НОХД 3206/2019 - Споразумение - 04-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 3206/2019г.

     

                  П Р О Т О К О Л   № 589

 

04.07.2019 година                                                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              VІ наказателен състав

На четвърти юли                               две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

                                          Съдебни заседатели: ГЕОРГИ СТАНЕВ

                                                                             КРАСИМИРА ПЕТКОВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор БОЖИДАР ЕЛКИН

 

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 3206 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

Производството е по реда на 248 от НПК.

РП - ПЛОВДИВ редовно призована, изпраща представител.

ПОДСЪДИМИЯТ М.И., се явява лично и с адв. Д.,  с пълномощно по делото.

ПОСТРАДАЛИТЕ:

Г.Ц., редовно призована, се явява лично.

Р.Х., редовно призована, чрез родител С.Р.А.Х., се явява лично.

С.  С., редовно призована, се явява лично.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОСТРАДАЛАТА Ц.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОСТРАДАЛАТА Х.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОСТРАДАЛАТА С.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Д.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМИЯТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание по делото, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

М.А.И., роден на *** ***,  ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********.

ПОДС. И.: Получих препис от обвинителния акт, съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда  преди повече от 7 дни. Уведомен  съм за въпросите по чл.248, ал.1 от НПК.

СЪДЪТ разясни на подсъдимия правото му да участва в обсъждането на въпросите, предмет на разпоредителното заседание, както и правата му по чл. 55 НПК.

ПОДС. И.: Разбирам правата си. 

 

Сне се самоличността на пострадалите:

Г.Ф.Ц. – 47 г., ***, български гражданин, разведена, неосъждана, без родство с подсъдимия.  

Р.Т.Х. – 15 г., ***, български гражданин, неомъжена, неосъждана, без родство с подсъдимия.

С.Д.С. – 29 г., ***, български гражданин, неомъжена, неосъждана, без родство с подсъдимия.

Съдът разясни на пострадалите правото им да участват в обсъждането на въпросите, предмет на разпоредителното заседание, както и правата по чл. 76 и чл. 84 НПК.

 

По делото е постъпило заявление с вх. № 38880/13.06.2019 г.  от Р.Х., че не желае да участва като страна в процеса, тъй като телефонът й е върнат. 

По делото  е постъпила молба с вх. № 37154/08.06.2019 г. от С.С., с която желае да се конституира като граждански ищец, след което е постъпила нова молба с вх. № 39182/13.06.2019 г.  от същата, с която заявява, че оттегля молбата си да бъде конституирана като граждански ищец и не желае да се конституира като страна в процеса. 

ПОСТРАДАЛАТА Ц.: Разбирам правата си.  Не желая да се конституирам като страна в процеса.

 

ПОСТРАДАЛАТА Х.: Разбирам правата си.  Не желая да се конституирам като страна в процеса.

 

ПОСТРАДАЛАТА С.: Разбирам правата си.  Не желая да се конституирам като страна в процеса.

 

СЪДЪТ РАЗЯСНИ на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар и разпоредбата на чл 248 ал. 3 от НПК

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи.  Разбирам последицата на чл. 248 ал. 3 от НПК

ПОСТРАДАЛАТА Ц.: Нямам искания за отводи. Разбирам последицата на чл. 248 ал. 3 от НПК.

ПОСТРАДАЛАТА Х.: Нямам искания за отводи. Разбирам последицата на чл. 248 ал. 3 от НПК.

ПОСТРАДАЛАТА С.: Нямам искания за отводи. Разбирам последицата на чл. 248 ал. 3 от НПК.

АДВ. Д.: Нямам искания за отводи. Разбирам последицата на чл. 248 ал. 3 от НПК

ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи. Разбирам последицата на чл. 248 ал. 3 от НПК

 

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО ЧЛ. 248, АЛ. 1 НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Считам, че делото е подсъдно на Районен съд – Пловдив.

