НОХД 1640/2019 - Присъда - 17-07-2019

Присъда по Наказателно дело 1640/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 196                       17.07.2019г.                    град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД         ХVІІІ  наказателен състав

на седемнадсети юли                    две хиляди и деветнадсета година

В публично заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МАРИЯ ВИСОКАЛИЙСКА

2. ЕЛИСАВЕТА ЧАЛЪКОВА

 

СЕКРЕТАР: ДЕСИСЛАВА ТЕРЗОВА

ПРОКУРОР: МАЯ ХРИСТЕВА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 1640 по описа за 2019 година.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.С. - роден на ******, б., български гражданин, вдовец, неосъждан, със средно образование, работещ, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 28.06.2014г. до 11.05.2017г. в с.***, обл.Пловдив и в с.***, обл.Пловдив чрез жестоко отнасяне – проява на физическо насилие, посредством нанасяне на удари в областта на лицето и тялото и причиняване на телесни увреждания на съпругата му – С.Н.С. ЕГН ********** ***, намираща се в материална, емоционална, волева, семейна и брачна зависимост от него, я е довел до самоубийство, последвало на 13.05.2017г., като е допущал това, поради което и на основание чл.127, ал.3 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал. 1 от НК  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.И.С. наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящата присъда в законна сила.   

На основание чл.59, ал.1, т.1, вр. ал.2  от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия А.И.С. наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР, считано от 22,20 часа на 13.05.2017г. до 09,30 часа на 14.05.2017г., като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

ОСЪЖДА подсъдимия А.И.С. ДА ЗАПЛАТИ на П.А.С., ЕГН: ********** чрез особения й представител адв. Т.Н.К. ***, сумата от 100 000,00 /сто хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди в резултат на престъплението по чл.127, ал.3 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.05.2017г. до окончателното й изплащане, като до пълния претендиран размер от 150 000,00 /сто и петдесет хиляди/ лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимия А.И.С. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 4000,00 /четири хиляди/ лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства – 1 бр. син сезал – предаден в Катедра „Съдебна медицина” и 1 бр. салфетка, напоена с червено-кафява течност – на съхранение в РУ Хисар при ОДМВР гр.Пловдив, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане на настоящата присъда в законна сила.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.И.С. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР-Пловдив сумата от 740,60 /седемстотин и четиридесет лева и шестдесет стотинки/ лева, направени в хода на досъдебното производство разноски по делото.

         Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред Пловдивски окръжен съд.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

             

                  

   2.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