НОХД 369/2019 - Мотиви - 12-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 369/2019г.

МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ ОТ 17.06.2019г. ПО НОХД № 369/ 2019 г. ПО ОПИСА НА РС-ПЛОВДИВ, НО, IV- ти Н. СЪСТАВ

 

Пловдивска районна прокуратура е внесла обвинителен акт, с който се повдига обвинение на Н.Г.К., ЕГН ********** за това, че на 05.10.2014 г. в гр. …, …, е упражнил избирателното си право два и повече пъти – три пъти – в СИК 324400203- Дес Плейнс, Илинойс 1, в СИК 324400213- Шилер Парк, Илинойс и СИК 321100238-Шамбърг, Илинойс, при един избор – Избори за народни представители за Народно събрание, проведени на 05.10.2014 г.– престъпление по чл. 168, ал. 2 от НК, както и за това, че при условията на продължавано престъпление на 05.10.2014 г. в гр. Чикаго, САЩ потвърдил неистина – „2. Че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.“ в писмена декларация – Декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 243 от Изборния кодекс – Приложение № 23-НС до СИК Дес Плейнс САЩ, Декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 243 от Изборния кодекс – Приложение № 23-НС до СИК Дес Плейнс 2 САЩ, Декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 243 от Изборния кодекс – Приложение № 23-НС до СИК Шилер парк САЩ, Декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 243 от Изборния кодекс – Приложение № 23-НС до СИК Шамбърг, Илинойс САЩ, която по силата на закон – чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс, се дава пред орган на властта – секционна избирателна комисия – за удостоверяване истинността на някои обстоятелства – обстоятелството, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.– престъпление по чл. 313, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С Протоколно определение, постановено с ОСЗ, провело се на 16.05.2019г., настоящият съдебен състав е констатирал, че за престъплението по смисъла на чл. 168, ал. 2 НК е изтекъл период от време, обуславящ необходимостта от прилагане института на абсолютната погасителна давност за преследване на посоченото престъпление, разписана в текста на чл. 81, ал. 3, вр. чл. 80, ал. 1, т. 5 НК. Защитникът на подсъдимия изрично е поискал прекратяването на производството поради изтекла абсолютна погасителна давност за преследването на престъпното деяние по смисъла на чл. 168, ал. 2 НК. Предвид това, на основание чл. 250, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК, съдът е прекратил наказателното производство в частта, в която същото се води срещу Н.Г.К. за извършено от него престъпление по смисъла на чл. 168, ал. 2 НК. Предвид това, страните изрично са поискали след провеждане на откритото разпоредително заседание, производството да продължи своя ход по диференцираната процедура, разписана в гл. XXVIII от НПК.

Съдът е преценил, че са налице законовите предпоставки за това, предвид което, след провеждане на откритото разпоредително заседание, на основание чл. 252, ал. 1 НПК, незабавно е пристъпил към разглеждане на делото по реда на гл. XXVIII от НПК.

Предвид гореизложеното, производството пред настоящата инстанция е протекло по реда на диференцираната процедура, разписана в гл. XXVIII НПК.

В хода на съдебните прения, представителят на Районна прокуратура- Пловдив поддържа повдигнатото обвинение за извършено от обв. К. продължавано престъпление по смисъла на чл. 313, ал. 1 НК. Акцентира върху обстоятелството, че от приобщената по делото доказателствена съвкупност може да бъде изведено категорично заключение за съпричастността на обвиняемия в извършването на процесното деяние. Предвид обстоятелството, че за престъплението по смисъла на чл. 313, ал. 1 НК се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева, обвиняемият е неосъждан и от престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди, то се предлага да бъде освободен от наказателна отговорност за инкриминираното деяние, като му се наложи административно наказание „глоба“ в рамките на предвидения в закона минимум. Предлага се и обвиняемият да бъде осъден да заплати сторените в рамките на досъдебното производство разноски в размер от 258 лв.

