НОХД 3628/2019 - Споразумение - 10-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 3628/2019г.

ПРОТОКОЛ № 606

 

10.07.2019 година                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,              VІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На десети юли                                        две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: НЕДЕЛЧО ЧАКЪРОВ

                                                                                                                                                                    ТОСКА ИВАНОВА

 

                        

Секретар Ваня Койчева

Прокурор: Светла Николова                

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 3628 по описа за 2019 година.

 

На поименното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

          ПОДСЪДИМИТЕ:

С.С.П., редовно призован, се явява лично, Р.Д.А., редовно призован, се явява лично и А.В.П., редовно призован, се явява лично и за тримата в ДП сл. защитник е бил адв. М.М.. Постъпила е молба от същия, че поради ползване на годишен отпуск не може да се яви в днешното с.з. и моли да се отложи делото за друга дата

Т.С.И., редовно призован, се явява лично и с адв. Р. от по-рано.

ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ ДЗЗД „Консорциум екологичен завод“, представлявано от управителя С.К.Г., редовно призован, не изпраща представител, не се явява и самият Г..

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА, редовно призована, изпраща представител.

В залата присъства адв. Б., от което е видно, че подсъдими р.а.с.п. и а.п. са я упълномощили да ги представлява в настоящото съдебно производство.

ПОДС. Р. А.: Отказвам се от адв. М., желая да ме представлява адв. Б..

ПОДС. С. П.:  Отказвам се от адв. М., желая да ме представлява адв. Б..

ПОДС. А. П.: Отказвам се от адв. М., желая да ме представлява адв. Б..

ПРОКУРОР: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Р.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Б.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Предвид липсата на възражения и искания от страните и като се има предвид, че не са налице основанията по чл.247в, ал.1 от НПК и въпреки неявяване на представител на пострадалото дружеството, което е редовно уведомено за датата и часа на днешното съдебно заседание и до момента не е посочило причина за неизпращане на негов представител. Още повече следва да се приеме че дружеството е дезинтересирано от настоящия процес, тъй като причинените му имуществени вреди са възстановени съдът намира, че следва да даде ход на разпоредително заседание по чл.248 от НПК и затова.

          СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

          ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимите:

С.С.П. – ** г., ****** произход, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен – живущ на съпружески начала, неосъждан, ЕГН: **********.

Р.Д.А. – ** г., ****** произход, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен – живеещ на съпружески начала, осъждан, ЕГН: **********.

А.В.П. – ** г., ****** произход, български гражданин, неграмотен,  безработен, неженен – живеещ на съпружески начала, неосъждан, ЕГН: **********.

Т.С.И.** г., ****** произход, български гражданин, неграмотен, безработен, женен, реабилитиран, ЕГН:**********.

Съдът разясни на подсъдимите правото им да участват в обсъждането на въпросите, предмет на разпоредителното заседание, както и правата му по чл. 55 НПК.

ПОДС. С. П.: Разбирам правата си. Получих препис от обвинителния акт, ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомен за въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, преди повече от 7 дни.

ПОДС. Р. А.: Разбирам правата си. Получих препис от обвинителния акт, ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомен за въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, преди повече от 7 дни.

ПОДС. А. П.: Разбирам правата си. Получих препис от обвинителния акт, ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомен за въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, преди повече от 7 дни.

ПОДС. Т. И.: Разбирам правата си. Получих препис от обвинителния акт, ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомен за въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, преди повече от 7 дни.

СЪДЪТ РАЗЯСНИ на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар.

ПРОКУРОР: Отводи нямам.

АДВ. Р.: Отводи нямам.

АДВ. Б.: Отводи нямам.

СЪДЪТ счита, че са налице условията да се започне обсъждане на въпросите по чл.248 от НПК, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИСТЪПВА КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО чл.248, ал.1 от НПК/

ПРОКУРОР: Уважаеми г-н Съдия, считам, че делото е подсъдно на РС Пловдив, няма основание за спиране или прекратяване на наказателното производство. В рамките на проведеното разследване няма допуснато в досъдебното производство отстранимо процесуално нарушение довело до ограничаване на процесуалните правата на обвиняемия. Няма основания за разглеждане на делото при закрити врати, за привличане на резервен съдия, резервен съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Нямам нови искания и няма да соча нови доказателства.

АДВ. Р.: По чл. 248 от НПК присъединявам се към становището на прокурора. Делото е подсъдно на РС Пловдив, няма основание за спиране или прекратяване на наказателното производство. В рамките на проведеното разследване няма допуснато в досъдебното производство отстранимо процесуално нарушение довело до ограничаване на процесуалните правата на обвиняемия. Няма основания за разглеждане на делото при закрити врати, за привличане на резервен съдия, резервен съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Нямам нови искания и няма да соча нови доказателства.

