НОХД 3576/2019 - Присъда - 18-09-2019

Присъда по Наказателно дело 3576/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

№231                            18.09.2019 г.                 гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                     ХХ наказателен състав

На осемнадесети септември                         две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

 

Секретар: Славка Иванова

Прокурор: Евгений Милев

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 3576  по описа за 2019 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Т.Р.С. – родена на *** г. в гр. П., б., б.г., с *** образование, неработеща, разведена, осъждана, с постоянен адрес ***, живуща ***, ЕГН: ********** за ВИНОВНА в това, че за периода от м. ноември 2017 г. до м. април 2018 г., включително в с. Калековец, област Пловдив, след като е била осъдена с Решение № 343 от 02.02.2017 г. на Районен съд гр. Пловдив по дело № 13708/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ІV брачен състав, влязло в законна сила от 02.02.2017 г. да издържа свои низходящи – малолетните си деца М.А.И. ЕГН ********** и Р.А.И. ЕГН **********, съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно шест месечни вноски в размер на 115 лева месечно за всяко дете (общо 230 лв. месечно за двете деца), общо в размер на 1380 лева, като деянието в периода от м. февруари 2018 г. до м. април 2018 г. е извършено повторно – след като е била осъдена с влязла в сила присъда за друго такова престъпление (Присъда № 14/22.01.2018 г. по НОХД № 8242/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, влязла в законна сила на 07.02.2018 г.), поради което и на основание чл. 183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК вр. чл.373, ал.2, вр. чл.371, т.2 от НПК вр. чл.58а, ал.1 и ал.5, вр. чл. 54 от НК я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ при следните пробационни мерки:

- по чл. 42а, ал.1 вр. ал.2, т. 1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично;

- по чл. 42а, ал.1, вр. ал.2, т. 2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ;

- по чл. 42а, ал.1 вр. ал. 2, т. 6 от НК - безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност по ДВЕСТА ЧАСА ГОДИШНО ЗА СРОК ОТ ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ, и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ чрез обявяване на присъдата на съответните места в Кметството по постоянния й адрес:***.

 

 

Присъдата подлежи на обжалване и/или протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

                                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.