НОХД 2638/2019 - Споразумение - 04-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 2638/2019г.

                           П Р О Т О К О Л №588

 

04.07.2019 година                                                         Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ІІ наказателен състав

На четвърти юли                           две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.РАДКА ЛЮЛЯКОВА               

                                                        2.БИСЕРКА КОСТОВА

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Асен Илиев

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 2638 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10:22 часа се явиха:

ПОДСЪДИМАТА Д.К.А. се явява лично и с адв.Г.Ж. ***.

ПОСТРАДАЛИЯТ В.С.Н. – редовно уведомен, не се явява.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ж.: Да се даде ход на делото. Моля да приемете вносна бележка за възстановени щети по настоящото дело.

СЪДЪТ след съвещание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът разясни на страните правата по чл.274 и чл.275 НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и искания.

АДВ.Ж.: Нямам отводи и искания.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА се делото от председателя на състава, като се посочиха основанията за образуване на съдебното производство.

          ПРЕДОСТАВИ СЕ възможност на прокурора да изложи обстоятелствата, включени в обвинението.

          Изложиха се обстоятелствата, включени в обвинението.

ПОДС.А.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Искам да сключа споразумение с прокуратурата, което да обсъдя със защитника ми.

 

ПРОКУРОР: Моля да ни дадете възможност да обсъдим параметри на споразумение с подсъдимата и защитника й.

Съдът даде възможност страните да обсъдят и представят споразумение.

ПРОКУРОР: Постигнахме споразумение, което представяме.

АДВ.Ж.: Постигнахме споразумение.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

          ПОДС.А.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Моля да одобрите споразумението, което подписах доброволно. Известни са ми последиците от споразумението и съм съгласна с тях. Не желая делото да се разглежда по общия ред.

СЪДЪТ счита, че представеното споразумение е съобразено с изискванията на чл. 381 от НПК, с доказателствата по делото и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено, и на основание чл. 382 ал. 6 от НПК да се впише в настоящия протокол окончателното му съдържание и

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в настоящия съдебен протокол и ОДОБРЯВА на основание чл. 384 ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 382 ал. 6 и ал. 7 от НПК споразумение за решаване на НОХД № 2638/2019 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор АСЕН ИЛИЕВ и подсъдимата Д.К.А., чрез служебния си защитник адв.Г.Ж. *** за следното:

Подсъдимата Д.К.А. - родена на ***г***, б., българска гражданка, със средно образование, омъжена, неработеща, осъждана, ЕГН: ********** е ИЗВЪРШИЛА ВИНОВНО престъпление по чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК за това, че на 10.02.2018 год. на главен път І – 8, обл. Пловдив, повторно, в немаловажни случаи, след като е била осъдена с влязла в сила присъда за друго такова престъпление – с определение № 65/30.11.2017г. на Районен съд гр. Първомай, в сила от 30.11.2017г. по НОХД 257/2017г. е отнела чужди движими вещи – мъжки портфейл марка Петек на стойност 15 лева и сумата от 300 лева от владението на В.С.Н. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подсъдимата Д.К.А. престъпление по чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.57, ал.1, т.2, буква „Б“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното на подсъдимата Д.К.А. наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимата Д.К.А. да заплати направените по делото разноски в размер на 58,65 /петдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/ лева по сметка на ОД на МВР - Пловдив в полза на бюджета на Държавата.

 

ПРОКУРОР: /п/

            /Асен Илиев/                                            ПОДСЪДИМ: /п/

                /Д.А./

 

         ЗАЩИТНИК: /п/

                   /адв.Г.Ж./

                    

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                                                                             /Д.Кацарев/

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/п/

 

 

                                                                             2/п/

                    

Предвид така одобреното споразумение, съдът счита, че наказателното производство по делото ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 2638/2019 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Уведоми се подс.А., че й се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, като след изтичането му, ако не бъде внесена сумата по определените сметки, ще бъде издаден служебно изпълнителен лист.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10:38 часа.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /п/

 

                                                                         2. /п/

                                                    

СЕКРЕТАР: /п/

 

 

Вярно с оригинала!

ВИ.