НОХД 1640/2019 - Определение - 23-04-2019

Определение по Наказателно дело 1640/2019г.

П Р О Т О К О Л № 721

 

 

23.04.2019 година                                              Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД          ХVІІІ наказателен състав

На двадесет и трети април              две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МАРИЯ ВИСОКАЛИЙСКА

2. ЕЛИСАВЕТА ЧАЛЪКОВА

 

 

СЕКРЕТАР: ДЕСИСЛАВА ТЕРЗОВА

ПРОКУРОР: ЛЮБОМИРА ВУЛДЖЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 1640 по описа за 2019 година

 

На поименно повикване в 10:05 часа се явиха:

ПОДСЪДИМ:

А.И.С. – явява се лично, редовно призован и със защитниците си адв. Н.М. и адв. Р.М., редовно упълномощени, с приложени по делото пълномощни.

Не се явява адв. М.К., редовно призован.

 

За РП Пловдив се явява прокурор Любомира Вулджева.

 

ПОСТРАДАЛИ:

М.А.С. – не се явява, редовно призована.

П.А.С. – не се явява, редовно призована.

В залата се явява адв. Т.К., назначена за особен представител на пострадалите от досъдебното производство, редовно призована.

 

Съдебният състав констатира, че към настоящия момент пострадалата М.А.С. е навършила пълнолетие, поради което и фигурата на особен представител за нея в лицето на адв. Т.К. не е процесуално необходима вече.  

 

По делото е постъпила изисканата с разпореждане за насрочване справка за съдимост на подсъдимия С..

 

По делото е постъпила молба, подписана от адв. Т.К., с посочен адресант М.А.С., неподписана от последната, с която се предявява против подсъдимия А.И.С. граждански иск в размер на 150 000 лева, представляващ обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на престъпление по чл.127, ал.3 от НК, ведно със законната лихва, считано от 13.05.2017г. Със същата молба се прави искане за конституиране на М.А.С. в качеството на граждански ищец, както и се прави искане за конституирането й като частен обвинител.

По делото е постъпила молба от особения представител на малолетната П.А.С., с която се предявява  против подсъдимия А.И.С. граждански иск в размер на 150 000 лева, представляващ обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на престъпление по чл.127, ал.3 от НК, ведно със законната лихва, считано от 13.05.2017г. Със същата молба се прави искане за конституиране на малолетната П.А.С. в качеството на граждански ищец, както и се прави искане за конституирането й като частен обвинител.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ОСОБ. ПРЕДСТ. К.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. М.: Да се даде ход на разпоредително заседание.

АДВ. М.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС. С.: Да се даде ход на разпоредително заседание.

 

Съдът след съвещание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание по делото.

 

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

А.И.С. - роден на ******, ***, б., български гражданин, вдовец, неосъждан, със средно образование, работещ, ЕГН: **********.

Разясниха се правата на подсъдимия по чл.55 от НПК.

ПОДС. С.: Разбрах правата си. Получих съобщение за насрочване на делото и препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни и съобщение за разпоредителното заседание.

 

ПРОКУРОР: Получили сме съобщение за насрочване на разпоредителното заседание, ведно с препис от разпореждането на съда и сме уведомени за въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, преди повече от 7 дни.  

ОСОБ. ПРЕДСТ. К.: Получих съобщение за насрочване на разпоредителното заседание, ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомена за въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, преди повече от 7 дни, както лично, така и  за малолетната П.С..

АДВ. М.: Получих съобщение за насрочване на разпоредителното заседание, ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомена за въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, преди повече от 7 дни.

АДВ. М.: Получих съобщение за насрочване на разпоредителното заседание, ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомена за въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, преди повече от 7 дни.

ПОДС. С.: Получил съм препис от обвинителния акт на Районна прокуратура - гр. Пловдив и от разпореждането на съда за насрочване на разпоредителното заседание и съм уведомен за въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, преди повече от 7 дни.

 

СЪДЪТ РАЗЯСНИ на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитника и съдебния секретар.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи.

ОСОБ. ПРЕДСТ. К.: Нямам отводи.

АДВ. М.: Нямам отводи.

АДВ. М.: Нямам отводи.

