НОХД 2639/2019 - Определение - 16-07-2019

Определение по Наказателно дело 2639/2019г.

    П Р О Т О К О Л  № 1180

16.07.2019 година                                                                            град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                         ХХV  наказателен състав

На Шестнадесети юли                                                                            2018 година

В публично заседание в следния състав:

                                             

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

Секретар: Сийка Радева

Прокурор: ЕЛКА КАРАНИНОВА

Сложи за разглеждане докладвано от Съдията

НОХД № 2639 по описа за 2019 година

На именно повикване в 13:30 часа се явиха:

Заседанието се открИ.в 13:40 часа.

 

Производството е по реда на чл. 248 от НПК.

          ПОДСЪДИМАТА Д.А.Д. – уведомена от предходното съдебно заседание, явява се лично и с адвокат А.О., упълномощен защитник от досъдебното производство.

РП-ПЛОВДИВ изпраща представител.

          ПОСТРАДАЛИТЕ:

Б.Е.М. – редовно призован, не се явява.

Р.К.С. - редовно призована в качеството й на настойник на пострадалия А.Х.С., явява се лично. В залата се явява адвокат И.Д., който представя пълномощно от Р.С. в качеството й на майка и настойник на А.Х.С..

Х.А.С. - редовно призован в качеството му на настойник на пострадалия А.Х.С., явява се лично. За същия се явява адвокат И.Д., с представено по делото пълномощно от Х.С. в качеството му на баща и настойник на А.Х.С..

И.С.Б. – уведомена от предходното съдебно заседание, явява се лично и с повереника си адвокат Р.П..

По делото е постъпила изисканата Справка съдимост за подсъдимата Д., актуална към настоящия момент.

По делото е постъпила Молба от И.Б. чрез адвокат Р.П. в качеството й на пострадала от престъплението, за което е внесен обвинителен акт, с която моли да бъде конституирана в качеството на частен обвинител по настоящото дело.

По делото е постъпил Отговор от И.Б. чрез адвокат Р.П. на въпросите, които ще се обсъждат в разпоредителното заседание.

По делото е приложена Молба от пострадалия Б.Е.М., с която същият заявява, че не желае да бъде конституиран като граждански ищец и частен обвинител по делото, като желае наказателното производство спрямо подсъдимата Д. да бъде прекратено.

По делото е постъпила Молба от адвокат И.Д. като повереник на пострадалите К.Х.С. и А.Х.С., последният чрез неговия баща Х.А.С., относно конституиране на К.Х.С. и А.Х.С., последният чрез неговия баща Х.  А.С., като частни обвинители в качеството им на пострадали от извършеното от подсъдимата Д.А.Д. престъпление за което е внесен обвинителен акт.

По делото е постъпила Молба от адвокат А.О. като защитник на подсъдимата Д.А.Д., с която заявяват, че желаят делото да бъде разгледано при условията на чл. 371 т. 2 от НПК, като във втора точка е отразено желание делото да протече по реда на Глава 28 от НПК, като в молбата се сочи, че подсъдимата Д. желае да възстанови нанесените имуществени щети, като по сметката на Районен съд – Пловдив за гаранции и вещи лица е внесена сумата от 4125 лева за обезщетяване на причинените имуществени вреди на пострадалата И.Б., както и сумата от 1290,25 лева, представляваща лихва от датата на деянието до момента на внасяне на сумата, които подсъдимата Д. заявява, че желае да бъдат изплатени на пострадалата Б.. По сметката на Районен съд - Пловдив за гаранции и вещи лица е внесена и сумата от 2100 лева за обезщетяване на причинените имуществени вреди на пострадалия А.С., както и сумата от 656,84 лева, представляваща лихва от датата на деянието до момента на внасяне на сумата, които подсъдимата Д. заявява, че желае да бъдат изплатени на пострадалия А.С. чрез неговия законен представител. Приложени са и заверени копия на Вносни бележки за сумите от 5417,36 лева и 2758,94 лева ведно с извадки от калкулатор за дължимите лихви от датата на инкриминираното деяние до 14.06.2019г. Към молбата е приложена и Молба от пострадалия Б.М., с която същият заявява, че причинените му имуществени вреди са напълно възстановени и желае воденото спрямо подсъдимата Д. наказателно производство да бъде прекратено.