Няма основания за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство.

Не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, и на пострадалите. 

Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на особените правила, тъй като са възстановени щетите. 

Няма основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

Няма основания за изменение на действащата понастоящем мярка за неотклонение „Задържане под стража“, поради което същата следва да бъде потвърдена.

Нямам искания за събиране на нови доказателства извън събраните в хода на досъдебното производство.

 Ако не се разгледа делото по реда на особените правила, моля да отложите делото и го насрочите по общия ред с призоваване на всички лица от списъка за призоваване по обвинителния акт.

 

ПОСТРАДАЛАТА Ц.: Поддържам казаното от прокурора. Не са налице процесуални нарушения.

ПОСТРАДАЛАТА Х.: Поддържам казаното от прокурора. Не са налице процесуални нарушения.

ПОСТРАДАЛАТА С.: Поддържам казаното от прокурора. Не са налице процесуални нарушения.

 

АДВ. Д.:  Делото е подсъдно на РС – Пловдив.

Няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство.

Не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, и на пострадалите. 

Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК, с оглед възстановените щети. 

Няма основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

Нямам искания за събиране на нови доказателства.

Моля да разгледате по реда на Глава ХХІХ от НПК незабавно след приключване на разпоредителното заседание. Параметрите, които обсъдихме днес с прокурора са   три години и шест месеца  лишаване от свобода, при първоначален общ режим, тъй като са минали повече от 5 години от търпяното наказание, съгласно  т. 3 на чл. 57 от ЗИНЗС

 

ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от адвоката ми.

 

СЪДЪТ, след като взе предвид становищата на страните и като съобрази въпросите, предвидени в чл. 248, ал. 1 НПК, намери следното:

Делото е подсъдно на Районен съд - Пловдив;

Няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство;

На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и  на пострадалите;

 С оглед искането на защитата за разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК, с  посочени параметри на споразумение,  то налице са основанията за разглеждане на делото по реда на особените правила; 

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;

 Липсват основания за изменение на действащата понастоящем мярка за неотклонение „Задържане под стража“, поради което същата следва да бъде потвърдена;

Не са налице искания за събиране на нови доказателства;

Предвид всичко гореизложено, следва да се пристъпи към незабавно разглеждане на делото по реда на глава двадесет и девета от НПК.

Ето защо Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТАТИРА, че в хода на досъдебното производство не са допуснати отстраними  съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и пострадалите.

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия М.А.И. мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

 

Определението подлежи на обжалване в частта, касаеща мярката за неотклонение в 7-дневен срок от днес пред ПОС по реда на Гл. ХХІІ НПК.

 

С оглед разпоредбата на чл.252 ал.1 от НПК ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК, с оглед искането на страните.

РАЗЯСНИ се на подсъдимият характера на процедурата по глава 29 от НПК.

АДВ. Д.: Представям две разписки, видно от които невъзстановените щети са възстановени.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат.

Съдът счита, че представените разписки са относими и следва да бъдат приети, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА И ПРИЕМА разписка от С. Д. С.  за сумата от 145 лв.,  както и разписка от Г.Ф.Ц. за сумата от 295 лв.

          ПРОКУРОРЪТ:  Представям споразумение в писмен вид, което постигнахме и изготвихме и моля да го одобрите.

         АДВ. Д.:  Моля, да одобрите представеното споразумение.

         ПОДС. И.: Моля, да одобрите представеното споразумение.

 

С оглед представеното споразумение, Съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ споразумението чрез прочитането му.

 

ПОДС.И.:  Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение. Не желая делото да се разглежда по общия ред.

 

СЪДЪТ намира, че така представеното споразумение, е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 от НПК и следва на осн. чл. 382, ал.6 от НПК съдържанието му да бъде вписано в настоящия съдебен протокол.

