НОХД 1391/2019 - Присъда - 30-09-2019

Присъда по Наказателно дело 1391/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

239

30.09.2019 година

          град ПЛОВДИВ

                                                                                                                      

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                    ХХІ  нак. състав

На тридесети септември                         две хиляди и деветнадесета  година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

 

 

Секретар: СЛАВКА ИВАНОВА

Прокурор: МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 1391  по описа за 2019 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Г.Г. – роден на *** г. в ***, а., б.г. с *** образование, работещ, разведен, неосъждан, живущ по постоянен адрес:*** и адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода от месец ноември 2017 г. до месец септември 2018 г. включително, в гр. Перущица, обл. Пловдив, при условията на повторност – извършил е престъплението, след като е осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и след като е бил осъден с решение № 210/17.01.2017 г. по гр. дело № 16668/2016 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІV брачен състав, влязло в законна сила на 17.01.2017 г., да издържа свои низходящи, а именно *** си – Д.А.Г., ЕГН: ********** и Г.А.Г., ЕГН: **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски – 11 /единадесет/ месечни вноски в размер на 115,00 лв. за детето си Д.А.Г., ЕГН: **********, на обща стойност 1265,00 лв. и 11 /единадесет/ месечни вноски в размер на 115,00 лв. за детето си Г.А.Г., ЕГН: **********, на обща стойност 1265,00 лв., всички издръжки на обща стойност 2530,00 лв., поради което и на основание чл. 183, ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

 

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия А.Г.Г., със снета по делото самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 52 от НК наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на подсъдимия А.Г.Г., със снета по делото самоличност, да се изпълни чрез обявяване на присъдата в кметството по местоживеенето му – *******.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив по реда на глава XXI от НПК.

 

 

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.