НОХД 2007/2019 - Присъда - 19-06-2019

Присъда по Наказателно дело 2007/2019г.

П Р И С Ъ Д А

№ 171                                 19.06.2019 г.                            гр. ПЛОВДИВ  

 

                                    В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                              ХХ наказателен състав

На деветнадесети юни                 две хиляди и деветнадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПОЛЯ САКУТОВА

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Иван Атанасов

                                                                                     2.Благой Видин

 

СЕКРЕТАР: НЕВЕНА НАЗАРЕВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ КАМЕНОВ

като разгледа, докладвано от съдията НОХД №2007 по описа за 2019 г.

 

                                           П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.С.Г., ЕГН: **********, роден в гр.Я., б., б.г., неженен, осъждан, *** образование, с настоящ адрес:***. за ВИНОВЕН  в това, че на 26.01.2019г. в гр.Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотично вещество - високорисково наркотично вещество - амфетамин с нето тегло 0,21 грама, със съдържание на активен компонент амфетамин 8,6 тегловни % (процента), на стойност 6,30лв. по цени за нуждите на съдопроизводството, съгласно приложение № 2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК , поради което и на основание  чл.354а, ал.3, т.1 от НК вр. чл. 373 ал. 2 от НПК,вр. чл. 54, вр.чл.36 от НК му определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  за срок от  ЕДНА ГОДИНА  и наказание ГЛОБА  в размер на 2000 лв./две хиляди лева/, като на основание чл.58А, ал.1 от НК намалява така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  с 1/3 и го ОСЪЖДА  на наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА .

ОПРЕДЕЛЯ  на основание чл.57, ал.1, т.2, б.В от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.2, вр.ал.1, т.1 от НК  ПРИСПАДА  от така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, времето през което подсъдимият Д.С.Г. със снета по делото самоличност е бил задържан за срок до 24 часа, съгласно Заповед за задържане от 26.01.2019г., както и времето, през което същият е бил задържан по реда на НПК за срок до 72 часа съгласно Постановление на наблюдаващия прокурор от 26.01.2019г.

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА времето, през което спрямо подсъдимия  Д.С.Г. със снета по делото самоличност е била взета мярка за неотклонение ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА, считано от 29.01.2019г. до влизане на присъдата в законна сила.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.68, ал.1 от НК  наказанието по НОХД №1159/2015г. по описа на РС - Ямбол, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  за срок от ТРИ ГОДИНИ  да бъде изтърпяно отделно и изцяло.

ОПРЕДЕЛЯ  на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален  ОБЩ РЕЖИМ за изтърпяване на наказанието  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  по НОХД №1159/2015г. по описа на РС – Ямбол.

На основание чл. 354а, ал.6 от НК ОТНЕМА  в полза на Държавата предмета на престъплението остатъка от наркотично вещество – 0,09 гр. амфетамин, предаден за съхранение в ЦМУ  отдел МРР – НОП – гр. София, като след влизане на присъдата в законна сила същото да бъде унищожено по предвидения в закона ред.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.Г.  с ЕГН **********   ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр.Пловдив направените разноски на досъдебното производство в размер на 95.00 /деветдест и пет/ лева. 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ОС-Пловдив,  в 15-дневен срок, считано от днес по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                     2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.