В рамките на проведените съдебни прения, защитникът на обвиняемия се солидаризира с казаното от представителя на държавното обвинение. Напълно споделя фактическата обстановка, така както е изложена от представителя на държавното обвинение. Моли, на обвиняемия да бъде наложено административно наказание глоба в минимален размер.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Обвиняемият Н.Г.К. е роден на ***г***, …, ******, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН: **********.

         На 05.10.2014 г. били проведени избори за народни представители за Народно събрание на Р. България, като на българските граждани, живущи извън територията на страната, била предоставена възможност да упражнят правото си на глас в нарочно открити избирателни секции в държавите на актуалното им местопребиваване.

При организиране на избори, включително и такива за народни представители за Народно събрание на Р. България, съгласно чл. 101 от Избирателния кодекс ( наричан за краткост по долу „ИК), Централната избирателна комисия назначавала секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция извън страната, не по-късно от 12 дни преди изборния ден, освен в случаите по чл. 104 от ИК. Избирателните секции извън страната се образували в дипломатическо или консулско представителство, освен в случаите по чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от ИК. Съгласно чл. 14, ал. 3 от ИК, с решение на Централната избирателна комисия по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в местата в държавите, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство, се образували избирателни секции въз основа на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1 ИК. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България, въз основа на териториалното разпределение на българската общност, отдалечеността на избирателните секции и изискването на чл. 14, ал. 5 от ИК, изпращали мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

Секционните избирателни комисии извън страната осъществявали дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове в изборното помещение и в района на избирателната секция; съдействали за подреждане на изборното помещение според изискванията на кодекса и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването; осигурявали свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция; преброявали гласовете, подадени за кандидатските листи при всички видове избори, както и предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партии и коалиции при избори за членове на Европейския парламент от Република България и изготвяли протокол; незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време на изборния ден, изпращали на Централната избирателна комисия сканиран екземпляр от подписания протокол на секционната избирателна комисия по чл. 282 от ИК и от списъка за гласуване извън страната; предавали чрез дипломатическото или консулското представителство изборните книжа и материали, както и протокола на секционната избирателна комисия по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаване в Централната избирателна комисия; в 7-дневен срок от получаването на протокола и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предавали на Централната избирателна комисия; разглеждали всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес, по които се произнася с решение незабавно и преди края на изборния ден, като решението се съобщавало веднага на жалбоподателя или подалия сигнала; обявявали на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол по чл. 282, ал. 6 от ИК за съответния вид избор; предоставяли срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.

Предвид възложените й с Изборния кодекс властнически функции, всяка секционна избирателна комисия извън страната била орган на власт по смисъла на чл. 93, т. 2 от НК.

С Решение № 1037-НС/22.09.2014 г. и Решение № 1099-НС/27.09.2014 г. на ЦИК, били сформирани, както следва: СИК 324400203 САЩ, Дес плейнс 1, Илинойс, гр. Чикаго за избирателна секция 324400203 САЩ, Дес плейнс 1, Илинойс, гр. Чикаго в състав- св. Л.С.Ш. – …., св. А.Н.Д.– …., св. И.К.Г.– … и М.Г.Р.и Д.З.П.– членове; СИК 324400204 САЩ, Дес плейнс 2, Илинойс, гр. Чикаго за избирателна секция 324400203 САЩ, Дес плейнс 2, Илинойс, гр. Чикаго в състав- св. Й.П.Д. – …, св. Н.П.П.– …., св. М.Н.Й.– … и Х.М.С.и П.С.Г.– членове; СИК 324400213 САЩ, Шилер парк, Илинойс, гр. Чикаго за избирателна секция 324400213 САЩ, Шилер Парк, Илинойс, гр. Чикаго в състав- св. А.С.А.– …, св. С.А.З. – …., св. Д.Х.К. – … и Н.С.Б. и В.М.С. – членове; СИК 324400238 САЩ, Шамбърг, Илинойс, гр. Чикаго за избирателна секция 324400238 САЩ, Шамбърг, Илинойс, гр. Чикаго в състав- св. Ж.Т.Б. – П. – …, св. Б.Ц.Б. – …, св. В.С.Б.Г. – … и К.Е.К. и А.Е.Г. – членове.