Днес по делото се представя още една Молба от адвокат И.Д. в качеството му на повереник на пострадалите К.Х.С. и А.Х.С., последният действащ чрез настойниците си Х.А.С. – негов баща и настойник и Р.К.С. – негова майка и настойник, против подсъдимата Д.А.Д. относно конституирането на К.Х.С., на когото са били причинени неимуществени вреди, като частен обвинител и относно конституирането на А.Х.С., действащ чрез настойниците си Х.А.С. – негов баща и настойник и Р.К.С. – негова майка и настойник, на когото са били причинени неимуществени вреди, като граждански ищец и частен обвинител. С молбата се предявява срещу подсъдимата Д. граждански иск за присъждане на обезщетение за причинени на пострадалите К.Х.С. и А.Х.С., последният действащ чрез настойниците си Х.А.С. – негов баща и настойник и Р.К.С. – негова майка и настойник, неимуществени вреди в размер на по 500 лева или по справедливост, за всеки от тях.

 

СЪДЪТ запозна пострадалите с правата им по чл. 76 и чл. 84 от НПК, а именно правото им да се конституират като частни обвинители и граждански ищци и да предявят граждански иск, което им е разяснено и в призовките, изпратени до тях.

АДВ. Д.: Поддържаме заявените претенции. Поддържаме молбите, които сме депозирали по делото.

Х.С. в качеството му на настойник на пострадалия А.С.: Съгласен съм с адвокат Д.. Поддържам заявеното от него.

Р.С. в качеството й на настойник на пострадалия А.С.: Съгласна съм с адвокат Д.. Поддържам заявеното от него.

АДВ. П.: Поддържаме молбата за конституиране на доверителката ми като частен обвинител по делото.

ПОСТР. Б.: Желая да бъда конституирана като частен обвинител. Запозната съм със значението на това понятие.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. П.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОСТР. Б.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Д.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Х.С. в качеството му на настойник на пострадалия А.С.: Да се даде ход разпоредително заседание.

Р.С. в качеството й на настойник на пострадалия А.С.: Да се даде ход разпоредително заседание.

АДВ. О.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС.Д.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

Сне се самоличността на подсъдимата:

Д.А.Д.  - родена на ***г***, …, българска гражданка, с висше образование, безработна, пенсионерка, неосъждана, вдовица, живуща ***, ЕГН **********.

 

Разясниха се на подсъдимата правото й да участва в обсъждането на въпросите, предмет на разпоредителното заседание и с правата й по чл. 55 от НПК.

ПОДС. Д.: Разбрах правата си.

 

Сне се самоличността на пострадалата Б., Х.С. - настойник на пострадалия А.Х.С. и Р.К.С. – настойник на пострадалия А.Х.С.:

И.С.Б. – … годишна, …, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, с висше образование, без родство.

Х.А.С. – … годишен, …, български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, без родство.

Р.К.С. – … годишна, …, българска гражданка, неосъждана, омъжена, със средно образование, без родство.

 

СЪДЪТ разясни на пострадалата Б. и на настойниците на пострадалия А. С., правото им да участват в обсъждането на въпросите, предмет на разпоредителното заседание, както и правата им по чл. 76 и чл. 84 НПК.

Х.С. в качеството му на настойник на пострадалия А.С.: Разбираме правата си. Предявили сме молби за желанието ни относно участието в това производство в качеството на частни обвинители и граждански ищци и ги поддържам.

Р.С. в качеството й на настойник на пострадалия А.С.: Разбираме правата си. Предявили сме молби за желанието ни относно участието в това производство в качеството на частни обвинители и граждански ищци и ги поддържам.

АДВ. Д.: Поддържаме така предявените молби за конституиране на страни в наказателното производство.

ПОСТР. Б.: Разбирам правата си. Предявила съм молба за участието си като частен обвинител в това производство. Поддържам я.

 

ПРОКУРОР: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда  и съм уведомен за въпросите по чл. 248 ал. 1 от НПК преди вече от 7 дни.

АДВ. П.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда  и съм уведомена за въпросите по чл. 248 ал. 1 от НПК преди вече от 7 дни.

ПОСТР. Б.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда  и съм уведомена за въпросите по чл. 248 ал. 1 от НПК преди повече от 7 дни.

АДВ. Д.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда  и съм уведомен за въпросите по чл. 248 ал. 1 от НПК преди вече от 7 дни.

Х.С. в качеството му на настойник на пострадалия А.С.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда  и съм уведомен за въпросите по чл. 248 ал. 1 от НПК преди повече от 7 дни.