         Ето защо

         О П Р Е Д Е Л И:

         ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

Подсъдимият М.А.И., роден на *** ***, понастоящем в Затвора - гр. Пловдив, ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** е иизвършил ВИНОВНО престъпление по чл. 198, ал.1, пр.I вр. чл.26, ал.1 НК за това, че в   периода от 15.01.2019г. до 17.01.2019г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи, от владението на Г.Ф.Ц., Р.Т.Х. и С. Д. Ф., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, както следва:

- на 15/16.01.2019г. в гр.Пловдив, е отнел 1 брой дамска чанта на стойност 22 лева, 1 брой дамско портмоне на стойност 9 лева, 1 брой мобилен телефон ‘‘Нокия 3‘‘ с ИМЕЙ 356802082603290 на стойност 134 лева и парична сума в размер на 130 лева- всичко на обща стойност 295 лева от владението на Г.Ф.Ц. ***, като е употребил за това сила – изблъскал я в областта на гърба и издърпал дамската й чанта;

- на 17.01.2019г., около 21:05 часа, в гр.Пловдив, е отнел 1 брой мобилен телефон ‘‘Huawei, модел ‘‘Y6‘‘ с ИМЕЙ 867985032356887, на стойност 170 лева от владението на Р.Т.Х. ***, като е употребил за това сила –  издърпал е от ръката й мобилния апарат и

- на 17.01.2019г., около 21:25 часа, в гр. Пловдив, е отнел 1 брой дамска чанта, на стойност 34 лева и 1 брой мобилен телефон марка “Алкател‘‘, модел ‘‘Айдъл 2” с ИМЕЙ № 864694020428640 на стойност 111 лева- всичко на обща стойност 145 лева от владението на С. Д. С. ***, като е употребил за това сила – изблъскал я, след което издърпал дамската й чанта, която носела през рамо и я ударил с ръка в областта на лицето,

като стойността на всички отнети вещи е 610 лева.

За така извършеното от подсъдимия М.А.И.  престъпление  по чл. 198, ал.1, пр.I вр. чл.26, ал.1 НК му се НАЛАГА наказание при условията на чл. 54 от НК ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ  МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 57 ал. 1 т.3  от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ  първоначален ОБЩ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода.

 На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т.1   от НК ПРИСПАДА от така  наложеното на подс. М.И. наказание времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР, НПК и с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ считано от  на 22.01.2019 г.

          ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подс.И.  да заплати направените на досъдебното производство разноски   в размер на 100,80 лева по сметка на ОД на МВР – Пловдив в полза на бюджета на Държавата.

 

 

ПРОКУРОР:                                     ПОДС. И.:

 

АДВ. Д.:              

 

 

 

СЪДЪТ, след съвещание, намира, че така представеното подробно и окончателно споразумение за решаване на делото не противоречи  на закона и на морала,  отговаря  на изискванията на на чл.381, ал.5 и ал.6 от НПК, а престъплението, за което е постигнато не е сред предвидените в чл.381, ал.2 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по НОХД № 3206/2019 г. по описа на Районен съд Пловдив, VІ н.с. следва да се прекрати, а взетата спрямо подсъдимия М.А.И., мярка за неотклонение, следва да бъде отменена.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.384, ал.3, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК.

ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив, представлявана от прокурор БОЖИДАР ЕЛКИН от една страна и подс. М.А.И. и защитникът му адв. К.Д. от друга страна споразумение за решаване на НОХД № 3206/2019г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІ н.с.

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3206/2019г. по описа на ПРС - VІ н.с. на осн. чл.24, ал.3 от НПК, на осн. чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимия М.А.И., мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

 

 Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Уведоми се осъденият, че му се предоставя 7 дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на  направените на досъдебното производство разноски, като след изтичането му ако не бъде внесена сумата по определената сметка ще бъде издаден служебно изпълнителен лист.

 

           Протоколът се изготви в С.З.

           Заседанието приключи в 10:40 ч.

 

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                             2.

 

                                                     СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС