НОХД 2009/2019 - Мотиви - 07-10-2019

Мотиви по Наказателно дело 2009/2019г.

МОТИВИ

 

Към Решение № 1599/02.09.2019г. по НОХД2009/19г по описа на ПРС- ХXV наказателен състав

 

 Пловдивска районна прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Р.М.А., ЕГН **********, за това че на на 29.09.2017 г. в гр. Пловдив в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление № 15-1030-005406/09.11.2015 г., влязло в сила на 04.09.2017 г., издадено от Началник сектор "Пътна полиция" към ОДМВР гр. Пловдив, е извършил такова деяние - управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил „Фиат Дукато“ с рег. № , без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

В съответствие с правомощията си и след като изслуша становището на страните в хода на разпоредителното заседание, съдия докладчика по НОХД 2009/2019г. е преценил че са налице предпоставките за прилагане на чл. 78а от НК, по отношение на подсъдимия Р.М.А., поради което е насрочил делото за разглеждане по реда на глава 28 от НПК, а именно за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, като предлага обвиняемия А.  да бъде признат за виновен и да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде определено административно наказание глоба в минимален размер.

Обвиняемият А. редовно призован, не се яви. В съдебно заседание беше представляван от адв. Б., който моли съда да освободи подс. А. от наказателна отговорност и му наложи глоба в минимален размер.

Съдът след като се запозна със събраните по делото доказателства, обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Обвиняемия Р.М.А. е роден на ***г***, …, български гражданин, с основно образование, работещ, женен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********.

Обвиняемият Р.М.А. /Р. М. К./ бил неправоспособен водач на МПС. На същия никога не било издавано свидетелство за управление на моторно превозно средство.

На 25.07.2015г. около 12.00 часа обвиняемият А. *** в района на Скобелева майка където бил спрян за проверка от полицейски служители. Било установено, че обвиняемият управлявал моторно превозно средство – мотопед „Джулия“, с рег. № …, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, т.е като неправоспособен. Това представлявало нарушение по чл. 150 от Закона за движение по пътищата. Освен това били констатирани и друго нарушение на същия закон. На обвиняемия Р.М.А. /Р.М. К./ му бил съставен акт за установяване на административно нарушение с номер Г46469/25.07.2015г. от И. С. К. на длъжност м. а. към сектор Пътна полиция при ОД на МВР – гр. Пловдив. Въз основа на съставения Акт за установяване на административно нарушение с номер Г46469/25.07.2015г. било издадено Наказателно постановление № 15-1030-005406/09.11.2015г. от Началник сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Пловдив. С него обвиняемият бил наказан по административен ред за извършено нарушение по чл. 150 от ЗДвП на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП. Наказателното постановление било връчено лично  на обвиняемия Р.М.А. на 23.08.2017г. от свидетеля М. К. Б. – п. с. при 06 РУ на МВР – гр. Пловдив. След връчването му от страна на от обв. Р.М.А. не били предприети действия по обжалването му пред Районен съд – гр. Пловдив в законопределения седмодневен срок от връчването му,  поради което същото влязло в сила на 04.09.2017г.

На 29.09.2017 год. свидетелите А. Х. В. и П. Л. К., двамата п. в група „Сигма“  при ОДМВР гр. Пловдив, били на работа дневна смяна от 08:00 часа до 20:00 часа. Те били разпределени на територията на 06 и 05 РУ на МВР – гр. Пловдив за осигуряване безопасността на движението, както и да извършват проверки на преминаващите автомобили  и техните водачи. Около 14,30 часа на 29.09.2017г., свидетелите А. Х. В. и П. Л. се намирали на кръстовището на ул. „Прохлада” и ул. „Храбрец“  в гр. Пловдив. В хода на извършваните проверки на посоченото място, те  спрели за проверка преминаващия по улицата товарен автомобил „Фиат Дукато” с ДК № …. След като спрели автомобила свидетелите Е. М.  и Л. Х. предприели действия по извършването на проверка на документите на автомобила и водача на същия. При направената от тях проверка те установили, че моторното превозно средство се управлявало от обв. Р.М.А., който не могъл да представи свидетелство за управление на моторно превозно средство. Полицейските служители направили справка чрез дежурния по управление. В резултат на извършената справка те констатирали, че обв. обв. Р.М.А. е неправоспособен водач и въобще не притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство, както и че се издирва тъй като има издадена заповед за екстрадиция в Република Румъния. Във връзка с допуснатото от същия нарушение му бил съставен АУАН с бл. № 563318/29.07.2017 г., който обвиняемият обв. Р.М.А. подписал като посочил, че няма  обяснения и възражения. Впоследствие въз основа на Акт за установяване на административно нарушение с бл. № 563318/29.07.2017 г. било издадено наказателно постановление № 17-1030-006537/12.10.2017 г. на ОДМВР сектор "Пътна полиция" гр. Пловдив, влязло в законна сила на 31.01.2018 г.