Обв. Н.Г.К., пребиваващ продължително на територията на …, бил включен в списъка на лица, заявили желание да гласуват извън страната в изборите за народни представители на 05.10.2014 г. въз основа на подадено електронно заявление на 08.09.2014 г. от IP адрес …., чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия. В заявлението си обв. К. посочил като място за гласуване САЩ, Норидж /Norridge/.

Независимо, че имал право веднъж да упражни избирателното си право в проведените избори на 05.10.2014 г. за избор на народни представители за Народно събрание, след като същия ден – 05.10.2014 г., упражнил правото си за глас в избирателна секция СИК 324400204 - Дес Плейнс 2, Илинойс, гр. Чикаго, обв. К. упражнил на 05.10.2014 г. избирателното си право още три пъти, като гласувал и в секционни избирателни секции в САЩ – СИК 324400203 - Дес Плейнс 1, Илинойс, гр. Чикаго, СИК 324400213 - Шилер парк, Илинойс, гр. Чикаго и СИК 324400238 - Шамбърг, Илинойс, гр. Чикаго.

При всяко едно упражняване на избирателното си право на 05.10.2014 г. обв. К. бил вписван във „Формуляр на списък за гласуване извън страната при произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.“. Така и в четирите секционни избирателни комисии, в които обвиняемият упражнил избирателното си право като „гласувал“, било записано лице с имена „Н.Г.К.”, ЕГН „**********” и адрес ***” като след имената и личните данни на лицето бил положен подпис.

Наред с това, упражнявайки правото си на глас на 05.10.2014 г., пред всяка една от секционните избирателни комисии обвиняемият К. представил лично попълнена и подписана Декларация - Приложение № 23-НС по чл.33, ал.2 от Изборния кодекс. Съгласно цитиранта правна норма, избирател, който не бил вписан в списъка по чл. 31, ал. 1 от ИК, но имал право да гласува, се дописвал в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че отговаря на условията да избира. При избори за президент и вицепрезидент на републиката, за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България, избирателят представял и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори. Декларацията се прилагала към избирателния списък и била неразделна част от него. В списъка се вписвали всички данни на избирателя от документа му за самоличност.

Така, на 05.10.2014 г. пред секционна избирателна комисия СИК 324400204 - Дес Плейнс 2, Илинойс, гр. Чикаго, обв. Н.К. представил декларация Приложение № 23- НС по чл. 33, ал.2 от Изборния кодекс, лично попълнена и подписана от него, в която удостоверил неверни обстоятелства, заявявайки, „Че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.“, макар и да възнамерявал да упражни правото си на глас в провежданите избори в още три избирателни секции. На същата дата – 05.10.2014 г., пред секционна избирателна комисия СИК 324400203 - Дес Плейнс 1, Илинойс, гр. Чикаго, обв. Н.К. представил декларация Приложение № 23-НС по чл.33, ал.2 от Изборния кодекс, лично попълнена и подписана от него, в която удостоверил неверни обстоятелства, заявявайки, „Че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.“, макар и вече да бил упражнил избирателното си право в избирателна секция СИК 324400204 - Дес Плейнс 2, Илинойс, гр. Чикаго. Отново на 05.10.2014 г. пред секционна избирателна комисия СИК 324400213 – Шилер парк, Илинойс, гр. Чикаго, обв. Н.К. представил декларация Приложение № 23-НС по чл.33, ал.2 от Изборния кодекс, лично попълнена и подписана от него, в която удостоверил неверни обстоятелства, заявявайки, „Че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.“, макар и вече да бил упражнил избирателното си право в избирателна секция СИК 324400204 - Дес Плейнс 2, Илинойс, гр. Чикаго и в избирателна секция СИК 324400203 - Дес Плейнс 1, Илинойс, гр. Чикаго. Пак на 05.10.2014 г. обв. К., упражнявайки за четвърти път избирателното си право в изборите за народни представители за Народно събрание на Р. България, пред секционна избирателна комисия СИК 324400238 – Шамбърг, Илинойс, гр. Чикаго, обв. Н.К. представил декларация Приложение № 23-НС по чл.33, ал.2 от Изборния кодекс, лично попълнена и подписана от него, в която удостоверил неверни обстоятелства, заявявайки, „Че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.“, макар и вече да бил упражнил избирателното си право в избирателна секция СИК 324400204 - Дес Плейнс 2, Илинойс, гр. Чикаго, в избирателна секция СИК 324400203 - Дес Плейнс 1, Илинойс, гр. Чикаго и в избирателна секция СИК 324400213 – Шилер парк, Илинойс, гр. Чикаго.

