НОХД 3574/2019 - Определение - 24-07-2019

Определение по Наказателно дело 3574/2019г.

ПРОТОКОЛ №1222

24.07.2019 година                                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    ХХ наказателен състав

На  двадесет и четвърти юли                         две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

                  

СЕКРЕТАР: СЛАВКА ИВАНОВА

ПРОКУРОР: СВЕТЛА НИКОЛОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3574 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 11:15 часа се явиха:

РП – ПЛОВДИВ – редовно и своевременно призована, изпраща представител прокурор НИКОЛОВА.

 

ПОДС. Б.П.Б. редовно призован, се явява лично.  

В залата се явява упълномощеният му защитник от досъдебното производство адв. А.Б. ***.

 

          ПРОКУРОР: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание и съм уведомен за въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК преди повече от 7 дни. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

          АДВ. Б.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание и съм уведомен за въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК преди повече от 7 дни. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

          ПОДС. Б.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание и съм уведомен за въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК преди повече от 7 дни. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

          Съдът, намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

          ОПРЕДЕЛИ:

          ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

          СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на подсъдимия съгл.чл.272, ал.1 от НПК:

          Б.П.Б. - роден на *** ***,  б., б.г., неосъждан, с ** образование, разведен, безработен, живущ ***, ЕГН: **********.

 

          Съдът разясни на подсъдимия правото му да участва в обсъждането на въпросите, предмет на разпоредителното заседание, както и правата му по чл. 55 от НПК.

 

ПОДС. Б.: Разбирам правата си.

 

СЪДЪТ разясни на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар, правото им на възражения и искания съгл. чл.274 и чл.275 от НПК:

 

ПРОКУРОР: Нямам искания, възражения и отводи.

АДВ. Б.: Нямам искания, възражения и отводи.

ПОДС. Б.: Нямам искания, възражения и отводи.

 

СЪДЪТ разясни на участниците в разпоредителното заседание разпоредбата на чл. 248 ал. 3 от НПК, а именно, че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1 т. 3 на чл. 248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик или, които са приети за несъществени.

 

С оглед липсата на отводи, възражения и искания съдът намира, че следва да се пристъпи към обсъждане на въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИСТЪПВА СЕ към обсъждане на въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК.

 

ПРОКУРОР: На първо място считам, че делото е подсъдно на съда и понастоящем няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство. Отделно от това на досъдебното производство, считам, че не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия или пострадалата. Към настоящия има данни да са налице предпоставки за сключване на споразумение по реда на глава 29 от НПК.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, не са налице основанията за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, служебен защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия Б. „Подписка“ следва да бъде потвърдена. Нямам искания за събиране на нови доказателства извън събраните в хода на досъдебното производство.

 

АДВ. Б.: Също считам, че делото е подсъдно на настоящия съд, че не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Считам, че допуснатите между обвинителния акт и двете постановления несъответствия могат да се изчистят и делото да приключи по реда на глава 29 от НПК със споразумение. Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, не са налице основанията за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, служебен защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Взетата мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо подзащитния ми следва да бъде потвърдена. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

 

ПОДС. Б.: Съгласен съм с казаното от моя защитник, желая да сключа споразумение по реда на глава 29 от НПК. Съгласен съм, че делото е подсъдно на този съд, че не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Няма допуснати процесуални нарушения в хода на досъдебното производство, които да накърняват правата ми. Желая делото да се гледа по реда на глава 29 от НПК и да сключа споразумение и мярката ми за неотклонение „Подписка“ да бъде потвърдена. Няма нужда от събиране на нови доказателства.

 

Съдът, след като изслуша становищата на страните по въпросите, визирани в чл. 248, ал. 1 от НПК, намери следното:

Делото е подсъдно на съда, липсват основания за прекратяване или за спиране на наказателното производство.

По отношение на въпросите предмет на обсъждане съгласно т.3 на чл.248, ал. 1 от НПК дали в хода на досъдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на обвиняемия или на пострадалия, съдът намира, че такива съществуват.

От материалите по досъдебното производство се установява, че подсъдимият Б. е привлечен в качеството му на обвиняем на 31.01.2019 г. първоначално  за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Впоследствие е изготвено ново постановление, с което същият е привлечен в същото процесуално качество за други престъпления - по чл.343в, ал.3, вр.ал.1 от НК, чл. 270, ал.1 от НК и  чл.345, ал.1 от НК.

Видно от съдържанието на внесения обвинителен акт подс. Б.Б. е предаден на съд за престъпления по чл.343б, ал.1 от НК, чл.343в, ал.3, вр.ал.1 от НК, чл. 270, ал.1 от НК и  чл.345, ал.1 от НК.

В материалите по досъдебното производство липсва постановление за частично прекратяване  по отношение на престъплението, фигуриращо в  постановлението от 31.01.2019г. Същевременно във второто постановление за привличане от 22.05.2019 г.  престъплението по чл.343б, ал.1 от НК  липсва, а видно от съдържанието на обвинителния акт подсъдимият е бил предаден на съд за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, чл.343б, ал.1 от НК, чл.343в, ал.3, вр.ал.1 от НК, чл. 270, ал.1 от НК и  чл.345, ал.1 от НК. По този начин подсъдимият не е могъл да разбере в образуваното срещу него досъдебно производство за кои точно престъпления ще бъде предаден на съд. Използваният подход при привличането на обвиняемия е в разрез с нормата на чл.225 от НПК, съгласно която когато срещу лицето се съберат доказателства за други престъпления, в новото постановление за привличане трябва да се включат всички престъпления. Изразът, използван в цитираната норма , а именно „да се включат“ не означава да се изключат първоначалните престъпления.  В този смисъл са и насоките, дадени в ТР № 2/2002 по н.д. 2/2002 на ОСНК  на ВКС, според което при наличието на множество на обвиненията за едно и също деяние,  правото на защита на обвиняемия действително би било затруднено. Съществува само едно ­ последно формулирано обвинение, по което прокурорът може да реши да внесе обвинителен акт, без да е длъжен да се произнася по предходните обвинения. Посоченият пропуск се отнася до действие по привличане на обвиняемия , което не може да бъде отстранено в съдебната фаза на процеса, дори и при наличие на сключено между страните споразумение, което предлагат на съда да бъде одобрено.

Тези са съображенията на съда, според които съдебното производство следва да се прекрати и делото да се върне на Районна прокуратура за отстраняване на допуснатите съществени процесуални  нарушения.

По отношение на взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия, съдът намира, че не са налице основания към настоящия момент, налагащи нейната отмяна или изменение, поради което същата следва да бъде потвърдена.

Съдът, намира, че с оглед изхода на разпоредителното заседание е безпредметно да се произнася по останалите въпроси, предвидени в чл.248, ал.1 от НПК - по т.4, т.5, т.7,т.8 и по чл.248, ал.2 от НПК.

Така мотивиран и на основание чл.249, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.248, ал.5, т.1, вр. ал.1, т.3 от НПК,

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЯВЯВА, че делото е подсъдно на съда. Липсват основания за прекратяване или за спиране на наказателното производство.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №3574/2019г. по описа на РС – Пловдив, ХХ н.с. поради допуснати съществени процесуални нарушения довели до ограничаване правата на подсъдимия, които са отстраними.

ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните нарушения съгласно мотивната част на определението.

ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо подсъдимия Б.П.Б. с ЕГН **********.

Определението по чл.248, ал.1 т.3 и 6  подлежи на обжалване или протестиране пред ОС-Пловдив по реда на глава ХХІІ от НПК.

                  

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11:30 ч.

 

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

  СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.