НОХД 3143/2019 - Споразумение - 11-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 3143/2019г.

П Р О Т О К О Л  № 608

 

11.07.2019г.                                                        град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХХІІІ наказателен състав

На единадесети юли                                            2019 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                            Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:МИНКА ГАВРАИЛОВА

                                                                 ЙОРДАНКА ЗАПРЯНОВА

                           

СЕКРЕТАР: НАДЯ ТОЧЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛКА КАРАНИНОВА      

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД     3143 по описа за  2019  година.

На поименното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.Н.Д. -   редовно призован, се явява лично и с адвокат Я., от преди.

        ПОСТРАДАЛИЯТ В.А.К. – редовно призован, се явява лично.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ.Я.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС.Д.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 Съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

 Сне се самоличността на подсъдимия:

        С.Н.Д. - на *** ***, б., български гражданин, основно образование, излежава присъда, неженен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС.Д.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомен за въпросите по чл.248 ал.1 от НПК преди повече от 7 дни.

Сне се самоличността на свидетеля:

В.А.К. – … годишен, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без родство.

СЪДЪТ разясни на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар.

ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи.

АДВ. Я.: Нямам искания за отводи.

ПОДС.Д.: Нямам искания за отводи.

ПОСТР.К.: Нямам искания  за отводи.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО    чл. 248 АЛ. 1 НПК, като СЪДЪТ разясни на участниците в разпоредителното заседание разпоредбата на чл. 248, ал. 3 от НПК, а именно че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, на чл. 248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

ПРОКУРОР: Считам, че делото е подсъдно на Районен съд – Пловдив, в който е внесено за разглеждане. Според прокуратурата не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия и пострадалия. Към момента не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила. Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация. По отношение МНО, считам че същата не следва да се изменя. Към настоящия момент нямам искания за събиране на доказателства.

ПОСТР.К.: Поддържам казаното от прокурора.

АДВ.Я.: Считам, че делото е подсъдно на Районен съд - Пловдив. Считам, че не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия и пострадалия. Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация. По отношение на МНО, считам че в момента не следва да търпи някаква промяна. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Моля да ни бъде предоставена възможност да постигнем споразумение с представителя на РП – Пловдив.

ПОДС.Д.: Съгласен съм със защитника си.

След съвещание като прецени становищата на страните съдът намира, че делото му е подсъдно, не са налице основания за спиране или прекратяване на същото. В хода на ДП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Предвид становището на страните не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, нито такова при закрити врати, както и не е необходимо привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на друг защитник, вещо лице, преводач или тълковник, и както и не е необходимо  извършване на съдебни следствени действия по делегация.

По отношение на взетата спрямо подсъдимия Д. МНО „Подписка” същата следва да бъде потвърдена.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТАТИРА, че делото е подсъдно на съда.

Няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство.

На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

УКАЗВА на страните, че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия С.Н.Д.  мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението подлежи на обжалване в частта, касаеща мярката за неотклонение в 7-дневен срок от днес пред ПОС по реда на Гл. ХХІІ НПК.

 

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК.

 

ПРОКУРОР: Представям споразумение, което моля да бъде одобрено като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ.Я.: Моля да одобрите споразумението, тъй като не противоречи на закона и морала.

ПОДС. Д.: Съгласен съм с наказанието. Да се одобри споразумението.

 

ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДЕБНИЯ СЪСТАВ.

 

ПОДС.Д.:  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

Съдът  на основание чл. 384, ал. 1 вр. с чл. 382,  ал. 6 от НПК прие да впише в съдебния протокол прецененото за отговарящо на изискванията на закона споразумение, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на изготвеното между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Елка Каранинова и подсъдимият С.Н.Д. и защитникът на последният адвокат Я., споразумение, както следва:

 

ПОДСЪДИМИЯТ  С.Н.Д., роден на ***г***, б., български гражданин, основно образование, излежава присъда, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а“ от НК за това, че на 20.08.2018 год. в гр. Пловдив, в условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужда движима вещ – 1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг“, модел „1200“ на стойност 50.00 лв. от владението на В.А.К. без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои.

За така извършеното престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б.“а“ от НК  при условията на чл.55 ал.1 т.1  от НК на подсъдимият С.Н.Д. се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

 На основание чл.57 ал.1 т.2 б.Б от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия С.Н.Д. наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода да се изтърпи при  първоначален СТРОГ режим.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият С.Н.Д. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 65 лева по сметка на ОДМВР – Пловдив.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                   ПОДСЪДИМ: ......................

ПРОКУРОР: .................................                       /Д./

                / Е.КАРАНИНОВА/

                                                                                                                                                                                    ЗАЩИТНИК:.......................

                                                                   /адвокат Я./

 

                                                                   

                                                         

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

                                                                       /Т.СПАСОВА/

                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                          1.

 

                                                          2.

 

          

 

Съдът счита, че представеното споразумение, чието съдържание се вписа в съдебния протокол, съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 вр. ал. 6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид. Поради това и

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 384 вр. с  чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП – Пловдив, представлявана от прокурор …., и подсъдимият С.Н.Д.,  лично и чрез защитника си адвокат Я., споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 3143/2019г. по описа на РС Пловдив – ХХІІІ н.с.

Определението за одобряване на споразумението е ОКОНЧАТЕЛНО.

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр. с чл. 382, ал. 7  вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД № 3143/2019 г. по описа на ПРС – ХХІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимият С.Н.Д. МНО „ПОДПИСКА“ да бъде отменена.

Поради това и

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3143/2019г. по описа на ПРС – ХХІІІ н. с., на основание чл. 382, ал. 7 вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.Н.Д. МНО „ПОДПИСКА“.

  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът уведоми се осъденият С.Н.Д., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, които следва да бъдат платени по съответната сметка до изтичането на този срок, в противен случай ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

 

 

           Протоколът се изготви в СЗ.

           Заседанието се закри в 10.15 часа.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                          1.

 

                                                          2.

                                      

 

 

                                                                     СЕКРЕТАР:

 

 

 

вярно, секретар Н.Т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

 

Днес, 11.07.2019г. в гр.Пловдив се сключи настоящото споразумение  за  решаване на  НОХД № 3143/2019г. по описа на ПРС, ХХІІІ н.с. между Районна прокуратура, гр. Пловдив, представлявана от прокурор ЕЛКА КАРАНИНОВ от една страна и подсъдимия С.Н.Д., представляван от адвокат Я., от друга страна,  за следното:

 

            ПОДСЪДИМИЯТ  С.Н.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, излежава присъда, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а“ от НК за това, че на 20.08.2018 год. в гр. Пловдив, в условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужда движима вещ – 1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг“, модел „1200“ на стойност 50.00 лв. от владението на В.А.К. без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои.

За така извършеното престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б.“а“ от НК  при условията на чл.55 ал.1 т.1  от НК на подсъдимият С.Н.Д.  следва да се ОПРЕДЕЛИ и НАЛОЖИ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

 На основание чл.57 ал.1 т.2 б.Б от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия С.Н.Д. наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода следва да се изтърпи при  първоначален СТРОГ режим.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият С.Н.Д. /със снета по делото самоличност/ следва  да заплати направените разноски по делото в размер на 65 лева по сметка на ОДМВР – Пловдив.

 ПОДС.Д.: Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред:

                                                                       Подс:.............

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                              ПОДСЪДИМ: ......................

ПРОКУРОР: .................................                           /Д./

                   / Е.КАРАНИНОВА/

                                                                                                                                                                                                                                  ЗАЩИТНИК:.......................

                                                                                     /адвокат Я./