НОХД 3625/2019 - Споразумение - 31-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 3625/2019г.

П Р О Т О К О Л № 658

31.07.2019 г.                                                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ХХІV наказателен състав

На тридесет и първи юли                    две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

           

  

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3625 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 15,15 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ:

П.Т.П. – редовно призован, се явява лично и с упълномощения си защитник - адв. Д.А..

ПРОКУРОР: Да се даде ход разпоредително заседание. Имаме готовност днес да вземем становище по всички въпроси, които следва да бъдат обсъдени в разпоредителното заседание.

АДВ. А.: Да се даде ход разпоредително заседание. Имаме готовност днес да вземем становище по всички въпроси, които следва да бъдат обсъдени в разпоредителното заседание.

Съдебният състав намира, че с оглед изявленията на страните не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на разпоредителното заседание.

Ето защо Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

Сне се самоличността на подсъдимия

П.Т.П. - роден на ******, б., българско и канадско гражданство, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

 

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

ПОДС. П.: Разбрах правата си по закон.

ПРОКУРОР: Получили сме съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда и сме уведомени за въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК, преди повече от 7 дни.

АДВ. А.: Получили сме съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда и сме уведомени за въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК, преди повече от 7 дни.

ПОДС. П.: Получил съм препис от обвинителния акт на РП гр. Пловдив и от разпореждането на съда за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда и сме уведомени за въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК, преди повече от 7 дни.

Съдът разясни на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар.

ПРОКУРОР: Нямам отводи.

АДВ. А.: Нямам отводи.

ПОДС. П.: Нямам отводи.

Съдът, след съвещание, счита, че са налице условията да се започне обсъждане на въпросите по чл. 248 от НПК, поради което

О П Р Е Д ЕЛ И:

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО ЧЛ. 248, АЛ. 1 НПК, като Съдът уведоми страните, че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал.1, т.3, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

ПРОКУРОР: Считам, че делото е подсъдно на Районен съд Пловдив. Няма основания за спиране и прекратяване на наказателното производство. Не е допуснато в хода на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да засяга правата на страните. Считам, че не следва делото да се разгледа при закрити врати. По отношение на т. 4 считам, че са налице условията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК. Нямам нови искания за събиране на доказателства. Не е необходимо разглеждането на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Моля взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия да бъде потвърдена. Нямам нови искания за събиране на доказателства.

АДВ. А.: Изцяло сме съгласни с така казаното от представителя на държавното обвинение. Доверителят ми и аз приемаме, че всичко това е така. Делото е подсъдно на настоящия съд. Считам, че по време на досъдебното производство не са допуснати съществени процесуални нарушение на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване правата на подсъдимия. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, тъй като има такъв, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Няма основание за изменение на мярката за неотклонение на подзащитния ми.

Ние обсъдихме параметри на споразумение, при което постигнахме съгласие между страните, поради което моля делото да продължи по този ред. По т. 4 правим искане за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

ПОДС. П.: Поддържам изцяло защитника си. Не са ми нарушени правата. Осъзнавам вината си. Желая делото да приключи със споразумение.

Съдебният състав, като изслуша становището на страните и като обсъди въпросите, предмет на разпоредителното заседание, намира, че делото е подсъдно на съда, не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. Съдът счита, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването съдебно-следствени действия по делегация. Съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия П.Т.П. мярка за неотклонение „Подписка“ следва да бъде потвърдена, тъй като същата съответства на целите, посочени в чл. 57 от НПК и не са налице основания за нейното изменяне или отменяне.

Във връзка с направеното от подсъдимия и неговия  защитник искане за сключване на споразумение с РП - гр. Пловдив за прекратяване на наказателното производство и доколкото Съдът намира, че са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, ще следва да се пристъпи към незабавно разглеждане на същото след провеждане на разпоредителното заседание.

Мотивиран от горното

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТАТИРА, че в хода на досъдебното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничили процесуалните права на подсъдимия и на пострадалия.

ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия П.Т.П. мярка за неотклонение „Подписка“.

Определението относно мярката за неотклонение и липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Пловдив по реда на глава ХХІІ от НПК.

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК.

Съдът разясни  на подсъдимия  характера на процедурата по реда на Глава 29 от НПК.  

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. Нямам доказателствени искания.

АДВ. А.: Нямам отводи и нови искания.

ПОДС. П.: Нямам отводи  и нови искания.

         ПРЕДОСТАВИ СЕ възможност на страните да обсъдят параметри на споразумение.

ПРОКУРОР: Представям споразумение в писмен вид, което постигнахме и изготвихме, и моля да го одобрите.

АДВ. А.: Моля да одобрите представеното споразумение.

ПОДС. П.: Моля да одобрите представеното споразумение.

Съдът, с оглед на това, че е сезиран със споразумение за решаване на делото преди приключване на съдебното следствие, съобразно с чл.384 от НПК, намира, че следва да се пристъпи към процедурата по реда на глава 29 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ДОКЛАДВА представеното от страните споразумение за решаване на делото.

ДОКЛАДВА СЕ споразумението чрез прочитането му от прокурора.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК Съдът разясни на подсъдимия П.Т.П. обстоятелствата, свързани със сключване на споразумение за решаване на досъдебното производство и го разпита разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях, както и доброволно ли е подписал споразумението.

         ПОДС. П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдебният състав намира, че съдържането на представеното споразумение следва да бъде вписано в съдения протокол, предвид на което и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното споразумение за прекратяване на наказателното производство, както следва:

Подсъдимият П.Т.П. - роден на ******, б., българско и канадско гражданство, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.354а ал. 5 вр. ал.3 т.1 от НК за това, че на 14.03.2019 г. в гр. Пловдив, в маловажен случай без надлежно разрешително е държал наркотични вещества – високорискови наркотични вещества – канабис/марихуана/ с общо нето тегло 0,831 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 5,7 тегловни %, на стойност 4,98 лева /съгласно приложение № 2 от Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството/.

За така извършеното от подсъдимия П.Т.П. престъпление по чл.354а ал. 5 вр. ал.3 т.1 от НК на основание чл. 54 ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание „ГЛОБА” в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. П.Т.П., ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените по досъдебното производство разноски в размер на 93,92 лева /деветдесет и три лева и деветдесет и две стотинки/ лева за експертиза.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - накрайник за наргиле – жълт, находящо се при домакина на 05 РУ МВР ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумение.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                   ПОДСЪДИМИЯТ:

ПРОКУРОР:........................                                                ......................

/Г. ХАРИЗАНОВ/                                      /П. П./

                                              

ЗАЩИТНИК:.............................                   

      /АДВ. А./

  

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения му вид, като бъде отменена наложената мярка за неотклонение „Подписка“ на подс. П.Т.П., ЕГН ********** и да бъде прекратено наказателното производство по НОХД № 3625/2019 г. по описа ПРС, ХХІV н.с.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП – Пловдив и подс. П.Т.П., ЕГН ********** чрез упълномощения си защитник - адв. Д.А., споразумение за решаване на делото.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. П.Т.П., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

         ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 3625/2019 г., по описа на ПРС – ХХІV н.с.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Уведоми се подс. П.Т.П., че му се предоставя 7-дневен срок от днес за доброволно изпълнение по отношение на дължимите глоба и разноски, като след изтичането му, ако не бъде внесена сумата по определената сметка ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 15,35 часа.

                     

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               СЕКРЕТАР:      

 

ВЯРНО С ОРИГНАЛА! ДТ