Р.С. в качеството й на настойник на пострадалия А.С.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда  и съм уведомена за въпросите по чл. 248 ал. 1 от НПК преди повече от 7 дни.

АДВ. О.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда  и съм уведомен за въпросите по чл. 248 ал. 1 от НПК преди вече от 7 дни.

ПОДС. Д.: Получих препис от обвинителния акт, съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда преди повече от 7 дни. Уведомена съм за въпросите по чл. 248 ал. 1 НПК.

 

СЪДЪТ разясни на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар.

ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи.

АДВ. П.: Нямам искания за отводи.

ПОСТР. Б.: Нямам искания за отводи.

АДВ. Д.: Нямам искания за отводи.

Х.С. в качеството му на настойник на пострадалия А.С.: Нямам искания за отводи.

Р.С. в качеството й на настойник на пострадалия А.С.: Нямам искания за отводи.

АДВ. О.: Нямам искания за отводи.

ПОДС. Д.: Нямам искания за отводи.

 

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО                 ЧЛ. 248 АЛ. 1 НПК, като СЪДЪТ разясни на участниците в разпоредителното заседание разпоредбата на чл. 248, ал. 3 от НПК, а именно че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, на чл. 248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

ПРОКУРОР: Намирам, че съгласно разпоредбите на чл. 36 вр. чл. 32 от НПК делото е подсъдно на Районен съд – Пловдив. Няма основания за спиране и прекратяване на наказателното производство. Намирам, че не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да засяга правата на обвиняемата или пострадалите. По отношение разпоредбата на чл. 248 ал. 1 т. 4 от НПК относно това дали са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила доколкото в началото на съдебното заседание беше докладвана молбата от Д. и защитника й, от която е видно, че по сметката на вещите лица са депозирани сумите, които отговарят на причинените щети на всеки един от пострадалите, визирани в обвинителния акт, респективно тази сума е налична и съответно ще бъде възстановена и преведена по сметка на пострадалите, то фактически към настоящия момент причинените от деянието имуществени вреди се явяват възстановени. В този смисъл е налице и една съвсем различна вече обстановка от момента, в който е бил изготвен обвинителният акт, тъй като понастоящем са налице условията за разглеждане на делото по реда на Глава 28 от НПК, а именно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, тъй като от данните по делото е видно, че подсъдимата Д. не е осъждана, спрямо нея не е прилагана разпоредбата на чл. 78а от НК и фактически понастоящем причинените от деянието щети, които са изчислени в размер на 6225 лева са преведин по сметката на вещите лица. Именно в тази връзка намирам, че по отношение на производството същото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на Глава 28 от НПК. Намирам, че не са налице основанията за разглеждане на делото при закрити врати. Няма нужда от привличането на резервен съдия, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването съдебно-следствени действия по делегация. В случай, че приемете, че са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на Глава 28 от НПК намирам, че взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение „Подписка“ следва да бъде отменена. Към настоящия момент нямам искания за събиране на нови доказателства, но едновременно с това ще моля съда да констатира допусната очевидна факическа грешка в изготвения обвинителен акт относно погрешното изписване на името на пострадалата И.С.Б. като И.С.С.. Моля да ми дадете 7 –дневен срок за отстраняване на същата.

АДВ. П.: Делото е подсъдно на съда. Няма основания за спиране и прекратяване на наказателното производство. Не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да засяга правата на обвиняемата и пострадалите. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила. Считам, че не следва делото да се разгледа при закрити врати. Няма нужда от привличането на резервен съдия, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването съдебно-следствени действия по делегация. Няма основание за изменение на мярката за неотклонение на подсъдимата. Същата е правилна, обоснована и законосъобразна и няма основания за нейната отмяна или изменяне. Нямам искания и няма да соча нови доказателства.

ПОСТР. Б.: Присъединявам се към казаното от адвоката ми. Не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да засяга правата ми. Поддържам молбата за конституиране като частен обвинител. Към момента не желая производството да бъде прекратявано.

АДВ. Д.: С Молба от 09.05.2019г. съм дал отговор на въпросите, които се обсъждат в разпоредителното заседание и го поддържам. Към тази молба ще добавя, че във връзка с подадената молба за конституиране на пострадалите лица като граждански ищци за причинени неимуществени вреди, евентуално тяхното допускане, моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели за установяване на причинените неимуществени вреди.

