НОХД 3474/2019 - Присъда - 01-10-2019

Присъда по Наказателно дело 3474/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 241

01.10.2019 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ІХ  нак. състав

На първи октомври                   две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЙОАННА ТРИОНСКА

                                                                          2. БИСЕРКА КОСТОВА

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: ЕЛКА КАРАНИНОВА

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 3474 по описа за 2019 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДС. К.И.Х. – роден на *** ***, ***, български гражданин, със средно техническо образование, пенсионер, женен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 29.10.2015 г. в гр. Пловдив на ул.“Лука Касъров“ срещу №13, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Сеат Ибиза“ с рег.номер № *** е нарушил правилата за движение:

чл.40, ал.2 от ЗДвП – „По време на движението си назад водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, а когато това е невъзможно, той е длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности“, при което по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на М.Я.И. с ЕГН **********, изразяваща се в счупване на голямопищялната кост на левия крак в горната част, довела до трайно затрудняване на движенията на долен ляв крайник – престъпление по чл.343, ал.1, буква „Б“, предл.2-ро, вр. чл.342 ал.1 от НК, като на основание чл.78А, ал. 1 и ал.4 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

        

ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.Х. /със снета самоличност/ ЗА НЕВИНЕН в това на 29.10.2015 г. в гр.Пловдив на ул.“Лука Касъров“ срещу №13, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Сеат Ибиза“ с рег.номер № *** да е нарушил правилата за движение:

чл.5, ал.1 от Закона за движение по пътищата „Всеки участник в движението по пътищата:

т.1 с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди“

чл.20 ал.2 от Закона за движение по пътищата – Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, в превозвания товар, с характера и интензивността на движението, в конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

чл.40 ал.1 от ЗДвП – „Преди да започне движение назад, водачът е длъжен да се убеди, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения за останалите участници в движението“, както и че е избягал от местопроизшествието, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.343, ал.3, пр.6, буква „А“ от НК.

 

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К.И.Х. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата направените разноски на досъдебното производство в размер на 438 /четиристотин тридесет и осем/ лева, по сметка на ОДМВР гр. Пловдив.

 

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К.И.Х. ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, представляваща направени разноски по НОХД № 6719/2016 г. по описа на РС – Пловдив, ІІ н. с., както и сумата от 60 /шестдесет/ лева, представляваща направени разноски по настоящото дело, или общо сумата от 180 /сто и осемдесет/ лева по сметка на Районен съд гр. Пловдив.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС – Пловдив.

                                         

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п)

 

 

                                                                       2. (п)

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.