ПОДС. С.: Нямам отводи.

 

Съдът след съвещание счита, че са налице условията да се започне обсъждане на въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО ЧЛ.248, АЛ.1 НПК, като съдът уведоми страните, че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал.1, т.3 на чл.248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

 

ПРОКУРОР: Считам, че настоящото дело е подсъдно на съда. Няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. Няма допуснато в досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалите и на неговите наследници. Към настоящия момент не са налице основанията за разглеждане на делото по реда на особените правила. Няма основания за привличане на резервен съдия и съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач, тълковник и извършване на съдебни следствени  действия по делегация,  както и няма основания за разглеждане на делото при закрити врати. По отношение на взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение „Подписка“, няма основание за нейното изменение. По отношение на събирането на доказателства имам искане, а именно с оглед предмета на настоящото дело и ниската възраст на свидетелката П.С., правя искане разпитът на същата да бъде проведен в Синя стая, на основание чл.140, ал.5 от НПК, с цел изключване на контакт с подсъдимия. Считам, че следва делото да се насрочи, като ще следва да се призоват лицата, които са посочени в приложението към обвинителния акт.

По отношение на така депозираните молби от страна на особения представител, към днешното съдебно заседание пострадала М.С. е пълнолетна, същата не се явява днес, като е редовно призована, поради което тя не е изразила своята воля за конституирането й като граждански ищец и частен обвинител, поради което не следва да бъде уважена тази молба. По отношение на представената молба от адв. К. в качеството й на особен представител на пострадалата П.С., считам, че същата отговоря на изискванията на чл.76 и чл.84 от НПК, поради което следва да бъде уважена, като същата бъде конституирана като граждански ищец и частен обвинител.

 

ОСОБ. ПРЕДСТ. К.: Аз също считам, че делото е родово и местно подсъдно на Районен съд Пловдив. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Не са допуснати в досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните права на подсъдимия, пострадалите и неговите наследниците, които да са довели до ограничаване на техните процесуални права. До настоящия момент не са налице основания за разглеждане на делото по реда на някое от особените правила. Считам, че следва делото да се разгледа при закрити врати. Не са налице основания за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаван на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия „Подписка“ е адекватна, поради което не следва да бъде променяна на този етап. Нямам искане за събиране на нови доказателства. Присъединявам се към казаното от представителя на РП Пловдив, а именно малолетната П.А.С. да бъде разпитана в качеството на свидетел в Синя стая. Моля да бъде насрочено съдебно заседание, за което да се призоват лицата от обвинителния акт.

Заявявам, че не поддържам депозираната молба за конституиране на М.А.С. в качеството на граждански ищец и частен обвинител, тъй като е видно, че депозираната молба не е подписната от същата, а тя към настоящия момент е навършила пълнолетие, като и не се явява, за да изрази становище дали желае да се конституира като такава. Поддържам молбата за конституиране като граждански ищец и частен обвинител на малолетната П.А.С., с подробно изложени в нея съображения.

 

АДВ. М.: Очевидно е, че делото е подсъдно на Районен съд Пловдив, тъй като обвинението, за което подсъдимият е предаден на съд е такова, което попада във Вашата подсъдност. Относно чл.248, т.2 от НПК също намираме и двамата защитници, че няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство към този момент. Относно т.3 на чл.248 от НПК,  която е най-съществената във всяко разпоредително заседание, изразявам следното становище: Независимо, че това е трето по ред разпоредително заседание по това НОХД, независимо от усилията на РП Пловдив за избягване на допуснатите процесуални нарушения, които бяха допуснати очертавайки рамката на обвинителния акт, в обстоятелствената част и диспозитива на същия аз намирам, че отново са налице процесуални нарушения, които се съдържат на стр. 4 от обвинителния акт в трети абзац, където е посочено, че на 08.05.2017г., като този път е конкретизирано къде - в дома в с. ***, нашият подзащитен е упражнил физическо насилие чрез нанасяне на множество удари, като както първия и втория път колежката много  пространствено изрази нашите възражения в тази насока. Те са същите за тази дата, тъй като няма механизъм на причиняване на тези множество удари, което е част от състава на престъплението. Ако погледнем по-горния абзац, там има такива уточнения за месец април 2017г., но за 08.05.2017г. няма  никакъв ясен механизъм, необходимо с оглед осъществяване на защитата на подсъдимия. От друга страна правя и това изявление сега при този внесен трети обвинителен акт, при който обвинението касае само жестоко отнасяне чрез упражняване на физическо насилие, като е отпаднало обвинението за това да има системно унизяване на пострадалата и отправяне на обидни думи, както беше в  предните два обвинителни акта, но цялата фактология относно системното унизяване на пострадалата с обидни думи отново фигурира. С това се внасят едни внушения, едни съждения няма и факти, които биха могли евентуално да повлияят при вземането на решението от съда, макар че зачитам Вашата  практика и опит, но считам, че това е нарушение. Това не са нито характеристични данни, нито неща, които трябва да фигурират в този обвинителен акт и да изразяват отношение какво всъщност си мисли прокуратурата, без това да е конкретизирано в обвинителния акт. В тази насока считам, че отново, макар и не в същия обем са допуснати отстраними съществени процесуални нарушения. По т.4 на чл.248 от НПК, относно това дали са налице основанията за разглеждане на делото по реда на някое от особените правила, към настоящия момент няма такива. Ние с нашия подзащитен сме го заявили, че не са налице такива основания. Относно т.5, и при първото, и при второто разпоредителни заседания, а и сега ние, представителят на прокуратурата и особеният представител при предходното разглеждане на делото бяхме категорични, че делото следва да се гледа при закрити врати, макар че сега само особеният представител извява това мнение. Ние, като защитници обаче имаме това искане. Причината за това е пълнолетната М.С., която до преди пет минути беше тук, но не влезе в съдебното заседание именно поради това смущение. Това, което е изнесено в обвинителния акт са много лични неща, които касаят не само подсъдимия, но и двете дъщери, макар и едната пълнолетна, и не може да се дава храна на журналистически изявления и снимки. В този смисъл моля да уважите това наше искане, защото тези неща са интимни от живота им, още повече, че бащата, дори и да има обвинение по чл.127, ал.3 от НК, вече две години той продължава да се грижи чудесно за децата си, в подкрепа, на което има социален доклад и няма индикации за това да е настъпило влошаване на отношенията между родител - деца и ако Вие допуснете това дело да се гледа при открити врати, така ще се наруши тази интимна тайна и защита на двете пострадали. Относно разпита на малолетната П.  С., също се присъединявам, че тя следва да се разпита в Синя стая, с оглед същите изявления, които направих сега, още повече, за да не е в присъствието на баща си. Намирам, че не са налице основания за привличане на резервен съдия и съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Относно мярката за процесуална принуда спрямо подзащитния ни, същата е адекватна. Относно т.7, а именно искания за събиране на нови доказателства, имаме искане за събиране на нови доказателства в посока разпит на двама свидетели. Това са З.Г.С., която е съседка на подсъдимия и пострадалата, която е и семейна приятелка и би могла да даде показания точно в посока на това какви са били техните отношения като фактология относно семейния им живот, които фактически залягат в обективната страна на престъплението, за което е предаден на съд нашия подзащитен. Вторият свидетел, който искаме е Ц.С.С., с това изменение от миналия път, тъй като е записано в протокола, че е *** на селото, но уточняваме, че той е *** на с. ***, който е също свидетел на тези отношения с това семейство, тъй като те са  ходили заедно на почивки и има поглед над техните отношения. Моля, и двамата да се призоват чрез кметствата и на двамата, тъй като на З.С.нямаме улица, затова нека да е чрез кметството. По т.8 моля да насрочите съдебно заседание.