АДВ. Б.: По чл. 248 от НПК присъединявам се към становището на прокурора. Делото е подсъдно на РС Пловдив, няма основание за спиране или прекратяване на наказателното производство. В рамките на проведеното разследване няма допуснато в досъдебното производство отстранимо процесуално нарушение довело до ограничаване на процесуалните правата на обвиняемия. Няма основания за разглеждане на делото при закрити врати, за привличане на резервен съдия, резервен съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Нямам нови искания и няма да соча нови доказателства.

АДВ. Р.: С моя подзащитен и с представителя на РП Пловдив сме постигнали споразумение, което представяме на съда и моля да одобрите.

АДВ. Б.: Действително е така постигнали сме споразумение

ПРОКУРОР: Действително сме постигнали споразумение, моля да го одобрите.  

СЪДЪТ след съвещание, след като взе предвид становищата на страните и като съобрази въпросите, предвидени в чл. 248, ал. 1 НПК, намери следното:

Делото е подсъдно на съда, който го разглежда. Няма основания за спиране и прекратяване на наказателното производство. Няма допуснати съществени отстраними нарушения на процесуалните правила, които да доведат до ограничаване процесуалните права на подсъдимия или пострадалия. Няма основания за разглеждане на делото при закрити врати, за привличане на резервен съдия, резервен съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Към настоящия момент няма направени искания за събиране на нови доказателства по делото.

След обсъждането на всички въпроси по чл. 248, ал. 5, т. 4 от НПК насрочва делото за незабавно разглеждане по реда на глава 29 от НПК.

     ПОДС. С. П.: Получих препис от обвинителния акт. Не възразявам за тридневния срок.

ПОДС. Р. А.: Получих препис от обвинителния акт. Не възразявам за тридневния срок.

ПОДС. А. П.: Получих препис от обвинителния акт. Не възразявам за тридневния срок.

ПОДС. Т. И.: Получих препис от обвинителния акт. Не възразявам за тридневния срок.

Съдът разясни на подсъдимите правата им по чл.55 от НПК.

          ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.

АДВ. Р.: Нямаме отводи и нови искания.

АДВ. Б.: Нямаме отводи и нови искания.

ПОДС. С. П.: Нямам отводи и нови искания.

ПОДС. Р. А.: Нямам отводи и нови искания.

ПОДС. А. П.: Нямам отводи и нови искания.

ПОДС. Т. И.:: Нямам отводи и нови искания.

 

Съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ същото.

ПОДС. С. П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. СъглА.съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДС. Р. А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. СъглА.съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДС. А. П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. СъглА.съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДС. Т. И.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. СъглА.съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът намира, че така представеното споразумение, е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 от НПК и следва на осн. чл. 382, ал.6 от НПК съдържанието му да бъде вписано в настоящия съдебен протокол.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

ПОДСЪДИМИЯТ С.С.П. – ** г., ****** произход, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен – живущ на съпружески начала, неосъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК за това, че на 31.03.2017 г. в с. Шишманци, обл. Пловдив, в съучастие като съизвършител с Р.Д.А., ЕГН **********, Т.С.И., ЕГН: ********** и А.В.П., ЕГН **********, чрез използване на техническо средство - каруца е отнел чужди движими вещи - 7 бр. полиетиленови тръби с дължина от 8 метра на стойност 140 лв., 1 бр. полиетиленова тръба с дължина от 5.60 метра на стойност 15 лв. или всичко на обща стойност - 155 лв., от владението на ДЗЗД „Консорциум екологичен завод“, без съгласие на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК на подсъдимия С.С.П., при условията на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така определеното наказание за  срок от ТРИ ГОДИНИ, считан от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. 

          ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА времето, през което подс. С.С.П. е бил задържан по реда на ЗМВР на 07.04.2017г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.Д.А. – ** г., ****** произход, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен – живеещ на съпружески начала, осъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК за това, че на 31.03.2017 г. в с. Шишманци, обл. Пловдив, в съучастие като съизвършител с А.В.П., ЕГН **********, Т.С.И., ЕГН: ********** и С.С.П., ЕГН: **********, чрез използване на техническо средство - каруца е отнел чужди движими вещи - 7 бр. полиетиленови тръби с дължина от 8 метра на стойност 140 лв., 1 бр. полиетиленова тръба с дължина от 5.60 метра на стойност 15 лв. или всичко на обща стойност - 155 лв., от владението на ДЗЗД „Консорциум екологичен завод“, без съгласие на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК на подсъдимия Р.Д.А., при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така определеното наказание за  срок от ТРИ ГОДИНИ, считан от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. 

          ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА времето, през което подс. Р.Д.А. е бил задържан по реда на ЗМВР на 07.04.2017г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ПОДСЪДИМИЯТ А.В.П. – ** г., ****** произход, български гражданин, неграмотен,  безработен, неженен – живеещ на съпружески начала, неосъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК за това, че на 31.03.2017 г. в с. Шишманци, обл. Пловдив, в съучастие, като съизвършител с Р.Д.А., ЕГН **********, Т.С.И., ЕГН: ********** и С.С.П., ЕГН: **********, чрез използване на технически средство - каруца е отнел чужди движими вещи - 7 бр. полиетиленови тръби с дължина от 8 метра на стойност 140 лв., 1 бр. полиетиленова тръба с дължина от 5.60 метра на стойност 15 лв. или всичко на стойност - 155 лв., от владението на ДЗЗД „Консорциум екологичен завод“, без съгласие на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК на подсъдимия А.В.П., при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така определеното наказание за  срок от ТРИ ГОДИНИ, считан от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. 

          ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА времето, през което подс. А.В.П. е бил задържан по реда на ЗМВР на 07.04.2017г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ПОДСЪДИМИЯТ Т.С.И.** г., ****** произход, български гражданин, неграмотен, безработен, женен, реабилитиран, ЕГН:********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 28, ал. 1 от НК за това, че на 31.03.2017 г. в с. Шишманци, обл. Пловдив, в съучастие като съизвършител с Р.Д.А., ЕГН **********, А.В.П., ЕГН: ********** и С.С.П., ЕГН: **********, чрез използване на техническо средство - каруца, е отнел чужди движими  вещи - 7  бр. полиетиленови тръби с дължина от 8 метра на стойност 140 лв. и 1 бр. полиетиленова тръба с дължина от 5.60 метра на стойност 15 лв. или всичко на стойност - 155 лв., от владението на ДЗЗД „Консорциум екологичен завод“,  без съгласие на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, като дението е извършил повторно в немаловажен случай, след като е бил осъден с влязло в  сила Определение № 1247/21.12.2011 г. по НОХД № 8229/2011 г. по  на Районен съд - гр. Пловдив, влязло в сила на 21.12.2011 г. и с което е одобрено споразумение от 21.12.2011 г. за друго такова престъпление.

За така извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 28, ал. 1 от НК на подсъдимия Т.С.И., при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така определеното наказание за  срок от ТРИ ГОДИНИ, считан от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. 

          ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА времето, през което подс. Т.С.И. е бил задържан по реда на ЗМВР на 07.04.2017г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

          ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимите С.С.П., Р.Д.А., А.В.П. и Т.С.И. да заплатят сумата 57 лева /петдесет и седем лева/ представляваща разноски - вносими по сметка ОД на МВР-Пловдив.

 

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

 

ПРОКУРОР: ......................            ПОДСЪДИМ:.................................

/Светла Николова/                              /С. П./      

 

 

ЗАЩИТНИК :.........................                                                         /адв. Б./  

 

ПОДСЪДИМ:.................................

. А./

 

 

ЗАЩИТНИК :.........................                                                        /адв. Б./

 

ПОДСЪДИМ:.................................

/ А. П./

 

 

ЗАЩИТНИК :.........................                                                        /адв. Б./

ПОДСЪДИМ:.................................

. И./

 

 

ЗАЩИТНИК :.........................                                                        /адв. Р./

 

          Съдът намира, че така постигнатото подробно и окончателно споразумение не противоречи на закона и на морала, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по НОХД № 3628/2019г. по описа на Районен съд Пловдив, VІІІ н.с. следва да се прекрати, а взетата спрямо подсъдимите С.С.П., Р.Д.А., А.В.П. и Т.С.И. мярка за неотклонение „Подписка“, Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.384, ал.3, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК

ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив, представлявана от прокурор СВЕТЛА   НИКОЛОВА от една страна и подсъдимия С.С.П. и АДВ. А.Б., подсъдимия Р.Д.А. и АДВ. А.Б., подсъдимия А.В.П. и АДВ. А.Б. и подсъдимия Т.С.И. и АДВ. И.Р. от друга страна споразумение за решаване на НОХД № 3628/2019г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ н.с.

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №3628/2019г. по описа на Пловдивски районен съд, VІІІ н.с.

          ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимите С.С.П., Р.Д.А., А.В.П. и Т.С.И. мярка за неотклонение „Подписка“.

         

           Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

         

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                          /п/

                                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                                                          /п/

2.

/п/

                                               

                                                                               СЕКРЕТАР:

                                                                                                          /п/

Вярно с оригинала!

ВК