НОХД 3782/2019 - Присъда - 02-09-2019

Присъда по Наказателно дело 3782/2019г.

П Р И С Ъ Д А

№ 210                          02.09.2019 г.                          гр. ПЛОВДИВ  

 

                                    В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                              ХХVІ наказателен състав

На втори септември                      две хиляди и деветнадесета  година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                           

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: НИКОЛЕТА КОБУРОВА

като разгледа, докладвано от съдията НОХД №3782 по описа за 2019 г.

 

                                           П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подс. Г.  К.  Ф.  ЕГН **********, роден на ***г***, б., български гражданин, средно образование, безработен, разведен, осъждан, с настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че  в периода от месец септември 2018г. до месец април 2019г. включително  в град Пловдив, в условията на продължавано престъпление, след като е бил  осъден с Решение № 2543/07.07.2015г. по гр. дело № 16049/2014г. по описа на Районен съд-Пловдив, І-ви бр. с., влязло в законна сила на 14.08.2015г., да издържа свои низходящи -   Ч.  Г.Ф.  ЕГН ********** и Т.  Г.  Ф.  ЕГН **********, като им плаща месечна издръжка в размер на съответно 150 лв. /сто и петдесет лева/ и 120 лв. /сто и двадесет лева/, чрез законния им представител - майка им А.Е. ЕГН ********** и ЛНЧ **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, както следва:

- В периода от месец септември 2018г. до месец декември 2018г.  включително- по четири месечни вноски за всяко от двете си деца;

-  В периода от месец февруари 2019г. до месец април 2019г. включително- по три месечни вноски за всяко от двете си деца,

или общо по седем месечни вноски за всяко от двете си деца-задължение на обща стойност 1890 /хиляда осемстотин и деветдесет/ лева, като деянието е извършено повторно - след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, а именно с Присъда № 177/13.07.2018г. по НОХД № 2956/2018г. по описа на Районен съд-Пловдив, ХХVІ н.с., влязла в законна сила на 31.07.2018г. – престъпление по чл. 183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 26 ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК, като поради изпълнение на задължението преди постановяване на присъдата от първа инстанция и ненастъпване на други вредни последици за пострадалите на осн. чл. 183, ал. 3 от НК НЕ ГО НАКАЗВА.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.Д.