НОХД 1450/2019 - Присъда - 20-05-2019

Присъда по Наказателно дело 1450/2019г.

П Р И С Ъ Д А  № 142

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

20.05.2019г.                                                                                    град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХХV наказателен състав

На Двадесети май                                                                       2019 година

в публично заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ВАЛЕНТИН ПАРПУЛЕВ

МАРИЯ КИРОВА

                  

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ЕЛКА КАРАНИНОВА

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 1450 по описа за 2019 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Н.З.П. – родена на ***г***, …, българска гражданка, със средно образование, работеща, омъжена, осъждана /реабилитирана/, живуща ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че в периода от неустановена дата на месец април 2018 год. до 26.09.2018 год. в с. Гълъбово, общ. Куклен, обл. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, повторно в немаловажен случай – извършила е престъплението, след като е била осъдена с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:

-         на неустановена дата през месец април 2018 год. в с. Гълъбово, общ. Куклен, обл. Пловдив е отнела 1 бр. златна гривна с тегло 10 грама на стойност 500 лева и 1 бр. златна гривна „Tollet 1902“ с тегло 25 грама на стойност 2 500 лева;

-         на неустановена дата през месец май 2018 год. в с. Гълъбово, общ. Куклен, обл. Пловдив е отнела златна гривна „Oreticeria L. Albani“ с тегло 20 грама на стойност 1 600 лева, злато колие „Oreticeria L. Albani“ с тегло 50 грама на стойност 4 000 лева и златно колие с тегло 15 грама на стойност 750 лева;

-         на 26.09.2018 год. в с. Гълъбово, общ. Куклен, обл. Пловдив е отнела златна гривна с тегло 30.35 грама, 18 карата на стойност 2 124 лева

от владението на М.Ц.М. с ЕГН **********, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, или всичко на обща стойност 11 474 лева - престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 373 ал. 2 вр. чл. 372 ал. 4 от НПК вр. чл. 58а ал. 1 вр. чл. 54 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложено на подсъдимата Н.З.П. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

На основание чл. 67 ал. 3 вр. чл. 42а ал. 2 т. 2 вр. чл. 42б ал. 2 от НК НАЛАГА на подсъдимата Н.З.П. през периода на определения изпитателен срок пробационна мярка – „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ“ в продължение на ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в сила.

         На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от наложеното на подсъдимата Н.З.П. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА времето, през което същата е била задържана за 24 часа по реда на ЗМВР и за срок до 72 часа по реда на НПК, считано от 27.09.2018г. до 01.10.2018г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ОСЪЖДА подсъдимата Н.З.П. /със снета по делото самоличност/ да заплати на гражданския ищец М.Ц.М. с ЕГН ********** сумата от 9095 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди от престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 26.09. 2018г. до окончателното й изплащане.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Н.З.П. /със снета по делото самоличност/ да заплати сумата от 800 лева за адвокатско възнаграждение на гражданския ищец М.Ц.М..

ОСЪЖДА подсъдимата Н.З.П. /със снета по делото самоличност/ да заплати държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 363,80 лева.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Н.З.П. да заплати по сметка на ОДМВР Пловдив сумата от 106,71 лева, представляваща направени по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.     /п/

 

2.     /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.