В декларациите като данни за документ за самоличност, обв. Н.К. посочил номера и датата на издаването на задграничния си паспорт, като постоянен адрес в Р. България посочил адрес, различен от регистрирания в сектор „Български документи за самоличност” на МВР, а в три от четирите декларации. обв. К. декларирал различни адреси на пребиваване в САЩ.

След изпращане в ЦИК от секционните избирателни комисии на изборните книжа за проведените избори и извършена проверка по тях, било установено, че обв. Н.Г.К. е записан във Формуляр на списък за гласуване извън страната при произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. в четири секционни избирателни комисии в САЩ на гласували лица- Дес Плейнс 1, Илинойс; Дес Плейнс 2, Илинойс; Шилер парк, Илинойс и Шамбърг, Илинойс, всички намиращи се в гр. Чикаго, САЩ.

В хода на проведеното досъдебно производство е била назначена и изготвена съдебно – графологична експертиза, от заключението на която се изяснява, че ръкописният текст и положените подписи в четирите броя декларации по чл. 33, ал. 2, чл. 243 от Изборния кодекс, Приложение 23 – НС до избирателни секции Дес Плейнс-2, Дес Плейнс 1, Шилер Парк и Шамбърг, разкрити на територията на гр. Чикаго,САЩ, а също и подписите, положени в колона „Подпис на избирателя“ след имената „Н.Г.К.“ във Формуляр на списък за гласуване извън страната при провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. в избирателни секции 324400203, 324400213 и 324400238 на територията на САЩ, са изпълнени именно от обв. Н.Г.К..

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

         Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните и проверени в хода на досъдебното производство и приобщени по реда на чл. 378, ал.2, вр. чл. 283 НПК гласни доказателствени средства, закрепени в протоколите за разпит на свидетелите- С.З., А.А., Б.Б., М.Р., В.С., Н.П., Д.П., Х.С., А.Г., Й.Д., Ж.Б.-П., А.Д., И.Г., М.Й., Н.Б., К.К., Д.К. От изключително значение за формиране изводите на съда досежно фактите е и  заключението на вещото лице по назначената съдебно- почеркова експертиза, обективирано в Протокол за извършена съдебно- почеркова експертиза № 611 от 11.09.2017г. ( т. III, л. 88- 92 от досъд. пр.). Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава и от приобщените по надлежен ред към делото писмени доказателства. Съдът счита за нужно да акцентира, че от значение за фактическото изясняване на делото са Декларациите по чл. 33, ал.2 от Изборния кодекс, Приложение 23- НС, подадени от Н.Г.К. до Секционни избирателни комисии, както следва: Дес Плейнс 2, САЩ, Дес Плейнс 1, САЩ, Шилер Парк, САЩ, Шамбърг Илинойс, САЩ.

         В посочените доказателствени материали не се съдържат противоречия, същите еднопосочно, безпротиворечиво и с категоричност установяват фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на мотивираното постановление, която съдът изцяло споделя в настоящия си акт. Предвид изложеното и по аргумент на противното от чл. 305, ал. 3 НПК, то настоящият съдебен състав счита, че не се налага по- детайлното обсъждане на доказателствените материали. Следва да се отбележи и че установената на база гореизброените доказателствени материали фактическа обстановка, не се оспорва и подлага на съмнение от страна на защитника на обвиняемия. 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

С оглед гореизложената фактическа обстановка се установява, че са налице в своето единство всички съставомерни признаци от обективна и субективна страна на престъпния състав по чл. 313, ал. 1 от НК.