 

АДВ. М.: Считам, че делото е подсъдно на Районен съд Пловдив. Няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. По отношение на т.3 на чл.248 от НПК, и моето становище е подобно на колежката М., че са допуснати твърдените, както и при предходните гледания на делото, така и сега твърдим, че е допуснато на досъдебното производство съществено нарушение на процесуалните правила, което е довел до ограничаване на правата на обвиняемия. В общи линии аз няма да преповтарям колегата, но желая да подчертая, че прокуратурата по един своеобразен начин е надхвърлила и е излязла извън рамките на обвинението, което касае повдигнатото обвинение за посоченото престъпление. На много места в обвинителния акт ние ще станем свидетели на едно своеобразно емоционално  внушение за това какъв съпруг е подзащитният ни, какво е направил, какви лоши неща от емоционална и психологическа гледна точка е извършил спрямо пострадалата, но това са едни твърдения, посочени в обвинителния акт, което не трябва да става, защото излиза, така че обвинителният акт е беден на факти, но е наситен на емоционални мисли и изживявания. В един наказателен процес, който трябва да бъде в рамките на една обективност, това е недопустимо, така че мисля, че това следва да бъде изключено от обвинителния акт. Не е мястото за началото на един наказателен процес да създават чувства и внушения, обосноваващи виновността на все още невиновния подсъдим. Изцяло се присъединявам към казаното от колегата, че не е посочен механизъм на престъпното деяние и няма как да се предприеме адекватна защита, тъй като така са нарушени правата на обвиняемия. По т. 4 също считам, че не са налице основанията за разглеждане на делото по реда на особените правила. Поддържам искането на колегата и особения представител делото да се гледа при закрити врати, тъй като са налице законовите основания за това. Категорично е, че в обвинителния акт са изнесени факти от личния живот на пострадалите, така че са налице тези основания. Също считам, че не са налице основания за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация. Мярката за процесуална принуда спрямо подзащитния ни е адекватна и отговаря на  изискванията на закона. Относно искания за събиране на нови доказателства, присъединявам се към искането на колегата за разпит на посочените свидетели, както и поддържам искането си, което съм направила за назначаване на петорна комплексна съдебно психиатрична и психологична експертиза на починалата пострадала. За гражданския иск, оставям на преценката на съда  дали да приеме за съвместно разглеждане предявения граждански иск на П.С.. По отношение на гражданския иск на М.А., поради оттеглянето му, както и на молбата за частен обвинител, както и неподдържането му от особения представител и поради навършване на пълнолетие на М.А. считам, че не следва да се разгледа и следва да се отхвърли. Моля да насрочите съдебно заседание.

 

АДВ. М.: Присъединявам се към становището на  колежката М.. Очевидно е, че М.С. с неявяването си потвърждава становището си, още повече, че още миналия път същата заяви пред Вас, че не желае да бъде конституирана като граждански ищец и частен обвинител. Аз обаче бих добавила, вярно е, че това е във Ваша преценка относно малолетната П.С., тъй като гражданският иск е своевременно предявен и към него има искане за конституиране като частен обвинител. Чисто процесуално тази молба, предявена от особения представител е правилна и допустима, но аз моля да не я приемате за съвместно разглеждане по същите съображения, които съм посочила и миналия път в разпоредителното заседание, а именно, че има как да бъдат защитени правата на пострадалата малка дъщеря, тъй като давността за евентуално предявяване е пет години,  същата би навършила възраст, в която може валидно да изразява воля. На второ място, ако бъде приет такъв ние ще правим искания с оглед доказване на тези неимуществени вреди, което ще затрудни процеса.

 

ПОДС. С.: Поддържам всичко, което казаха защитниците ми. Делото е подсъдно на Районен съд Пловдив. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. По т.3 са допуснати в хода на досъдебното производство съществени процесуални нарушения, които са ограничили правото ми на защита, за което потвърждавам всичко, което казаха моите защитници, има такива. Не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила. Аз също искам делото да се гледа при закрити врати. Не е необходимо привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник, както и извършване на съдебни следствени действия по  делегация. Моля, мярката ми за неотклонение да се потвърди. Поддържам исканията на моите защитници за събиране на нови доказателства. Моля, делото да се насрочи за разглеждане в съдебно заседание. По отношение на гражданските исковете, да не се приемат.