Х.С. в качеството му на настойник на пострадалия А.С.: Присъединявам се към казаното от адвоката ни. Не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да засяга правата ни. Поддържам молбата за конституиране като частен обвинител и граждански ищец. Не желая производството да бъде прекратявано.

Р.С. в качеството й на настойник на пострадалия А.С.: Присъединявам се към казаното от адвоката ни. Не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да засяга правата ни. Поддържам молбата за конституиране като частен обвинител и граждански ищец. Не желая производството да бъде прекратявано.

АДВ. О.: Делото е подсъдно на съда. Няма основания за спиране и прекратяване на наказателното производство. Считам че е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което засяга правата на обвиняемата и пострадалите поради което моля делото да се върне на РП Пловдив за отстраняване на нарушението. Същото се изразява в погрешното изписване на името на пострадалата И.С.Б. като И.С.С.. Поддържам молбата за разглеждане на делото по реда на особените правила, посочени в нея. Считам, че не следва делото да се разгледа при закрити врати. Няма нужда от привличането на резервен съдия, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването съдебно-следствени действия по делегация. По отношение на мярката за неотклонение моля същата да бъде снета. Към момента нямаме нови доказателствени искания.

ПОДС. Д.: Присъединявам се към становището на защитника ми относно въпросите на разпоредителното заседание. Няма какво друго да добавя.

 

          СЪДЪТ се оттегли на съвещание.

СЪДЪТ, след съвещание, като изслуша становището на страните и като обсъди въпросите, предмет на разпоредителното заседание, намира, че делото е подсъдно на съда. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Що се отнася до въпроса допуснато ли е отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правата на подсъдимата настоящият състав намира, че отговорът е положителен. Във внесения в съда обвинителен акт, в обстоятелствената част на същия, е посочено, че собственик на лекия автомобил „Хонда ХРВ“ с Рег. №  … е И.С.Б.. Едновременно с това, обаче, в обстоятелствената част е посочено, че въпросният автомобил, на който са нанесени имуществени вреди е собственост на И.С.С.. В диспозитИ.на повдигнатото обвинение спрямо подсъдимата Д. отново е посочено, че лекият автомобил „Хонда ХРВ“ е собственост на И. С., която се явява и пострадала от престъплението, за което е внесен обвинителен акт. В обвинителния акт липсва посочване на ЕГН на И. С. /Б./, поради което съдът следва да се води само от изложените три имена на пострадалата. В хода на досъдебното производство спрямо подсъдимата Д. е повдигнато и предявено обвинение, приложено на лист 138 от досъдебното производство, в което отново е посочено, че собственик на посочения по – горе лек автомобил е И. С.С.. Посоченото противоречие между фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и повдигнатото спрямо подсъдимата Д. обвинение пряко нарушава правото на защита на същата и се явява допуснато съществено процесуално нарушение, отстранимо по своя характер, което следва да бъде отстранено във фазата на досъдебното производство, в която е било допуснато. Няма как същото да бъде отстранено по реда, уреден в чл. 248а от НПК, тъй като не съставлява очевидна фактическа грешка. Коректното и недвусмислено посочване на пострадалата от престъплението за което е внесен обвинителен акт, очертава субектите които имат качеството на пострадал и които имат право да бъдат страна в съдебния процес. Липсата на яснота в тази насока нарушава правото на защита на обвиняемата и на самата пострадала.

Съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимата мярка за неотклонение „Подписка“ следва да бъде потвърдена, тъй като същата съответства на целите, посочени в чл. 57 от НПК и не са налице основания за нейното изменяне или отменяне.

Поради изложеното по – горе настоящият състав не следва да се произнася по останалите точки на чл. 248 ал. 1 от НПК както и по направените искания за конституиране на страни в производството с оглед стабилизиране на определението за прекратяване на съдебното производство.

Мотивиран от горното, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 2639/19г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХV н.с. на основание чл. 249 ал. 1 вр. чл. 248 ал. 1 т. 3 от НПК поради допуснати отстраними съществени процесуални нарушения в хода на досъдебното производство, довело до ограничаване правата на обвиняемия и пострадалата, подробно описани в мотивната част на настоящото определение и ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Пловдив за отстравянане на същите.

ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимата Д.А.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“.

 

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14:23 часа.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                            

                                                             СЕКРЕТАР: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.