В случая, безспорно установено от обективна страна е, че обвиняемият на 05.10.2014 г., при условията на продължавано престъпление, пред секционна избирателна комисия СИК 324400203 - Дес Плейнс 1, Илинойс, гр. Чикаго, е представил декларация Приложение № 23-НС по чл.33, ал.2 от Изборния кодекс, лично попълнена и подписана от него, в която удостоверил неверни обстоятелства, заявявайки, „Че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.“, макар и вече да бил упражнил избирателното си право в избирателна секция СИК 324400204 - Дес Плейнс 2, Илинойс, гр. Чикаго. Отново на 05.10.2014 г. пред секционна избирателна комисия СИК 324400213 – Шилер парк, Илинойс, гр. Чикаго, обв. Н.К. представил декларация Приложение № 23-НС по чл.33, ал.2 от Изборния кодекс, лично попълнена и подписана от него, в която удостоверил неверни обстоятелства, заявявайки, „Че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.“, макар и вече да бил упражнил избирателното си право в избирателна секция СИК 324400204 - Дес Плейнс 2, Илинойс, гр. Чикаго и в избирателна секция СИК 324400203 - Дес Плейнс 1, Илинойс, гр. Чикаго. Пак на 05.10.2014 г. обв. К., упражнявайки за четвърти път избирателното си право в изборите за народни представители за Народно събрание на Р. България, пред секционна избирателна комисия СИК 324400238 – Шамбърг, Илинойс, гр. Чикаго, обв. Н.К. представил декларация Приложение № 23-НС по чл.33, ал.2 от Изборния кодекс, лично попълнена и подписана от него, в която удостоверил неверни обстоятелства, заявявайки, „Че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.“, макар и вече да бил упражнил избирателното си право в избирателна секция СИК 324400204 - Дес Плейнс 2, Илинойс, гр. Чикаго, в избирателна секция СИК 324400203 - Дес Плейнс 1, Илинойс, гр. Чикаго и в избирателна секция СИК 324400213 – Шилер парк, Илинойс, гр. Чикаго.

Следва да се изтъкне, че посочените декларации по смисъла на чл. 33, ал. 2 Изборен кодекс (ред. в сила от 05.03.2014 г.) се дават пред орган на властта- секционна избирателна комисия, за да удостоверят обстоятелството, че съответният избирател не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори. Целта на декларацията е да препятства възможността дадено пълнолетно лице да упражни конституционно гарантираното си право на вот повече от веднъж. Съдът счита за нужно да акцентира и върху следното: систематичното място на нормата на чл. 33, ал. 2 ИК е в раздел III- „Списъци за гласуване извън страната“. Разпоредбата на чл. 33, ал. 2, изр. 1-во предвижда изключение от общия принцип, че всяко лице гласува там, където е вписано името му в съответния избирателен списък ( общото правило е, че дадено лцие фигурира в избирателен списък по постоянния си адрес). Това изключение е предвидено за улеснение на лицата, гласуващи извън пределите на Р. България и дава възможност на същите, дори и да не са предварително записани в списъка по чл. 33, ал. 1 ИК, да упражнят правото си на вот. Именно предвид това, декларацията, която гласуващите подписват по силата на чл. 33, ал. 2 ИК е единствената гаранция, че те няма да упражнят правото си на вот повече от веднъж.

