НОХД 3737/2019 - Споразумение - 08-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 3737/2019г.

ПРОТОКОЛ № 600

08.07.2019 година                                                         Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ІХ наказателен състав

На осми юли                            две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: НЕДЯЛКО МАВРОДИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3737 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10,00 часа се явиха:

РП – ПЛОВДИВ – редовно и своевременно призована изпраща представител.

ПОДС. И.К.К. – редовно и своевременно призован се явява лично и със защитника си от ДП адв. Т.Х. – също редовно и своевременно призована.

 

ПРОКУРОР: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание и съм уведомен за въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК преди повече от 7 дни. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Х.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание и съм уведомена за въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК преди повече от 7 дни. Да се даде ход на разпоредителното заседание. Няма пречки.

ПОДС. К.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание и съм уведомен за въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК преди повече от 7 дни. Да се даде ход на разпоредителното заседание. Нямам възражения.

 

СЪДЪТ намира, че с оглед липсата на възражения, не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

          СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на подсъдимия:

          И.К.К. – роден на *** ***, ***, български гражданин, средно специално образование, неженен, работи като ***, неосъждан, ЕГН **********.

          Съдът разясни на подсъдимия правото му да участва в обсъждането на въпросите, предмет на разпоредителното заседание, както и правата му по чл. 55 от НПК:

ПОДС. К.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни. Разбирам правата си.

 

Съдът разясни на страните разпоредбата на чл. 248, ал. 3 от НПК, като им указа, че всички възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила, които не са поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, или които са приети за несъществени, не могат да се правят в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд.

ПРОКУРОР: Наясно съм с преклузията.

АДВ. Х.: Наясно съм, разбирам последиците.

ПОДС. К.: Наясно съм, разбирам последиците.

 

СЪДЪТ разясни на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар:

ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи.

АДВ. Х.: Нямам искания за отводи.

ПОДС. К.: Нямам искания за отводи.

 

С оглед липсата на отводи съдът счете, че следва да се пристъпи към обсъждане на въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИСТЪПВА СЕ към обсъждане въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК.

СЪДЪТ постави на обсъждане въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК:

ПРОКУРОР: Считам, че делото е подсъдно на настоящия съд. Не е налице основание за прекратяване или спиране на производството. Считам, че няма допуснати процесуални нарушения в хода на досъдебното производство. Със защитата сме обсъдили споразумение, като представяме проект и молим да го одобрите. Не са налице визираните в чл. 248, ал. 1, т. 5 от НПК основания. Намирам, че не са налице основания за промяна на мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия, но същата следва да се отмени след одобряване на споразумението. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

АДВ. Х.: Също считам, че делото е подсъдно на настоящия съд, че не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Считам, че няма допуснати процесуални нарушения в хода на ДП, които да накърняват правата на подзащитния ми. Налице са предпоставките за разглеждане на делото по диференцираната процедура на глава ХХІХ-та от НПК, като молим да уважите така представения проект за споразумение. Не са налице условията на чл. 248, ал. 1, т. 5 от НПК. Също считам, че мярката за неотклонение е адекватна и не са налице основания за изменението й, но тя следва да се отмени след одобряване на споразумението. Нямаме искания за събиране на нови доказателства.

ПОДС. К.: Съгласен съм с казаното от моя защитник, искам да сключа споразумението с прокуратурата, за което сме се разбрали. Съгласен съм, че делото е подсъдно на този съд, че не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати процесуални нарушения в хода на ДП, които да накърняват правата ми. Не са налице условията на чл. 248, ал. 1, т. 5 от НПК, нямам искане да ми се измени мярката. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

 

Съдът след като изслуша становищата на страните по въпросите, визирани в чл. 248, ал. 1 от НПК, намери следното:

На първо място, делото е подсъдно на съда, съгласно формулираното от прокурора обвинение.

На второ място, липсват основания за прекратяване или за спиране на наказателното производство.

В хода на досъдебното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия или на пострадалия.

