НОХД 3839/2019 - Присъда - 02-09-2019

Присъда по Наказателно дело 3839/2019г.

                                               

П Р И С Ъ Д А

 

   2 0 8                                      02.09.2019 г.                            Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                              ХІV наказателен състав

На втори септември                                               две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

       

                                                       

Секретар: Петя Сарпанова

Прокурор: Мирослав Йосифов

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3839 по описа за 2019 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.К.Б., роден на *** ***, живущ по постоянен адрес и адрес ***, б., б. г., със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от м. Октомври 2017 год. до м. Май 2019 год. включително в гр. Пловдив, след като е бил осъден с решение № 3331/28.09.2017 год. по гр. дело № 18058/2016 год. по описа на Районен съд гр. Пловдив, влязло в законна сила на 20.10.2017 год. да издържа свой низходящ – детето си М. Н. Б. ЕГН **********, като заплаща месечна издръжка в размер на 140,00 лева чрез А.Н.Г., ЕГН **********, в качеството и на майка и законен представител, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски, а именно: 20 /двадесет/ месечни вноски всяка в размер на 140,00 лв., на обща стойност 2 800,00 лв., поради което и на основание чл. 183, ал. 1 вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при следните пробационни мерки:

по чл. 42а, ал.2, т. 1 вр. с ал. 3, т. 1 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ  АДРЕС“ ***, което на основание чл. 42б ал. 1 от НК да се изпълнява два пъти седмично,

по чл. 42а, ал. 2, т. 2  вр. с ал. 3, т. 1 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ”.

 

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

          ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

          П. С.