НОХД 3094/2019 - Определение - 29-11-2019

Определение по Наказателно дело 3094/2019г.

П Р О Т О К О Л №1928

 

29.11.2019 г.                                                              Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХІV наказателен състав

На двадесет и девети ноември       две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. СТАЙКА ПЕТРОВА

                                                                          2. ЗОЯ КУЗМАНОВА

Секретар: Славка Иванова

Прокурор: КИЧКА ПЕЕВА-КАЗАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 3094 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10,00 часа се явиха:      

 

Производството е по реда на чл. 306, ал.1 от НПК.

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - Пловдив редовно призована, изпраща представител.

ОСЪДЕНИЯТ Ф.М.С. редовно призован на домашния си адрес не се явява, не сочи причина.

В залата се явява адв. И.Г.П., назначен за служебен защитник от досъдебното производство на осъдения С..

ПРОКУРОР: След служебна справка в системата на Районна прокуратура – Пловдив се установи, че осъденият С. ***, който изтърпява присъда по НОХД 5055/2019 на ПРС – 22 н.с.

ДОКЛАДВА се справка съдимост на осъдения С..

 

ПРОКУРОР: Да не се дава ход на делото поради неявяването на осъдения, за следващо съдебно заседание да бъде призован от Затвора – Пловдив.

АДВ. П.: Поддържам становището на прокурора.

 

Съдът намира, че ход на делото не следва да се дава. От една страна отсъства подсъдимия С., за който се събраха данни, че се намира в Затвора – Пловдив, от друга страна производсвото в реда на чл.306 от НПК следва съда да се произнесе по последната присъда, а видно от справката съдимост последната влязла в сила присъда за осъдения Ф.С. е по НОХД №5055/2019 г. по описа на РС – Пловдив, ХХІІ н.с. Предвид изложеното производството по чл.306 от НПК следва да се разгледа от ХХІІ н.с. при Районен съд - Пловдив, а настоящото съдебно производство следва да се прекрати. Видно от тези съображения,

 

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по реда на чл.306 от НПК по НОХД №3094/2019г. по описа на ХІV н.с.

ДЕЛОТО да се докладва на ХХІІ н.с. при Районен съд – Пловдив.

 

Определението на съда е окончателно.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 10:12 часа.

 

СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                         2.

 

СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.