                                                        

ЗАЩИТНИК: /п/

            /адв.Г.Г. /

 

                                         

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                                                                                       /Д.Кацарев/

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.381 вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че производството по НОХД № 3895/2019г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия С.Н.Д. мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.Н.Д. мярка за неотклонение „Подписка“.

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3895/2019 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІІ н.с.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 Уведоми се обв.Д., че се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски по делото, като след изтичането му, ако не бъдат внесени сумите по определените сметки, ще бъде издаден служебно изпълнителен лист.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                                СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.