От анализа на събраните доказателства е било установено, че на 29.09.2017 г. в гр.Пловдив, обв. Р.М.А. е осъществил деяние, реализиращо признаците на състава на  престъплението по чл.343в, ал. 2 от НК. При така установеното предвид колизията между приключилото административнонаказателно производство и воденото наказателно производство за същото деяние, са били предприети действия по възобновяване на административнонаказателното производство, водено спрямо обв. Р.М. /, относно това, че на 29.09.2017 г. в гр. Пловдив е  управлявал  моторно превозно средство – лек автомобил „Фиат Дукато“ с рег. № …, без съответно свидетелство за управление, на основание чл.72, вр.чл.70 б. „д“  от ЗАНН. С решение № 56/10.01.2019 г. на Административен съд гр. Пловдив, ХХІІ к.с. по к.а.н.д. № 3347/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив е било възобновено административнонаказателното производство, водено спрямо Р.М.А. *** за допуснато административно нарушение по чл. 150 от ЗДвП, на 29.09.2017 г. в гр. Пловдив, за което му е било издадено НП № 17-1030-006537/12.10.2017 год. на Началник група към ОДМВР сектор "Пътна полиция“, с което му е било наложено административно наказание „глоба“ в размер на нула лева, като е било отменено НП № 17-1030-006537/12.10.2017 г., издадено от Началник група към ОДМВР Пловдив Сектор „Пътна Полиция“.

При така очертаната фактическа обстановка намирам, че с действията си по описания по-горе начин обв. Р.М.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в ал. 2 от НК за това, че на 29.09.2017 г. в гр. Пловдив в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 15-1030-005406/09.11.2015 г., влязло в сила на 04.09.2017 г., издадено от Началник сектор "Пътна полиция" към ОДМВР гр. Пловдив, е извършил такова деяние - управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил „Фиат Дукато“ с рег. № …, без съответно свидетелство за управление.

Описаната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно установена от обясненията на обвиняемия А. дадени в хода на досъдебното производство и от показанията на разпитаните в хода на проведеното досъдебно производство свидетели А. Х. В., П. Л. К. и М. К. Б. преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК, събраните по делото писмени доказателства: копие от Акт за установяване на административно нарушение с бл. № 563318/29.07.2017 г., Наказателно постановление № 15-1030-005406/09.11.2015г., Акт за установяване на административно нарушение с номер Г046469/25.07.2015г., справка за нарушител водач, НП № 17-1030-006537/12.10.2017 год., свидетелство за съдимост на обвиняемият, характеристична справка, докладна записка, справка БДС, телеграма за ОДИ, постановление за спиране на ДП, постановление за възобновяване на административнонаказателно производство, постановление за възобновяване на наказателното производство, песмо от АС Пловдви и приложено с него Решение № 56/10.01.2019 г. на Административен съд гр. Пловдив, ХХІІ к.с. по к.а.н.д. № 3347/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, писмо от ТД на НАП, удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

Съдът възприема изцяло показанията на свидетелите, тъй като същите са ясни, обективни, правдоподобни и непредубедени досежно дееца и деянието му. Възприема напълно и обясненията на обвиняемия,  който признава извършеното деяние и съжалява за същото.

При тази фактическа обстановка съдът е на становище, че обвиняемия Р.М.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в, ал.2 от НК

Обвиняемият Р.М.А.,*** в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление № 15-1030-005406/09.11.2015 г., влязло в сила на 04.09.2017 г., издадено от Началник сектор "Пътна полиция" към ОДМВР гр. Пловдив, е извършил такова деяние - управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил „Фиат Дукато“ с рег. № РВ 4049 РТ, без съответно свидетелство за управление.

Престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК, засяга управлението на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред. В конкретния случай е доказано, че на посочената дата обв. Р. М. А. е управлявал – лек автомобил „Фиат Дукато“ с рег. №Доказано е също така, че същия е управлявал посоченото МПС, без да притежава съответно свидетелство за управление, тъй като такова изобщо не му е било издавано. Като в този смисъл е налице и другия обективен елемент от деянието, а именно – обв. А.  е управлявал моторното превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-1030-005406/09.11.2015г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пловдив, връчено лично на лицето, влязло в сила на 04.09.2016 год. Тоест от влизане в сила на същото той отново управлява моторното превозно средство в едногодишен срок, а именно 29.09.2017г. което прави вече съставомерно поведението му по НК.

От субективна страна деянието при това обвинение е извършено от обв. А.  след като е знаел, че е неправоспособен водач, и че няма право да управлява моторно превозно средство, наказан е за това по административен ред и въпреки това, осъзнавайки обществено опасния характер на деянието е искал настъпването на противоправния резултат.

Съдът намира, че обвиняемия А.  към момента на инкриминираното деяние, е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, който правен извод извежда в контекста на материалите по делото, от които е видно, че има ясна представа за действията си, причинно-следствените връзки между тях и отражението им върху другите.

Съдът намира, че е налице хипотезата за освобождаване на обвиняемия А. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно - за посоченото по- горе деяние се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева, от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди, и видно от справката съдимост, обв. А.  макар и осъждан е реабилитиран. Или правният извод, който се налага е, че са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание – глоба.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК обвиняемия А., следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК глоба, определена на минималният размер, предвиден в закона, а именно 1000 лева. Като за да наложи този размер, съдът прецени следните обстоятелства – признаването от обвиняемия на извършеното деяние, трудовата му ангажираност и семейното му положение, като така определеното наказание се явява съобразено като размер с материалното и имотното му състояние.

Така определеното наказание ще допринесе според становището на съда за целите на специалната и генералната превенция.

Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

Именно по тези си съображения съдът - 25 н.с постанови своето решение.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.