НОХД 1792/2019 - Присъда - 04-07-2019

Присъда по Наказателно дело 1792/2019г.

                                          П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 186                     04.07.2019 г.                         Град ПЛОВДИВ

 

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                               ІІ наказателен състав

На четвърти юли                                две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.ГЕОРГИ СТАНЕВ

                                                                                             2.СТРАХИЛ АЛЕКСИЕВ

 

                 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Елка Каранинова

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 1792 по описа за 2019 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Е.В.Т. - роден на *** ***, б., български гражданин, висше образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от 25.12.2017 год. до 23.01.2018г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоил чужди движими вещи, които е владеел както следва:

-през периода от 25.12.2017г.  до 23.01.2018г. в гр. Пловдив  противозаконно е присвоил чужди движими вещи – пари в размер на 350 лв., собственост на Д.Я.Я. и С.Н.Н.;

-през периода от 27.12.2017г. до 10.01.2018г. в гр. Пловдив  противозаконно е присвоил чужди движими вещи – пари в размер на 630 лв., собственост на Д.И. П. – всичко на общата стойност 980 лв. / деветстотин и осемдесет лева/, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. чл.26, ал.1 вр. чл.58А, ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така наложеното на подсъдимия Е.В.Т. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

          ОСЪЖДА подсъдимия Е.В.Т. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец С.Н.Н. с ЕГН ********** и гражданския ищец Д.Я.Я. с ЕГН ********** сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляващи обезщетение за нанесени имуществени щети, причинени от престъплението по чл.206, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, ведно със законната лихва считано от 23.01.2018 г.

          ОСЪЖДА подсъдимия Е.В.Т. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец Д.И. П. с ЕГН ********** сумата от 630 /шестстотин и тридесет/ лева, представляващи обезщетение за нанесени имуществени щети, причинени от престъплението по чл.206, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, ведно със законната лихва считано от 10.01.2018 г.

ОСЪЖДА подсъдимия Е.В.Т. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец С.Н.Н. с ЕГН ********** сумата от 700 /седемстотин/ лева, направени разноски за платен адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА подсъдимия Е.В.Т. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец Д.Я.Я. с ЕГН ********** сумата от 700 /седемстотин/ лева, направени разноски за платен адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА подсъдимия Е.В.Т. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр.Пловдив сумата от 100 /сто/ лева, представляваща държавна такса върху уважените граждански искове.

            Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Пловдив.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1. /п/

 

 

                                                                                                2. /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.