На следващо място, налице са основанията на разглеждане на делото по диференцираната процедура по реда на глава ХХІХ-та от НПК с оглед заявеното желание от страна на прокурора, защитника и подсъдимия и депозирания проект на споразумение.

Не са налице основанията за разглеждане на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

Липсват основания за изменение на действащата понастоящем мярка за процесуална принуда, а именно „Подписка“, взета по отношение на подсъдимия, поради което същата следва да бъде потвърдена.

          Мотивиран от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

КОНСТАТИРА, че в хода на досъдебното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия или на пострадалия.

КОНСТАТИРА, че са налице основанията на разглеждане на делото по диференцираната процедура по реда на глава ХХІХ-та от НПК.

КОНСТАТИРА, че не са налице основанията за разглеждане на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия И.К.К. мярка за неотклонение „Подписка”.

ПРИСТЪПВА на основание чл. 252, ал. 1 от НПК към незабавно разглеждане на делото по реда на глава ХХІХ-та от НПК.

 

Определението в частта, с която се потвърждава взетата спрямо подсъдимия И.К.К. мярка за неотклонение „Подписка”, подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО за разглеждане по реда на глава ХХІХ-та от НПК.

 

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи. Поддържам представения проект за споразумение и моля да го одобрите, тъй като не противоречи на Закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства.

АДВ. Х.: Също нямаме отводи. Поддържаме така представеното споразумение и молим да одобрите същото в представения му вид при посочените параметри, а именно 5 месеца лишаване от свобода, отажено с 3 години изпитателен срок, без глоба, както и 8 месеца лишаване от правоуправление. Да се направят съответните приспадания.

ПОДС. К.: Нямам отводи. Съгласен съм със споразумението.

 

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдебният състав намира, че следва да се пристъпи към процедурата по глава ХХІХ-та от НПК за разглеждане на споразумението, поради което

          СЪДЪТ

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от Прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ същото.

 

Съдът на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. К.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

 

Съдът счита, че така представеното споразумение в писмен вид отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5 от НПК относно съдържанието му, като не се налага предлагане на промени в същото, поради което на основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдържанието му следва да се впише в съдебния протокол.

Ето защо,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

 

          ПОДС. И.К.К. – роден на *** ***, ***, български гражданин, средно специално образование, неженен, работи като ***, неосъждан, ЕГН **********, Е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК за това, че на 15.04.2019 г. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – автомобил „Форд Транзит“ с рег. № *** след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол.

 

За така извършеното престъпление по чл. 343, ал. 3 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА времето, през което подс. И.К.К. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа със Заповед № 113 от 15.04.2019 г. на полицейски орган при VІ-то РУ при ОДМВР – Пловдив, считано от 15.04.2019 г. до 16.04.2019 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. И.К.К. наказание от ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от одобряване на споразумението от съда.

 

На основание чл. 343г вр. чл. 343б, ал. 3 от НК вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. И.К.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА от наказанието „Лишаване от правоуправление” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА времето, през което подс. И.К.К. е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.04.2019 г. до влизане на настоящото споразумение в сила.

 

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство – дрегер ДРЪГЧЕК 3000 с фабричен № 8325554, находящ се по кориците на делото, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

 

 

 

          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

РП – ПЛОВДИВ                                                ПОДСЪДИМ: (п)

ПРОКУРОР:      (п)                                  И.К.

НЕДЯЛКО МАВРОДИЕВ

 

                                                                   ЗАЩИТНИК: (п)

                                                                   АДВ. Т.Х.

 

 

Съдът след тайно съвещание счита, че така представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда писмен вид, предвид което и на основание чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор НЕДЯЛКО МАВРОДИЕВ – от една страна, а от друга – подсъдимият И.К.К. лично и чрез защитника си адв. Т.Х., споразумение за решаване на делото по наказателното производство – НОХД № 3737/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., така, както е вписано в съдебния протокол.

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 вр. чл. 24, ал. 3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 3737/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3737/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., на основание чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 вр. чл. 24, ал. 3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.К.К. /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 10,15 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

              СЕКРЕТАР: (п)

 

 

          ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

          И. Й.