Както бе посочено и по- горе, обвиняемият е упражнил правото си на вот на 05.10.2014.г общо четири пъти. Декларацията по чл. 33, ал. 2 ИК, обвиняемият подал пред СИК- „Дес Плейнс 2“, като макар и това да е бил първият път, в който упражнява правото си на вот в този ден, то той декларирал невярното обстоятелство, че няма да гласува на друго място в тези избори. Обективно погледнато, още в същия ден, обвиняемият К. гласувал още три пъти, като пред СИК „Дес Плейнс 1“ и СИК „Шилер Парк“ е отразил неистинските обстоятелства, както че не е гласувал, така и че няма да гласува на друго място. За последен, четвърти път, обвиняемият е упражнил правото си на вот в СИК „Шамбърг“, където потвърденото неистинско обстоятелство е, че не е гласувал до момента ( след четвъртия си „вот“, обвиняемият обективно не е посещавал други СИК с цел гласуване).

Допълнително, налице е и усложнена форма на престъпна деятелност- деецът е упражнил правото си на вот четири пъти, осъществен е съставът на едно и също престъпление ( чл. 313, ал. 1 НК), деянията са извършени през непродължителни периоди от време ( в един и същ ден), при една и съща обстановка ( в гр. Чикаго, САЩ, при подаване на декларация пред СИК, в рамките на провеждащ се избор за народни представител на Р. България) и при еднородност на вината ( пряк умисъл), при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите (в тази връзка Тълкувателно решение № 3 от 15.02.1971 г. на ОСНК на ВС). Именно и предвид това, извършеното от обвиняемия следва да бъде дефинирано като продължавано престъпление.

От субективна страна, деянието е извършено умишлено, с форма на вината пряк умисъл- деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните му последици и пряко ги е целял. Съдът счита за нужно да акцентира върху субективния момент при първата подадена декларация, а именно пред СИК „Дес Плейнс 2“, САЩ. Към момента на подаването й, обвиняемият не е бил гласувал на друго място, но релевантно за настоящото производство е втората част от декларацията- „няма да гласува на друго място в същите избори“. От следваната линия на поведение от обвиняемия на дата 05.10.2014г., то се установява, че към момента на подписване на посочената декларация, обвиняемият е имал ясното намерение да упражни правото си на вот повече от веднъж. Той предварително е взел това си решение и е бил напълно наясно, че за да го проведе докрай, ще следва да потвърди неистина, както с декларацията по чл. 33, ал. 2 ИК пред „Дес Плейнс 2“, така и в декларациите пред оставащите три СИК, където е упражнил правото си на вот.

Доколкото предвижданото за престъпление по смисъла на чл. 313, ал. 1 НК наказание е „лишаване от свобода“ до три години или „глоба“ от сто до триста лева, обвиняемият К. е неосъждан,  не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК и от деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди, то са налице условията за освобождаването му от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А НК.

ПО РАЗМЕРА НА АМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗАНИЕ

При индивидуализиране на административното наказание „глоба“, което следва да се наложи на обвиняемия, съдът съобрази вида и характера на засегнатите обществени отношения, степента на засягане на същите, както и данните за личността на Н.К. – същият е с добри характеристични данни, в млада възраст, работещ, проявява критичност към извършеното. Процесното деяние се явява изолирана и откъслечна противоправна проява в живота на обвиняемия и не е поредно проявление на следвана с години престъпна линия на поведение.

Като отегчаващи отговорността обстоятелства, съдът отчете факта, че в продължаваното престъпление са включени четири деяния.

Съобразявайки гореизложените обстоятелства, а именно наличието на превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, съдът счита, че на обвиняемия  следва да се наложи глоба в рамките на минимума, предвиден в закона, а именно 1 000 / хиляда / лв.  Съдът счита, че този размер на глобата съответства на степента на обществена опасност на деянието и на дееца, като прецени, че ефективно ще съдейства за поправянето на обв. К., без да се накърнява принципът за пропорционалност между преследваните от закона цели и употребената държавна репресия.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК, обвиняемият следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОД на МВР- гр. Пловдив, сума в размер от 258 / двеста петдесет и осем/ лв., представляваща сторени разноски в рамките на досъдебното производство.

 

Така мотивиран, съдът постанови решението си.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:   ......................................

 

Вярно с оригинала! МК