 

ПРОКУРОР: По отношение на направеното искане от страна на защитата днес за допускане до разпит на двамата свидетели,  не възразявам. Не възразявам и срещу искането на защитата за назначаване на комплексната експертиза. По отношение на заявените процесуални нарушения, казани от защитата, искам да кажа, че безспорно е посочено мястото и начинът на извършване на деянието. Следва да се има предвид, че престъплението по чл.127, ал.3 от НК е такова, което предвижда жестоко отнасяне. Обвинението с настоящия обвинителен акт дава повод за образуване на процесното дело и именно то е такова, което не е в условията на продължавано  престъпление, за което всяко едно от деянията следва да бъде очертано и установено. Тук се касае за жестоко отнасяне както с поредица от действия, така и с един еднократен акт, така че в тази връзка считам, че по никакъв начина не е допуснато съществено нарушение, което да е отстранимо. На следващо място, по отношение на включените обидни думи в обвинителния акт, същите са включени с оглед разясняване на отношенията в семейството. В така предявеното обвинение на подсъдимия няма системно унизяване на достойнството на починалата, което е алтернатива на ал.3, за да бъдат същите посочени изрично, а са с цел описание на взаимоотношенията в семейството и такива, касаещи дееца. В обстоятелствената част на обвинителния акт са включени не само факти, включително и в диспозитива, но и такива, които определят характера на пострадалия и на обвиняемия, и биха могли евентуално при изменение на обвинението да бъдат ползвани или съответно да бъдат определени като смекчаващи или отегчаващи отговорността обстоятелства при определяне на наказанието.

 

ОСОБ. ПРЕДСТ. К.: По отношение на искането от защитата за допускане до разпит на двамата свидетели, не се противопоставям. Моля, същите да бъдат допуснати до разпит, тъй като те ще помогнат за разкриване на факти. Относно чл.248, ал.1, т.3 от НПК,  считам, че не са допуснати съществени отстраними нарушения на процесуалните правила, както бе казано от защита, поради което моля да бъдат оставени без уважения тези възражения. По отношение на предявения граждански иск и молбата за конституиране и като частен обвинител на П.А.С., същата към настоящия момент е на ***години и изобщо не е толкова кратък периодът, в който ще може сама да реализира правата си като граждански ищец. Още повече при навършване на 18 години едва ли детето ще разполага с финансови средства, за да реализира тази процедура, а и тогава вече ще е изтекъл 5-годишния период за да има право да ангажира процесуално гражданско производство срещу баща си, за да защити правата си. Още повече това е ролята на особения представител, който се назначава съобразно чл.101, ал.2 от НПК, когато интересите на малолетния пострадал и неговия родител са противоречиви. В случая е безспорно доказано, че е налице такова противоречие на интересите на едно дете на *** години и баща му, който е подсъдим. С оглед защита в най-голяма степен на интересите на малолетното дете, моля да уважите молбата за нейното конституиране като граждански ищец и частен обвинител. Аз считам, че няма да се затрудни настоящото производство по никакъв начин, тъй като в молба съм посочила, че ще се ползвам от доказателствата и свидетелите, посочени в обвинителния акт, без да правя искания за събиране на нови доказателства. Досежно твърдението, че защитата ще ангажират други доказателства в тази насока, не бе конкретизирани какви ще са те, при положение, че свидетелите са посочени в обвинителния акт и могат да бъдат разпитани и относно емоционалната травма, която е преживяло детето от загубата на своя родител. От моя страна няма да се ангажират нови доказателства в тази насока и делото няма да бъде удължено поради това.

 

 

ПРОКУРОР: Искам само да добавя по отношение на разглеждането на делото при закрити врати, след като изслушах  страните аз също споделям становището им.

 

 

Съдът след съвещание, като изслуша становището на страните по въпросите на чл.248 от НПК намира за установено следното:

Делото е родово и местно подсъдно на Районен съд Пловдив.

Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

Налице е според настоящия съдебен състав основание за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на Районна прокуратура Пловдив, тъй като в хода на досъдебното производство е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, свързано с изготвяне на обвинителния акт. Съобразно разпоредбата на чл.246, ал.2 от НПК в обстоятелствената част на обвинителния акт се посочват престъплението, извършено от обвиняемия, времето, мястото и начинът на извършването му. С внесения в съда обвинителен акт е повдигнато обвинение за престъпление по чл.127, ал.3 от НК, извършено в периода от 28.06.2014г. до 11.05.2017г. От обективна страна това престъпление се характеризира с отношенията между субекта и жертвата и с начина на мотивирането й. Мотивационното въздействие от страна на субекта на престъплението по чл.127, ал.3 от НК се осъществява по два начина – чрез жестоко отнасяне и/или чрез системно унизяване на нейното достойнство. Следва да има налице и престъпен резултат – самоубийство или опит за самоубийство, който да е бил допускан от дееца. С този внесен в съда обвинителен акт, за разлика от предходния такъв, е повдигнато  обвинение на подсъдимия свързано единствено с активни действия от негова страна по жестоко отнасяне към съпругата му, аргументирано чрез посочване на конкретни актове на проявено физическо насилие. В обстоятелствената част на обвинителния акт обаче като последен акт на проявено физическо насилие от страна на подсъдимия е цитиран такъв на 08.05.2017г. За времето от 08.05.2017г. до 11.05.2017г. /крайната дата на периода според диспозитива на повдигнатото обвинение/ в обстоятелствената част на обвинителния акт няма изложени никакви факти от страна на прокуратурата за време, начин и място на твърдяното жестоко отнасяне, чрез проявено физическо насилие от страна на подсъдимия към пострадалата, но има повдигнато обвинение. Правилно беше отбелязано от страна на защитата и това, че за проявения акт на насилие на 08.05.2017г. в обстоятелствената част на обвинителния акт се твърди в най – общ план, че на този ден в с. ***, обл. *** отново е имало упражнено физическо насилие чрез нанасяне на множество удари от страна на подсъдимия над съпругата му. Не е посочено обаче в пълнота начинът на извършването му, свързано с конкретни действия на подсъдимия, доколкото именно неговите активни действия са съотносими към жестокото отнасяне, за което му е повдигнато обвинение. В обстоятелствената част на обвинителния акт в най-общ план е посочена и проява на жестоко отнасяне чрез актове на физическо насилие за месец февруари 2017г. В тази връзка има само едно изречение, без никаква конкретизация, като няма посочване на място, начин и време на извършване на твърдените скандали с побой. Вярно е, че престъплението по чл.127, ал.3 от НК, свързано с жестоко отнасяне, може да бъде осъществено и само с един единствен акт на проявено физическо насилие, което е различно от системното унизяване. При положение обаче, че се твърдят от страна на прокуратурата множество случаи на жестоко отнасяне, то е необходимо същите да бъдат конкретизирани в пълнота. За да бъде адекватна защитата на подсъдимия, доколкото обвинителният акт очертава рамките на повдигнатото обвинение, следва в обстоятелствената му част всяка от твърдените прояви на физическо насилие спрямо жертвата да бъде конкретизирана точно и ясно, като се посочи място, време и начин на извършването й.

Не се споделя становището на защитата за допуснато съществено процесуално нарушение, свързано с описани в обвинителния акт внушения. Твърди се, че изложеното в обвинителния акт за проявено унижение, аргументирано с обидни квалификации, не трябва да е част от съдържанието на обвинителния акт. Както беше посочено по – горе с този  обвинителен акт не е повдигнато обвинение спрямо подсъдимия за системно унизяване на достойнството на пострадалата и не е необходимо конкретизиране на тези прояви, но няма процесуална пречка такива факти да намерят място във внесения обвинителен акт.

Тъй като съдебният състав е на становище, че в хода на досъдебното производство е допуснато отсранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, свързано с изготвяне на обвинителния акт, то съдебното производство по настоящото дело следва да бъде прекратено, и същото ще следва да бъде върнато на РП Пловдив, поради което и се явява безпредметно произнасянето по останалите въпроси на чл.248 от НПК, както и относно предявената гражданска претенция и молбата, с която се иска конституиране на пострадалата П.А.С. в качеството на граждански ищец и частен обвинител.

Ето защо и на основание чл.249, ал.1, вр. чл.248, ал.1, т.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №1640/2019г. по описа на Районен съд Пловдив, ХVІІІ н.с.

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура - Пловдив за отстраняване на допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, свързано с изготвяне на обвинителния акт.

 

Определението подлежи на обжалване и на протест в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

        Протоколът се изготви в СЗ.

        Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                          2.

 

                                                СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